Inledning

Vision 2030

”Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur.”

Alla som bor och vistas i Burlöv ska känna sig välkomna och trygga här. Våra verksamheter ska ge service av hög kvalitet, alltid med medborgaren i centrum.

Här finns rika möjligheter till möten och upplevelser, inom handel, kultur och fritid, för såväl unga som gamla. Mötesplatserna är mångsidiga och öppnar för dialog, delaktighet och utveckling.

Burlöv ska vara en ekologiskt hållbar kommun med grönska och sköna rekreationsområden för alla.

Alla som bor i kommunen ska ha möjlighet att få ett arbete och ett gott liv. Våra förskolor och skolor ska vara bland de bästa i Skåne både vad gäller trivsel och studieresultat.

Alla som bor och är verksamma här ska känna stolthet över sin kommun.

Året i sammandrag

1

Invånare i kommunen

Under 2021 ökade antalet invånare med 441 – en ökning på 2,3 %.

0

Årets resultat 2021 (mnkr)

År 2021 landade resultaträkningen på +83,1 mnkr. Jämfört med föregående år är det en ökning på +43 mnkr.

Digitalisering

Stora satsningar på digitalisering fortsätter i Burlöv, bland annat för ansökning om ekonomiskt bistånd, e-tjänster, signeringsverktyg för säker läkemedelsöverlämning, digitala lås i hemvården och digitala läkemedelsskåp.

Vision 2040

Under 2021 antog kommunfullmäktige Vision 2040 för Burlövs kommun. Visionen ska ligga som grund för arbetet med att ta fram nya mål för kommunens verksamheter för nästa mandatperiod 2023–2026.

Årets utveckling av vision och mål

Med utgångspunkt från Vision 2030 har fullmäktige beslutat om fyra strategiska inriktningar för perioden 2019–2022. De övergripande inriktningarna är Attraktiva Burlöv, Hållbara Burlöv, Tillgängliga Burlöv och Trygga Burlöv. I sammanställningen av arbetet med kommunens övergripande mål syns att flera underliggande målnivåer är uppfyllda. Andra mål är på väg att kunna uppfyllas i samband med målperiodens slut, sett till den progressionstakt som syns i indikatorerna. Det krävs dock ett fortsatt aktivt arbete för att de goda resultaten ska fortsätta och för att de områden som inte når angivna målnivåer idag ska stärkas.

Varumärket Burlöv ska stärkas för att attrahera medborgare, företag och personal till kommunen. För att målområdet Attraktiva Burlöv ska uppfyllas finns fem prioriterade mål, varav två är uppfyllda, inte bara för 2021 utan för den fyraåriga målperioden. Ett tredje mål är uppfyllt för 2021 kopplat till aktuella målvärden. Resterande två mål bedöms vara på väg att uppfyllas. Någon brukarundersökning har dock inte genomförts under 2021 på grund av covid-19-pandemin, vilket har medfört att nöjdheten med hemtjänsten inte har kunnat mätas.

Inom målområdet Tillgängliga Burlöv finns fyra prioriterade mål, varav två har målvärden uppfyllda för 2021. Resterande två mål bedöms vara på väg att uppfyllas. Någon brukarundersökning har dock inte genomförts under 2021 på grund av pandemin, vilket har medfört att det inte har varit möjligt att mäta i vilken omfattning personer i särskilt boende tycker att hänsyn tas till deras åsikter och önskemål. Sammanvägt bedöms målområdet vara delvis uppfyllt.

För målområdet Hållbara Burlöv finns mål kopplade till skolresultat och insatser för de medborgare som är i behov av ekonomiskt bistånd och andel återvunnet hushållsavfall. Till detta hör också två finansiella mål som ska säkerställa en långsiktig ekonomisk hållbarhet för kommunen. Utifrån de insatser som har genomförts i verksamheterna under året innebär den samlade bedömningen att kommunfullmäktiges övergripande inriktning gällande Hållbara Burlöv till viss del uppnås men att mer arbete krävs för att få en långvarig måluppfyllelse.

Burlövs kommun ska skapa förutsättningar för en trygg och säker tillvaro att bo och verka i. För att målområdet Trygga Burlöv ska uppfyllas finns ett prioriterat mål som samtliga nämnder arbetar för att uppnå. Stort fokus har lagts på målet och det finns ett flertal relevanta aktiviteter kopplade till trygghet och säkerhet. Resultatet inom målområdet uppvisar en delvis måluppfyllelse för året som gått. Utifrån polisens trygghetmätning och Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet sammanställs en bild av kommunernas arbete utifrån ett övergripande samhällsperspektiv. Av de två indikatorerna som kopplas till målet har den ena nåtts, medan kommunen avseende den andra fortfarande ligger en bit ifrån målvärdet. Målet bedöms vara på väg att kunna uppnås vid målperiodens slut.

Årets ekonomiska resultat

Året 2021 har fortfarande präglats av särskilda förutsättningar på grund av covid-19-pandemin, vilket har inneburit stora förändringar i såväl intäkter från skatter och statsbidrag som verksamhetens nettokostnader.

Det ekonomiska resultatet för 2021 uppgår till +83,1 mnkr. I förhållande till föregående år är resultatet en ökning med +43,0 mnkr. Orsaken till att resultatet utvecklats bättre jämfört med föregående år förklaras framför allt med att orealiserade vinster för finansiella placeringar har ökat med 37,3 mnkr.

Exklusive jämförelsestörande poster uppgår resultatet till +41,6 mnkr och innebär en försämring med -18,7 mnkr jämfört med föregående år. Försämringen förklaras till stor del med att intäkter från skatter och statsbidrag har avtagit något eftersom kommunen inte har erhållit lika mycket i extra generella statsbidrag som föregående år och att indexuppräkningen för åtagandet beträffande Södra Stambanan har hamnat på en betydligt högre nivå än tidigare år.

De sammanställda räkenskaperna för Burlövs kommun inkluderar företag som kommunen på grund av andelsinnehav har ett bestämmande eller väsentligt inflytande över (dotterbolag). Kommunkoncernens årsresultat 2021 uppgår till +101,4 mnkr, vilket är en ökning med 42,5 mnkr jämfört med samma period 2020.

Avstämning finansiella mål

Kommunens två övergripande finansiella mål handlar om resultatnivå och investeringsvolym. Målet avseende resultatnivå är uppfyllt medan målet avseende investeringsvolym inte är uppfyllt, vilket i sin helhet beror på en omfattande investeringsnivå som i sin tur beror på beslutet att investera i en ny badanläggning.

Kommunens personal

Kommunens mål avseende hållbart medarbetarengagemang och andel heltidsanställda har uppnåtts. Kommunens resultat i SKR:s index Hållbart medarbetarengagemang (HME) höjdes från 75 (2019) till 77 (2021) och andelen heltidsanställda ökade från 82 % till 83 %, trots att pandemin fortsatt har påverkat både sjukfrånvaro, förändrade arbetssätt och omställning i kommunens verksamheter.

Antalet anställda kommunen har ökat med 20 personer jämfört med föregående år och uppgick per den 30 november till totalt 1 321 anställda. Den totala sjukfrånvaron uppgick till 7,5 %, vilket är en minskning med 1,3 procentenheter jämfört med 2020. Förändringen bedöms huvudsakligen vara relaterad till pandemin.

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Burlöv – den lilla kommunen med de stora möjligheterna genom hela livet.

Burlöv – den lilla kommunen med de stora möjligheterna genom hela livet. Det är Burlövs nya vision och resultatet av det visionsarbete som pågått i kommunen under året.

Burlöv är till ytan den näst minsta kommunen i Sverige, men i antal invånare så närmar vi oss nu 20 000. Bara i år växte vi 2,3%. Det är inte en liten kommun, men vi vill ha känslan av att vara en liten och tätt sammanfogad kommun. Det är också något som präglat arbetet i kommunen under året. Flera gemensamma arbeten har gjorts där många parter i kommunen samarbetat.

Trygghetsvärdarna är ett exempel, där det nu är tydligt att det är kommunens gemensamma resurs på kvällar och nätter som skapar en ökad känsla av trygghet i samhället. De får mycket beröm för sitt enträgna uppsökande arbete och därför har vi också valt att utöka deras resurser. Trygghetsvärdarna är en stor och viktig del av det ständigt pågående trygghetsarbetet i kommunen. Vi kan konstatera att samtidigt som brotten minskat i kommunen så har också kommunens arbete inneburit att den upplevda känslan av trygghet har blivit bättre i hela kommunen. Detta är något som vi måste fortsätta att arbeta hårt för, att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Vi har också flera samarbeten kopplat till arbetsmarknaden, där socialförvaltning, utbildnings- och kulturförvaltningen, tekniska avdelningen och näringslivssamordnarna samarbetar med syfte att matcha personer med arbetslivet. Vi har en stor utmaning med en hög arbetslöshet i Burlöv, samtidigt som vi har ett näringsliv som inte får tag på den kompetens de behöver. Detta behöver ett ökat fokus framöver

Näringslivet i Burlöv blomstrar och som kommun är det högt prioriterat att vara en god partner för företagen i kommunen. Det är glädjande att vi fortsätter ligga på mycket höga nivåer när det gäller näringslivsranking. En viktig del i detta är de goda omdömen som ges våra handläggare på miljö- och byggenheten, som hanterar tillstånd och tillsyn samt den goda serviceanda som genomsyrar hela kommunen.

I visionen ingår ett tydligt fokus på Burlöv som en utbildningskommun och under året har ytterligare steg tagits för att uppnå det. Ett stort arbete har gjorts för att ta fram en utbildningsplan där riktningen tydligt anges för ur utbildningen ska se ut. Det börjar med förskolan och tar in flera aspekter där vikten av rörelse för att främja inlärningen tas fram. Vikten av att ha de bästa pedagogerna lyfts fram.

Även 2021 blev ett år präglat av Coronapandemin och vi hoppas nu att vi ska ha lämnat det bakom oss och gå in i ett mer normalt år. Vi lyckades upprätthålla ett gott ekonomiskt resultat, vilket ger oss en styrka att möta framtiden och alla de utmaningar som Burlöv står inför.

Jag vill passa på att tacka alla som arbetar i kommunen för den fina insatsen under året, utan er blir det ingen utveckling av kommunen.

Kommunstyrelsens ordförande

Amelie Gustafsson (M)

Omvärldsfaktorer

Omvärldsanalys

Grunden för ekonomisk tillväxt i Burlövs kommun är att identifiera och ta vara på människors arbetskraft, kunskap och kreativitet på bästa möjliga sätt så att kommunen kan fortsätta att växa. Genom investeringar som leder till god folkhälsa, hög utbildningsnivå och hög sysselsättning skapas goda förutsättningar för en fortsatt tillväxt och god offentlig ekonomi i Burlövs kommun.

Samhällsekonomisk utveckling

Pandemin slog hårt mot världsekonomin under 2020. En återhämtning har dock pågått under 2021 och vändningen i ekonomin har gått snabbt. BNP-nivån är nu återhämtad i många länder men inte antalet arbetade timmar. Samtidigt har inflationen stigit till höga nivåer. Den sammanlagda BNP-förändringen under helåret 2021 växte med 4,8 % och prognostiseras till 3,3 % under 2022. Under den kvarstående återhämtningen de efterföljande åren – i förloppet mot normalkonjunktur –prognostiseras därmed tillväxten lägre, vilket inte minst slår på kalkylåren 2023–2024.

Enligt SKR har arbetade timmar blivit drygt 1 procentenhet lägre än förväntat och produktiviteten således lika mycket högre kvartal 3-2021. I takt med ökad vaccinationsgrad i världen antas pandemin utgöra ett gradvis mindre hot för världsekonomin. Men risken finns att återhämtningen blir något svagare på kort sikt genom ökad social distansering. Trots vissa negativa effekter av höga energipriser och högre räntor i USA är den globala ekonomiska utvecklingen framöver stark. Återhämtningen mot trend fortgår, speciellt när hushållens konsumtion växlar tillbaka mot tjänstebranscherna.

Framöver förväntas en normalisering även på arbetsmarknaden, efter en kraftig ökning av antalet arbetade timmar 2022, men även starkt 2023. Det bidrar till att skatteunderlaget ökar kraftigt i år och nästa år.

Befolkningsutveckling

Burlövs kommun är en tillväxtkommun med en starkt växande befolkning. De senaste tio åren har befolkningen ökat med 16,1 % i Burlövs kommun, vilket är högre än genomsnittsökningen för riket. Ökningen var som störst mellan december 2018 och december 2019, då befolkningen ökade med 4,1 % och kommunen hade högst ökningstakt bland alla svenska kommuner. Vid årsskiftet 2021/2022 uppgick folkmängden till 19 753 personer, vilket är en folkökning med 441 personer jämfört med föregående år.

Den genomsnittliga ökningen är 292 personer per år. Den största förklaringen är att kommunen fått flera nya lägenheter i Kronetorp och i kvarteret Ugglan. Det är byggen som har varit planerade sedan flera år.

Bostadsutveckling

Burlövs kommun är strategiskt beläget i Skåne, mellan Malmö och Lund. Det gör Burlöv till en av de mer attraktiva kommunerna i regionen, för både näringsliv och boende. Med en växande befolkning och demografiska förändringar kommer investeringsbehovet att öka snabbare de närmaste åren.

Att Burlövs kommuns geografiska läge är attraktivt märks bland annat genom den inflyttning som skett till kommunen och att bostadsbyggandet kommit i gång ordentligt de senaste två åren. Totalt under 2021 färdigställdes 144 bostäder, vilket är en minskning med 68 bostäder jämfört med 2020.

Bostäderna som tillkom under 2021 byggdes på följande områden:

  • Kronetorps park, 80 lägenheter
  • Kvarteret Ugglan, 64 lägenheter

Antalet färdigställda bostäder förväntas fortsätta öka kommande år. Totalt beräknas 62 bostäder bli färdigställda under 2022, varav 23 i Kronetorp och 39 i Åkarp.

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att fortsätta besöka denna sida godkänner du användandet av cookies.   Läs mer