Årsredovisning 2023

Årsredovisning 2023

Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige om kommunens samlade verksamhet och ekonomi 2023. Den vänder sig också till dig som är invånare eller företagare i kommunen, och till andra intresserade. Här kan du läsa om kommunens mål, måluppfyllelse och hur skattepengarna har använts.

Detta dokument är en kopia på den politisk fastslagna budgeten vid Burlövs kommunfullmäktige  sammanträde 2023-06-19. Vi reserverar oss för eventuella stav- skriv och sifferfel. För att se originaldokumentet, gå till Burlövs kommuns webbplats:

www.burlov.se/kommunfullmaktige-protokoll/

Rapportens struktur

Inledning

I det första avsnittet presenteras kommunens antagna vision för hur livet i Burlövs kommun ska se ut år 2040. Därefter presenteras det gångna året i sammandrag med en översikt i siffror för de fem senaste åren. Kommunstyrelsens ordförande ger sin syn på året och avsnittet avslutas med en analys av de omvärldsfaktorer som påverkar kommunen och dess verksamheter.

Förvaltningsberättelse

Det andra avsnittet innehåller förvaltningsberättelsen som enligt den kommunala redovisningslagen ska upprättas i årsredovisningen. Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en övergripande och tydlig bild av det gångna året. Här beskrivs förutsättningarna utifrån ett externt och internt perspektiv. Med utgångspunkt från kommunens vision och innevarande målperiod, 2023–2026, ligger fokus på fyra övergripande inriktningar: Attraktiva Burlöv, Hållbara Burlöv, Tillgängliga Burlöv och Trygga Burlöv.

Ekonomisk redovisning

I det tredje avsnittet redogörs för det ekonomiska utfallet av kommunens och koncernens verksamhet (resultaträkning), verksamhetens finansiering (kassaflödesanalys) och den ekonomiska ställningen vid årets slut (balansräkning). Dessutom återfinns aktuella redovisningsprinciper och noter, som ger ytterligare förklaringar till poster som återfinns i ovan uppräknade modeller.

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att fortsätta besöka denna sida godkänner du användandet av cookies.   Läs mer