Bilaga 2a: Investeringsbudget 2023-2025 inkl prognos 2022

Bilaga 2a: Investeringsbudget 2023-2025 inkl prognos 2022

Utgifter sedan projektens start

Nämnd Projekt Benämning Beslutad totalutgift Ack. utfall tom 2021 Avvikelse tot.avgift / ack.utfall Prognos 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025
Beslutade investeringar budget 2022-2024
KS 13207 Ny badanläggning 329 400,0 307 068,6 22 331,4 31 476
KS 13227 Markanpassning nytt bad  15 000,0 67,3 14 932,7
KS 13235 Närområde badhuset 6 869,0 0,0 530
KS 13210 Skolor, yttremiljö 2 167,7 0,0 2 167,7 2 000 1 000 1 000 1 000
KS 13213 Tillg.åtgärder alla fast. 4 500,0 3 488,3 1 011,7 500 500
KS 13214 Skalskydd 1 906,1 0,0 1 906,1 1 200 1 700 1 000
KS 13218 Staket skolor och försk. 1 404,7 0,0 1 404,7 1 200 1 200 1 000
KS 13224 F-6 skola Kronetorpstaden 220 000,0 1 248,9 218 751,1 3 000 9 000 127 000 125 000
KS 13243 Idrottshall, Kronetorp 45 000,0 45 000,0
KS 13226 Ny förskola Arlöv Grönebo 51 800,0 19 234,4 32 565,6 32 300 255
KS 13236 Solceller badhuset 2 500,0 0,0 2 500,0 2 334
KS 13237 Tågarpskolan utbyggnad 40 000,0 442,3 39 557,7 7 000 34 500 5 000
KS 13238 Förskola Rusthållaren 40 000,0 170,6 39 829,4 5 000 20 000 17 000 2 000
KS 13239 Fritidsgård Arlöv 4 300,0 2 693,5 1 606,5 1 500,0
KS 13240 Arlövs teater 2 000,0 0,0 2 000,0 300,0
KS 13241 Syllbyte Dungens förskola 3 500,0 0,0 3 500,0 2 500,0
KS 13244 Lidl-paviljonger Kronetorp 4 490,0 4 490,0 4 490
KS 13245 Ersättningslokal.för ABI 3 300,0 0,0 3 300,0 3 300,0
KS 13303 Bredbandsutbyggnad 90 950,0 83 795,1 7 154,9 5 000
KS 13303 Bredbandsutbyggnad, inkomst -1 825,0 -14 617,0 12 792,0 -500 -1 500
KS 13308 Gränsvägen förlängning 33 200,0 33 302,0 -102,0
KS 13308 Gränsvägen förlängning, medfin -4 950,0 -4 950,0 0,0
KS 13310 Lommavägen utbyggnad 0,0 0,0 0,0
KS 13310 Lommavägen utbyggnad medfin 0,0 0,0 0,0 -2 000
KS 13312 Parkg &cykelv umt Sockerv 5 490,0 -56,1 5 546,1 500 2 000 3 000
KS 13314 Burlövs station neds.e.on/stödmur 980,0 0,7 979,3 980
KS 13316 Gångfartsområde Alnarpsv. 6 540,0 2 783,1 3 756,9 1 878 1 878
KS 13317 Åkarpsdammen utbyggnad 2 470,0 121,7 2 348,3 1 174 1 174
KS 13318 Stationsvägens bro utbyg. 4 210,0 72,0 4 138,0 2 069 2 069
KS 13319 Åkarp stations omgivn utb 3 760,0 3 221,1 538,9 1 650 1 650
KS 13323 Breddn. kulvert Sockerv. 5 575,0 3 673,6 1 901,4
KS 13324 Dalbyv. utbyggn. Fas.Uggl 14 300,0 10 396,8 3 903,2 7 000 7 000
KS 13324 Dalbyv. utbyggn. Fas.Uggl, inkomst 0,0 -8 110
KS 13325 Byte gatubelys LED 1 556,7 1 556,7 1 200 1 300 1 000
KS 13326 Svenshögsvägen/nya skolan 2 500,0 20,8 2 479,2 2 500
KS 13333 Asfaltering 2000
KS 13334 Segevägen 350,0 350,0 350
KS 13338 Nytt ridhus 5 000,0 5 000,0 2 000 3 000
KS 13339 Säkra skolvägar 5 000,0 2 923,9 2 076,1 3 000 1 200
KS 13341 Trafikutredning Åkarp 150,0 150,0 150
KS 13342 Lekplatser 3 800,0 2,4 3 797,6 1 800
KS 13343 Trädplantering 300,0 300,0 300
KS 13345 Burlöv station 72 000,0 72 000,0 12 000 42 000 18 000
KS 13345 Burlöv station, medfinansiering -36 000,0 -36 000,0 -6 000 -20 000 -10 000
KS 13346 Laddinfrastruktur 2 250,0 2 250,0 750 750 750
KS 13347 Pendlarparkering 2 100,0 2 100,0 2 100
KS 13348 Bullerskärm järnväg 46 131,0 3 200,0 42 931,0 46 131
KS 13349 Gata kronetorpskolan 1 050,0 1 050,0 500 550
KS 13350 Fotbollsplaner 42 000,0 42 000,0 2 000 20 000 20 000
KS 13351 Vattenplan 1 500,0 1 500,0 750 750
KS 13352 Trygghetsskapande åtgärd. 250,0 250,0 250
KS 13503 Vallhusen allm.pl.mark o  0,0 0,0 400
KS 13504 Kronetorp 1:1 allm.pl.mar 19 260,0 22 203,4 -2 943,4 500 500
KS 13504 Kronetorp 1:1 allm.pl.mar, medfin -18 650,0 -15 256,2 -3 393,8
KS 13601 Fordon, maskiner hela kom 4 288,9 4 288,9 500 500 500 500
KS 13603 Kommunal leasing 8 463,7 533,3 7 930,4 450 500 500 500
KS 13701 Inventarier 752,6 752,6 225 225 225 225
KS 13702 Ekonomisystem 883,0 883,0 100 100 100
KS 13705 IT-kompletteringar, nät 9 916,6 9 916,6 1 000 1 000 1 000
KoF 15701 Inventarier 666,3 666,3 666 400 400 400
KoF 15702 Inventarier Aktivitetshus 500,0 500,0 500
KoF 15704 Föreningsinvesteringar 700,0 617,2 82,8 82
KoF 15705 Inventarier nya badet 2 100,0 227,7 1 872,3 2 072
KoF 15706 Gym nya badet 5 785,0 5 785,0 5 785
KoF 15708 Verksamhetsanpassning fastigheter K&F 500,0 500
MoB 16701 Inventarier 59,2 59,2 40 40 40 40
UKN 17701 Inventarier 2 879,7 2 879,7 2 880 2 500 2 500 2 500
UKN 17702 Verks ankn förändr lokal 1 048,9 1 048,9 1 049 500 500 500
UKN 17703 Kök, maskinpark 276,1 276,1 276 250
UKN 17705 Invent.tillbygg.Tågarpsk. 800,0 800
UKN 17706 Inv ny förskola Arlöv Grönebo 1 200,0 1 200,0 1 200
SN 18701 Inventarier 952,0 952,0 952 1 500 1 500 1 500
SN 18706 Schemaläggning hel/deltid 1 000,0 1 000,0 0  
SN 18707 Verks.anpass. av lokaler 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0
Budgetäskande 2023-2025
KS GC-bro Sockervägen 5 300,0 5 300
KS Stationsvägens förlängning 3 200,0 3 200
KS Bro Stationsvägen 2 300,0 2 300
KS Stadspark 500,0 500
KS Gränsvägens slutförande 3 300,0 3 300
KS Asfaltering ny beläggning 6 000,0 2 000 2 000 2 000
KS Ny asfaltbeläggning 3 800,0 1 800 1 000 1 000
KS Översyn och byte styr- och värmesystem 1 500,0 500 500 500
KS Inköp system digital ritningshantering 500,0 500
KS Granbacken 1 200,0 1 200
KS Reinvestering underhåll fastighet 35 100,0 6 800 15 000 13 300
KS Solceller Tågarpskolan 3 600,0 3 600
KS Takbyte Vårboskolan 6 500,0 6 500
KS Bulleråtgärder 3 000,0 1 000 1 000 1 000
KS Rivning ridhus 1 500,0 1 500
KS Trädplan 1 200,0 400 400 400
KS Reinvestering gatumiljö 3 000,0 1 000 1 000 1 000
KS Skalskydd 2 000,0 1 000 500 500
KS Reinvestering lekplatser 6 700,0 1 400 1 700 3 600
KS Solceller Rusthållaregården 1 000,0 1 000
KS Reservkraft Dalslundsskolan 1 500,0 1 500
KS Trafiksäkerhet i anslutning till Skolmiljö 5 000,0 3 500 1 500
KS Parkmiljö 3 000,0 1 000 1 000 1 000
KS Nya vingar Kronotorps mölla 1 575,0 425 1 150
KS Nya vingar Kronotorps mölla inv. stöd -400,0 -100 -300
UKN Ny Förskola Kronetorp 50 000,0 25 000 25 000
UKN Ersättning lokal brukshundsklubb, friluftsfrämjandet 2 000,0 2 000
UKN Inventarier ny förskola Rusthållaren 1 200,0 1 200
UKN Upprustning Södervångskolan 7 200,0 7 200
MBN Nytt ärendehanteringssystem 1 370,0 1 370
Justering i budget avs. projekt #13235 & #17703 -780
Investeringsbudget inkl. äskande  1 296 302,2     148 067 194 177 294 008 194 815
Varav budgetäskande 2023-2025 163 645,0       60 695 52 800 50 150
                   
Planerade men ej beslutade projekt
UKN   Kronetorpskola 7-9         75 000 165 000  
SN   Reinvestering/nytt Säbo           100 000 125 000
KS   Stadsdelspark             25 000

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att fortsätta besöka denna sida godkänner du användandet av cookies.   Läs mer