Budget 2023

Dokumentets innehåll

Kommunbudgeten är en plan över hur mycket pengar kommunen väntas få in i skatter, avgifter och statsbidrag och vad pengarna ska användas till. I budgeten bestäms också de mål som ska gälla för respektive verksamhet. Dessa övergripande mål med indikatorer har kommunfullmäktige antagit för verksamheterna i Burlövs kommun för perioden 2023–2025.

Amelie Gustafsson, kommunstyrelsens ordförande
Amelie Gustafsson, kommunstyrelsens ordförande

Politisk inriktning

Den viktigaste utgångspunkten för budget 2023 är den vision som precis antagits i kommunen. Tillsammans enades vi om ”Den lilla kommunen med de stora möjligheterna genom hela livet”. Vision 2040 har också under året brutits ner till ett antal mål och indikatorer. Detta är politikernas verktyg för att styra kommunen i den riktning som önskas. Ett stort arbete har lagts ner för att verkligen få till den politiska intentionen i konkreta mål. Dessa antas samtidigt som budgeten.

Vi politiker sätter mål och budget som sedan genomförs av alla medarbetare i kommunen. Det är de som är våra viktigaste spelare för att uppnå målen. Den största satsningen går i år till dem. De kommer att få ett ändrat och förbättrat pensionsavtal, med högre avsättningar. Detta förbättrar framtiden för alla som arbetar i Burlövs kommun.

För att målen och visionen ska kunna uppnås, måste planer och aktiviteter genomföras. En del av dessa kan genomföras inom ramen för våra olika verksamheter. Det kan handla om ändrade arbetssätt och förhållningssätt. Men en del av dem behöver få mer resurser för att lyckas.

Vi har i flera år arbetat systematiskt med skolans organisation, och höjt skolpengen i alla budgetar under mandatperioden. Vi har dock högre förväntningar för våra barn och ungdomar i kommunen. Därför kommer den största delen av budgetutrymmet gå till Utbildnings- och kulturnämnden. Detta för att styra mot vision 2040 där det står att ”Burlöv är en utbildningskommun där vi med kreativitet och glädje för lärandet skapar goda förutsättningar för framtiden.” Till detta har vi bland annat lagt mål som innebär att vi ska förbättra andelen elever som når gymnasiebehörighet och andelen ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar två år efter fullföljd gymnasieutbildning.

Våra intentioner med detta är att tydligare styra mot att skolan ska förbereda våra barn och unga för arbetslivet, och göra så att varje barn når sin fulla potential. En del i detta handlar om att få ut fler barn och unga på sommarjobb, så även det lägger vi resurser på i budgeten.

Även de äldre satsar vi på framöver. Flera förbättringar är på gång i äldreomsorgen inom ramen för befintlig verksamhet. Samtidigt vill vi förbättra för alla kommunens äldre, så att man får leva ett gott liv när man blir pensionär. Därför satsar vi på kultur- och fritidsverksamhet, för att skapa bättre förutsättningar för pensionärer, förbättra folkhälsan och slippa äldreomsorgen så länge det går.

Burlöv är en tillväxtkommun. Vi står inför en stor utbyggnad och vi vill verkligen vara säkra på att det görs klokt och hållbart. I visionen står att ”Burlöv är den mest lockande platsen i regionen att bo på”. Då måste vi säkra att vi skapar en tydlig bild av hur Burlöv ska se ut och planerar för det. Det innebär även att alla avtal och detaljplaner måste säkerställa att den planen efterlevs. Just nu tas ett omtag i form av att vi sätter igång en ny Översiktsplan. Detta måste till för att vi ska vara säkra på att klara av alla naturens utmaningar i form av skyfall och översvämningar bland annat. För detta har vi också avsatt pengar i budgeten. Vi har också satt igång en skelettplan för  Kronetorpsområdet så att vi får en tydlig bild av hur det ska se ut, och flera andra processer utifrån mark- och exploatering.

För att bli mer lockande har vi också satt av pengar i investeringsbudgeten för att kunna asfaltera och plantera fler träd, men även för mer bulleråtgärder. Detta tror vi kommer att göra oss till en mer attraktiv kommun. Vi har många år framför oss av investeringar i vår service till invånarna. Vi har Grönebo förskola som snart står klar, Rusthållargårdens förskola och nu ännu ett tillskott i en förskola på Kronetorp. Två grundskolor är beställda, en på Kronetorp och en i Åkarp, såväl som utbyggnader och förbättringar på Tågarpsskolan, Södervångsskolan och Vårboskolan. Vi har även lagt mer pengar för allmänt underhåll i alla våra befintliga skolor, förskolor och äldreboenden. Det är viktigt att vi är rädda om våra byggnader.

Trygghet är ett begrepp som vi arbetar mycket med. Vi har sedan tidigare satt av pengar i budgeten till trygghetsvärdar. Denna budget säkrar ytterligare trygghetsvärdar. Vi har även lagt mer pengar på trygga skolvägar. En annan sida av trygghet är den i hemmet, där våld i hemmet har blivit mer uppmärksammat de senaste åren och därför kan vi aktivt göra något åt det. Även här har vi satsat i budgeten för tryggare hemmiljö.

Denna budget görs i tider då omvärlden är osäker och vi har en hög inflation. Kostnader för energi och kost kommer att öka framöver, så det har vi tagit höjd för. Vi har fortsatt vara försiktig med kommunens skattemedel för att få en hållbar ekonomi. En budget där vi tar ansvar för dagens behov samtidigt som vi förbättrar förutsättningarna för kommande generationer.

 

Amelie Gustafsson

Kommunstyrelsens ordförande (M)

Vision 2040

Burlövs kommun har en vision som pekar ut riktningen och beskriver ett önskat tillstånd i framtiden, som vi tillsammans i kommunen har ett gemensamt ansvar att verka för. Vi är alla en del av helheten i Burlövs kommun och det är summan av alla verksamheters insatser som avgör om vi går i riktning mot visionen. Visionen antogs av kommunfullmäktige den 21 juni 2021, § 44.

Den lilla kommunen med de
stora möjligheterna
genom hela livet

Burlöv är den mest lockande platsen i regionen att bo på med närhet till grönska, hav och stad. Hos oss finns ett rikt utbud av boendeformer, kultur, fritid och service.

Burlöv är en utbildningskommun där vi med kreativitet och glädje för lärandet skapar goda förutsättningar för framtiden.

I Burlöv finns omsorg för och om alla. Här är det lätt att trivas och här finns det goda i livet.

Burlöv är en kommun för alla företag, med ett företagsklimat som präglas av en rik mångfald och som möjliggör utveckling och tillväxt.

Burlöv är en hållbar mötesplats med möjlighet till snabba och trygga förflyttningar inom och utanför kommunen.

Alla Burlövsbor har möjlighet att göra sin röst hörd och engagera sig i sin kommun.

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att fortsätta besöka denna sida godkänner du användandet av cookies.   Läs mer