Inledning

Vision 2040

”Burlöv – den lilla kommunen med de stora möjligheterna genom hela livet”

Burlöv är den mest lockande platsen i regionen att bo på med närhet till grönska, hav och stad. Hos oss finns ett rikt utbud av boendeformer, kultur, fritid och service.

Burlöv är en utbildningskommun där vi med kreativitet och glädje för lärandet skapar goda förutsättningar för framtiden.

I Burlöv finns omsorg för och om alla. Här är det lätt att trivas och här finns det goda i livet.

Burlöv är en kommun för alla företag, med ett företagsklimat som präglas av en rik mångfald och som möjliggör utveckling och tillväxt.

Burlöv är en hållbar mötesplats med möjlighet till snabba och trygga förflyttningar inom och utanför kommunen.

Alla Burlövsbor har möjlighet att göra sin röst hörd och engagera sig i sin kommun.

Året i sammandrag

0

Minuter

Så lång tid är det mellan tågavgångarna till Malmö på nya Burlöv station. Med tio tåg i timmen kan pendlare dra nytta av Burlövs fantastiska läge bättre än någonsin!

0

Årets resultat 2023 (mnkr)

Kommunkoncernens årsresultat 2023 uppgår till +99,3 mnkr, vilket är en minskning med 27,2 mnkr jämfört med samma period 2022.

Bostadsutveckling

Trots en tillfälligt minskad bostadsutveckling på grund av lågkonjunkturen planeras 2 549 nya bostäder att byggas fram till år 2030. Detta baserat på befolkningsprognosen från december 2023.

1,76

i Polisens trygghetsmätning

2023 uppmättes Burlövs bästa resultat någonsin i Polisens trygghetsmätning. Färre känner sig otrygga på bussar och tåg, färre upplever att nedskräpning och skadegörelse är ett problem och framför allt i Arlöv upplever man att fortkörningen har minskat.

Årets utveckling av kommunfullmäktigemålen

Med utgångspunkt från Vision 2040 har fullmäktige beslutat om fyra strategiska inriktningar för perioden 2023–2026. De övergripande inriktningarna är Attraktiva Burlöv, Hållbara Burlöv, Tillgängliga Burlöv och Trygga Burlöv. En sammanställning av kommunens övergripande mål påvisar att flera underliggande målnivåer är uppfyllda för året. Andra mål är på väg att kunna uppfyllas, sett till de aktiviteter som genomförs och till den progressionstakt som syns i indikatorerna. Det krävs dock ett fortsatt aktivt arbete för att de goda resultaten ska fortsätta och för att de områden som ännu inte når angivna målnivåer ska stärkas.

Varumärket Burlöv ska stärkas för att attrahera medborgare, företag och kommunens medarbetare.

För att målområdet Attraktiva Burlöv ska uppfyllas finns tre prioriterade mål, varav två bedöms vara uppfyllda för året och ett av målen bedöms kunna vara på väg att uppfyllas.

För målområdet Hållbara Burlöv finns fyra prioriterade mål, varav ett mål är uppfyllt för 2023 och resterande mål bedöms kunna vara på väg att uppfyllas. Utifrån de insatser som genomförts i verksamheterna under året är den samlade bedömningen att kommunfullmäktiges övergripande inriktning gällande Hållbara Burlöv är på väg att uppnås, även om kommunen ännu inte nått hela vägen fram.

Burlövs kommun ska tillhandahålla en hög och kvalitativ servicenivå och skapa goda förutsättningar för samverkan. Inom målområdet Tillgängliga Burlöv finns ett mål som samtliga nämnder arbetar för att uppnå. Målet bedöms kunna vara på väg att uppfyllas.

Burlövs kommun ska skapa förutsättningar för en trygg och säker tillvaro att bo och verka i. För att målområdet Trygga Burlöv ska uppfyllas finns ett prioriterat mål som samtliga nämnder arbetar för att uppnå. Stort fokus har lagts på målet och det finns ett flertal relevanta aktiviteter kopplade till trygghet och säkerhet. Bedömningen är att målet är uppfyllt för år 2023.

Den sammanlagda bedömningen är att de aktiviteter och åtgärder som genomförts har lett till en positiv förflyttning för Burlövs kommun under 2023. Arbetet kommer att fortsätta med de strategiska inriktningarna samt nya mål och indikatorer för den resterande målperioden under år 2023–2026.

Årets ekonomiska resultat

I likhet med föregående år hamnar årets resultat på en hög nivå, +87,5 mnkr. De jämförelsestörande posterna utgör totalt +58,6 mnkr och hänförs huvudsakligen till exploateringsöverskott och orealiserade vinster för kommunens finansiella placeringar.

Exklusive jämförelsestörande poster uppgår årets resultat till +28,9 mnkr, vilket är +33,5 mnkr högre än budgeterat men -68,5 mnkr lägre jämfört med 2022. Under 2023 har verksamhetens nettokostnader ökat med 8,5% (108,3 mnkr) medan skatteintäkter och statsbidrag har ökat med 3,0 % (38,8 mnkr).

Nämndernas samlade budgetavvikelse för 2023 uppgår till -13,7 mnkr. Utbildnings- och kulturnämnden redovisar ett negativt resultat med -20,9 mnkr. Socialnämnden redovisar ett negativt resultat motsvarande -0,8 mnkr. Kommunstyrelsen redovisar ett positivt resultat med +5,8 mnkr och miljö- och byggnämnden ett överskott med +2,2 mnkr.

De sammanställda räkenskaperna för Burlövs kommun inkluderar företag som kommunen på grund av andelsinnehav har ett bestämmande eller väsentligt inflytande över (dotterbolag). Koncernen redovisar ett positivt resultat med +99,3 mnkr vid årets slut.

Sammanfattningsvis kan konstateras att Burlövs kommuns ekonomi och kvalitet på verksamheter är god. Dock slår den höga inflationen, liksom de stigande räntorna, alltmer mot investeringar verksamhetens kostnader. Högre energipriser och omkostnader samt ökade pensionskostnader har medfört ett besparingskrav för kommunen under 2024.

Det finns dock en förhoppning om en ekonomisk återhämtning under 2025 och framåt. Enligt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) prognos i december 2023 kommer inflationen och räntorna att sjunka tillbaka under 2024.

Avstämning finansiella mål

Kommunens tre övergripande finansiella mål handlar om resultatnivå, investeringsvolym och finansiell nettoskuldkvot. Samtliga finansiella mål bedöms som uppfyllda under 2023.

BURLÖV HÄNDER! är ett initiativ som Burlövs kommun, tillsammans med Burlövs bostäder, arbetar med för att sätta Burlöv på kartan. Projektet startades under 2023 och inleddes med invigningen av Burlöv station.

Kommunens personal

Under 2023 har Burlövs kommun arbetat aktivt med att vara en attraktiv arbetsgivare med utvecklingsorienterade arbetsplatser och kompetensutveckling. Kommunövergripande utvecklingsinsatser som har genomförts är till exempel ledarutvecklingsprogram, utbildningsprogram för potentiella chefer och en kommunövergripande introduktionsdag för nya medarbetare.

Under året delades även sex innovationsanslag ut där medarbetarna själv får prova idéer om förändrade arbetssätt, metoder och ny teknik. Anslaget delades bland annat ut till följande innovativa medarbetardrivna idéer; Internet of Things – framtidens information, pedagogisk odling samt digital plattform för kommunens möbleråterbruk.

Antalet månadsanställda i kommunen har ökat med två personer jämfört med föregående år och uppgick per den 30 november till totalt 1 336 anställda. Andelen heltidsanställda ökar fortsatt, av kommunens 1 185 tillsvidareanställda har 86 % en heltidsanställning, vilket är en ökning med 2 % i förhållande till föregående år. Såväl sjukfrånvaron som personalomsättningen har minskat. Sjukfrånvaron uppgick till 7,1 % medan personalomsättningen till 15,1 %.

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

BURLÖV HÄNDER! – nu lyfter vi allt det positiva som sker i kommunen.

Årets höjdpunkt i Burlöv 2023 inträffade i december, då vi äntligen kunde inviga Burlöv station – en oerhört viktig milstolpe. De fyra spåren och två nya stationer med tät pendeltågstrafik till Burlöv skapar möjligheter. I rollen som stins den dagen kunde jag ta emot Skånetrafikens premiärtåg för att fira denna historiska händelse! Pendeltågstrafik medför att vårt fantastiska läge förbättras ytterligare för näringslivet och alla som bor och arbetar i Burlöv.

Stationsinspektorns (stinsens) uppgifter var en central roll på järnvägsstationer förr. Uppdraget var att se till att allt fungerade inom järnvägsstationens område. Mycket kan faktiskt jämföras med rollen som kommunstyrelseordförande. Min station är hela Burlöv, Sveriges näst minsta kommun till ytan, med snart 20 000 invånare, för hållbart och tryggt resande genom livet med kommunal service och tillgänglighet.

Trygghetsfrågorna är givetvis viktiga på resan; i vardagen, i närområdet, inom förskolan, skolan samt vård och omsorg och för såväl unga som seniorer. Tillsammans med Polisen, näringslivet, fastighetsägare och många verksamheter i kommunen har vi under 2023 haft stort fokus på den upplevda tryggheten. Polisens trygghetsmätning visar glädjande nog på förbättrade resultat, något som säger oss att vi är på rätt väg. Gator, vägar och grönområden ska vara välskötta, nedskräpning och skadegörelse ska minska.

Under året har vi tillsammans med Burlövs Bostäder AB utvecklat konceptet BURLÖV HÄNDER! Vi vill lyfta det positiva som sker när vårt attraktiva läge förbättras ytterligare. Färdigställandet av stationsområdena i både Arlöv och Åkarp är redan i gång. Under året invigdes Grönebo förskola liksom nya lokaler i Dalslundskolan. Utbyggnad av Tågarpskolan pågår. Nu väntar uppförandet av Västervångskolan, som liksom Burlövsbadet blir en del av nya Burlöv Centrum. Kulturhuset Möllegården skapas med ett nytt folkbibliotek. För de minsta förnyas och förbättras lekplatserna i kommunen. Samverkan mellan skola och näringsliv fortsätter. Med en fantastisk uppslutning från engagerade företagare kunde 200 elever i årskurs 8 ta Yrkesbussen och besöka många framgångsrika arbetsplatser i kommunen.

Tyvärr påverkar den internationella lågkonjunkturen liksom krig och konflikter i Ukraina och Mellanöstern negativt och vi ser en inbromsning i ekonomin och en försiktighet från marknaden vad gäller nybyggnation av bostäder. Men vi tror på vårt fantastiska läge och medborgarna i Burlövs kommun, och det ekonomiska läget kommer förr eller senare att förbättras. Vi ser framåt och Burlöv Händer!

Vi ska också vara tillgängliga för kommunens invånare. Nytt från 2023 är att vi politiker möter medborgarna i Burlöv för att svara på frågor och informerar om beslut i fullmäktige i digitala inspelningar som enkelt sammanfattar de beslut som påverkar medborgarna mest. Även under 2024 kommer vi att finnas synliga, inte minst med tanke på kommande EU-val.

Medborgardialoger och trygghetsvandringar, och arbetet med att förbättra vår servicegrad inom i kommunens verksamheter, fortsätter.

Kommunens uppgift att skapa en levande och livskraftig plats, likt en gammal järnvägsstation, görs fortsatt i god samverkan med andra, såsom Polisen, Räddningstjänsten Syd, SYSAV, VA SYD och våra grannkommuner.

Sist men inte minst klarar ingen stins att lösa alla uppgifter ensam. För det behövs många kompetenser och serviceinriktade medarbetare. Tack för alla fina arbetsinsatser under 2023. Tillsammans ser ni till att resan mot framtiden för alla medborgare och vårt blomstrande näringsliv blir attraktiv, hållbar, tillgänglig och trygg!

Kommunstyrelsens ordförande

Sara Vestering (M)

Trumpetare från Öresunds Musikkår spelar en fanfar på invigningen av Burlöv Station.

Trumpetare från Öresunds Musikkår spelar en fanfar på invigningen av Burlöv Station.

Omvärldsfaktorer

Samhällsekonomisk utveckling

Under 2023 har inflationen varit hög och de ekonomiska utmaningarna blir nu alltmer påtagliga. Hög inflation, ökade pensionskostnader och stigande räntekostnader bidrar till ett historiskt lågt resultat i kommunsektorn. Det är främst prisbasbeloppets förändring och hur det slår på värderingen av pensionsskulden som påverkar resultatet negativt, men även det nya pensionsavtalet.

När och hur mycket inflationen dämpas är avgörande för den ekonomiska utvecklingen och möjligheten att nå balans igen framöver. Enligt SKR är inflationen nu på väg ner och flera centralbanker har indikerat att räntetoppen har nåtts. Inflationen i Sverige är visserligen ännu hög men har fallit markant sedan slutet av 2022, när den var allra högst.

SKR räknar med en fortsatt försvagning av sysselsättningen under 2024, där en svag utveckling för arbetade timmar bromsar tillväxten för lönesumma och skatteunderlaget beräknas minska med 1,8 %. Skatteunderlaget har inte fallit i reala termer sedan 2003 och att det sker två år i rad har inte hänt sedan år 2000.

Såväl i Sverige som i omvärlden antas konjunkturuppgången inledas 2025 och först därefter förväntas en återhämtning för sysselsättningen och därefter beräknas skatteunderlaget öka i snabbare takt. Samtidigt ökar de långsiktiga behoven av välfärd och bristen på arbetskraft när invånare över 80 år blir allt fler. Kompetensförsörjning fortsätter att vara en stor utmaning. De långsiktiga ekonomiska utmaningarna ser dock olika ut beroende på kommunernas underliggande styrka, struktur, investeringsbehov, skuldsättning och framtida befolkningsförändring.

Befolkningsutveckling

Burlövs kommun är en tillväxtkommun med starkt växande befolkning. De senaste tio åren har befolkningen ökat med 15,8 % i Burlövs kommun, vilket är högre än genomsnittsökningen för riket. Ökningen var som störst mellan 2018 och 2019, då befolkningen ökade med 4,1 % och kommunen hade högst ökningstakt bland alla svenska kommuner.

Antal invånare per den 31 december 2023 uppgick till 19 834 invånare, vilket innebär en minskning med 48 personer jämfört med föregående år. Det är första gången på 25 år som befolkningen minskar i Burlövs kommun.

På grund av lågkonjunktur och minskad nybyggnation av nya bostäder visar den senaste befolkningsprognosen på en långsammare takt i befolkningstillväxten under de närmaste åren. Tillväxttakten beräknas dock öka till jämförbara nivåer med tidigare prognoser allt eftersom byggnationen i kommunen återupptas. Under perioden 2025–2027 beräknas inflyttning tillsammans med ett positivt födelse- och invandringsöverskott leda till att kommunens invånarantal ökar med cirka 1 066 personer jämfört med dagens nivå.

Bostadsutveckling

Burlövs kommun är strategiskt beläget i Skåne, mellan Malmö och Lund. Det gör Burlöv till en av de mer attraktiva kommunerna i regionen, för både näringsliv och boende. Med en växande befolkning och demografiska förändringar kommer investeringsbehovet att öka snabbare de närmaste åren. Att Burlövs kommuns geografiska läge är attraktivt märks bland annat genom den inflyttning som skett till kommunen de senaste åren.

Enligt befolkningsprognosen från december 2023 planeras 2 549 nya bostäder fram till 2030. De områden där det uppskattas tillkomma flest bostäder är Kronetorp och Burlöv C, med planering för cirka 1 580 bostäder till och med 2030, varav cirka 132 bostäder i olika upplåtelseformer planeras bli färdigställda under perioden 2023–2026.

Under 2023 antogs detaljplaner för Biltema och Costco i Bernstorp. Totalt under första halvåret av 2023 färdigställdes 23 bostäder inom Kronetorps park, Herrgårdshusen.

Under 2023 påbörjades också bland andra detaljplaner för en skola som är tilltänkt för Internationella Engelska Skolan, för omvandling av en del Burlövs Centers parkeringsyta till ett område för bland annat bostäder, lokaler, parkeringshus, förskola och park samt för villor och skola i Åkarp.

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att fortsätta besöka denna sida godkänner du användandet av cookies.   Läs mer