Ekonomisk redovisning

Resultaträkning, mnkr

  Kommunen Koncernen
RESULTATRÄKNING, mnkr Not 2023 2022 2023 2022
Verksamhetens intäkter 2, 9 260,1 251,9 534,8 499,3
Verksamhetens kostnader 3, 9, 28 -1 439,3 -1 313,3 -1 639,2 -1 490,0
Avskrivningar 4 -61,8 -60,9 -102,7 -100,3
Verksamhetens nettokostnader   -1 241,0 -1 122,3 -1 207,1 -1 091,0
           
Skatteintäkter 5 884,1 828,1 884,1 828,1
Generella statsbidrag och utjämning 6 419,6 436,7 419,6 436,7
Verksamhetens resultat   62,7 142,6 96,7 173,9
           
Finansiella intäkter 7 34,5 9,7 26,3 4,1
Finansiella kostnader 8 -9,7 -43,8 -23,7 -51,4
Resultat efter finansiella poster   87,5 108,5 99,3 126,6
           
Extraordinära poster (netto)          
Årets resultat   87,5 108,5 99,3 126,6

Kassaflödesanalys

Kommunen Koncernen
KASSAFLÖDESANALYS, mnkr Not 2023 2022 2023 2022
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat   87,5 108,5 99,3 126,6
Justering ej likviditetspåverkande poster 25 40,7 105,3 90,4 142,1
Övriga likviditetspåverkande poster 26 -0,6 -0,9 -0,6 -0,9
Poster som redovisas i annan sektion 27 3,4 0,0 3,4 0,0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital   131,1 212,9 192,6 267,8
           
Exploateringsverksamhet   -7,2 -1,0 -7,2 -1,0
Försäljning av exploateringsmark   47,1 57,3 47,1 57,3
Justering av exploateringsvinster   -39,9 -55,1 -39,9 -55,1
           
Ökning/minskning av förråd och varulager   0,0 3,5 -0,1 3,4
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar   -9,8 -22,9 -24,1 -24,0
Ökning/minskning av kortfristiga skulder   44,2 -15,1 5,8 12,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten   165,5 179,7 174,2 260,9
         
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering av immateriella anläggningstillgångar   0,0 0,0 -0,3 -0,3
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar   0,0 0,0 0,0 0,0
Investering av materiella anläggningstillgångar   -117,9 -373,0 -285,5 -503,9
Försäljning av materiella anläggningstillgångar   0,3 0,0 7,3 0,0
Investering i kommunkoncernföretag   0,0 0,0 0,0 0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -117,6 -373,0 -278,5 -504,2
         
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN  
Nyupptagna lån   20,0 240,0 20,0 240,0
Amortering av skulder för finansiell leasing   0,0 0,0 0,0 0,0
Amortering av långfristiga skulder   0,0 0,0 0,0 -44,6
Utlämnade lån   -60,0 -20,0 0,0 0,0
Amortering av utlämnade lån   4,6 3,4 0,0 0,0
Avsatta medel återinvestering   -0,5 -0,5 -0,5 -0,5
Förvärv av finansiella tillgångar   -1,7 -0,6 -1,7 -0,6
Avyttring av finansiella tillgångar   57,6 0,0 57,6 0,0
Ökning av långfristiga skulder   0,0 0,0 26,6 2,1
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   20,0 222,2 102,0 196,4
BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur   -66,5 0,0 -66,5 0,0
 
ÅRETS KASSAFLÖDE   1,4 29,0 -68,7 -47,0
Likvida medel vid årets början   69,1 40,2 159,0 206,0
Likvida medel vid årets slut   70,5 69,1 90,3 159,0

Balansräkning

Kommunen Koncernen
BALANSRÄKNING, mnkr Not 2023-12-31 2022-12-31 2023-12-31 2022-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 10 0,0 0,0 0,4 0,3
Materiella anläggningstillgångar:   1 524,9 1 467,6 2 867,4 2 688,7
- Mark, byggnader, tekniska anläggningar 11 1 477,6 1 421,5 2 797,3 2 618,9
- Maskiner, inventarier 12 47,3 46,1 70,1 69,8
Finansiella anläggningstillgångar 13 349,1 292,0 33,3 29,1
Summa anläggningstillgångar   1 874,0 1 759,6 2 901,1 2 718,1
           
Bidrag till statlig infrastruktur 14 7,5 8,6 7,5 8,6
Omsättningstillgångar
Förråd med mera 15 0,1 0,1 1,3 1,2
Fordringar 16 135,4 125,5 151,3 129,2
Kortfristiga placeringar 17 136,5 171,9 136,5 171,9
Kassa och bank   70,5 69,1 90,3 159,0
Summa omsättningstillgångar   342,5 366,8 379,4 461,3
           
SUMMA TILLGÅNGAR   2 224,1 2 134,9 3 288,0 3 187,9
           
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
           
Eget kapital 18        
Årets resultat   87,5 108,5 99,3 126,6
Resultatutjämningsreserv   71,3 58,7 71,3 58,7
Övrigt eget kapital   1 551,7 1 454,6 1 672,9 1 557,8
Summa eget kapital   1 710,5 1 621,8 1 843,5 1 743,0
           
Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 19 12,4 10,6 13,6 11,8
Andra avsättningar 20 3,0 69,2 30,1 88,3
Summa avsättningar   15,5 79,8 43,7 100,1
           
Skulder
Långfristiga skulder 21 284,1 263,5 1 079,5 1 030,4
- varav nyupptagna lån 260,0 240,0 260,0 240,0
- varav utnyttjad checkkredit   0,0 0,0 0,0 0,0
- varav förutbetald intäkt   24,1 23,5 819,5 790,4
Kortfristiga skulder 22 214,1 169,9 321,4 314,5
Summa skulder   498,2 433,4 1 400,8 1 344,9
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   2 224,1 2 134,9 3 288,0 3 187,9

Panter och ansvarsförbindelser

Kommunen Koncernen
PANTER OCH ANSVARFÖRBINDELSER, mnkr Not 2023-12-31 2022-12-31 2023-12-31 2022-12-31
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder eller avsättningar 23 162,5 161,4 162,5 161,4
Övriga ansvarsförbindelser
Borgens- och övriga ansvarsförbindelser 24 716,1 774,9 57,9 51,9

Driftredovisning per nämnd

DRIFTSREDOVISNING per nämnd, mnkr Intäkt Kostnad Budgetavvikelse
Nämnd Utfall 2023 Budget 2023 Utfall 2022 Utfall 2023 Budget 2023 Utfall 2022 Intäkt Kostnad Netto
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 97,4 86,3 88,3 -257,8 -252,4 -235,2 11,1 -5,4 5,8
Miljö- och byggnämnden 5,9 4,9 3,5 -9,8 -11,0 -8,7 1,0 1,2 2,2
Utbildnings- och kulturnämnden 157,4 145,0 151,0 -846,5 -813,3 -794,9 12,4 -33,3 -20,9
Socialnämnden 79,4 55,4 70,3 -458,1 -433,3 -428,6 24,1 -24,9 -0,8
Interna poster -80,0 1,0 -61,3 132,9 3,5 154,1 -81,0 129,3 48,3
Summa 260,1 292,6 251,9 -1 439,3 -1 506,4 -1 313,3 -32,5 67,0 34,6

Driftredovisning per verksamhetsområde

DRIFTSREDOVISNING per verksamhetsområde, mnkr Intäkt Kostnad Budgetavvikelse
Verksamhets­område Utfall 2023 Budget 2023 Utfall 2022 Utfall 2023 Budget 2023 Utfall 2022 Intäkt Kostnad Netto
Politisk verksamhet 0,1 0,2 0,1 -15,5 -17,6 -11,0 -0,1 2,1 2,0
Infrastruktur och skydd 16,8 10,8 11,2 -64,7 -59,6 -56,5 6,0 -5,0 1,0
Kultur och fritid 12,3 13,8 9,6 -68,5 -66,1 -63,4 -1,5 -2,4 -3,9
Pedagogisk verksamhet 91,6 77,2 87,9 -683,3 -660,7 -644,7 14,4 -22,6 -8,2
Vård och omsorg 61,5 41,8 54,2 -418,7 -395,0 -397,7 19,7 -23,7 -4,0
Särskilt riktade insatser 17,4 12,7 15,7 -26,1 -24,9 -18,4 4,8 -1,2 3,5
Affärsverksamhet 3,6 3,0 2,8 -0,5 -0,3 -1,3 0,6 -0,2 0,4
Gemensamma verksamheter 136,8 132,1 131,6 -295,0 -285,8 -274,3 4,7 -9,2 -4,5
Interna poster -80,0 1,0 -61,3 132,9 3,5 154,1 -81,0 129,3 48,3
Summa 260,1 292,6 251,9 -1 439,3 -1 506,4 -1 313,3 -32,5 67,0 34,6

Nettoinvesteringar per verksamhetsområde

Nettoinvesteringar per verksamhetsområde, tkr Utfall 2023 Budget 2023 Budgetavvikelse Utfall 2022
Politisk verksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0
Infrastruktur & skydd 53 052,3 187 015,0 133 962,7 283 005,5
Kultur och fritid 4 964,7 14 515,0 9 550,3 40 206,6
Pedagogisk verksamhet 45 794,5 102 046,0 56 251,5 46 821,2
Vård och omsorg 2 494,1 4 431,0 1 936,9 597,1
Särskilt riktade insatser 25,3 0,0 -25,3 260,8
Affärsverksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0
Gemensamma verksamheter 11 529,4 13 843,0 2 313,6 2 099,5
Summa 117 860,3 321 850,0 203 989,7 372 990,7

Nettoinvesteringar per nämnd

Nettoinvesteringar per nämnd, tkr Utgifter sedan projektens start Varav årets investeringar
Beslutad totalutgift Ackumulerat utfall Avvikelse Budget 2023 Utfall 2023 Avvikelse
Kommunstyrelsen 1 210 111,5 319 442,9 890 668,6 310 071,0 111 056,3 199 014,7
Utbildnings- och kulturnämnden 11 100,2 4 606,9 6 493,3 8 478,0 3 552,4 4 925,6
Miljö- och byggnämnden 1 410,0 1 735,4 -325,4 1 410,0 1 735,4 -325,4
Socialnämnden 2 891,0 1 516,2 1 374,8 1 891,0 1 516,2 374,8
TOTALT 1 225 512,7 327 301,4 898 211,4 321 850,0 117 860,3 203 989,7

Nettoinvesteringar per projekt

Nettoinvesteringar per projekt, tkr Utgifter sedan projektets start Varav årets investeringar
  Beslutad totalutgift Ackumulerat utfall Avvikelse Budget 2023 Utfall 2023 Avvikelse
F–6.skola Kronetorpstaden 435 000,0 5 819,5 429 180,5 9 000,0 3 585,1 5 414,9
Bredbandsutbyggnad 89 125,0 72 033,0 17 092,0 5 503,0 1 510,6 3 992,4
Tågarpskolan tillbyggnad 56 601,0 29 414,1 27 186,9 35 000,0 22 415,2 12 584,8
Förskola Rusthållaren 51 980,0 7 649,5 44 330,5 24 500,0 2 811,8 21 688,2
Arlöv 6:22 Grönebo förskola 51 800,0 49 731,6 2 068,4 1 800,0 1 515,1 284,9
Ny förskola Kronetorp 50 000,0 0,0 50 000,0 0,0 0,0 0,0
Bullerskärm järnväg 46 131,0 3 200,0 42 931,0 0,0 0,0 0,0
Fotbollsplaner 42 000,0 89,4 41 910,6 0,0 0,0 0,0
Burlöv station allmän plats 36 000,0 4 577,9 31 422,1 45 000,0 3 321,9 41 678,1
Reinvestering underhåll fastigheter 35 100,0 8 585,3 26 514,7 6 800,0 8 585,3 -1 785,3
Allmänplats Kronetorp 1:1 30 000,0 1 874,0 28 126,0 27 000,0 1 874,0 25 126,0
Gränsvägen förlängning 28 250,0 28 352,0 -102,0 0,0 0,0 0,0
Åkarp 18:42 förvärv 21 000,0 18 907,7 2 092,3 26 900,0 18 907,7 7 992,3
Dalbyvägen utbyggnad Ugglan 16 756,0 1 143,9 15 612,1 6 662,0 233,5 6 428,5
Åkarp 1:82 förvärv 12 010,0 33,1 11 976,9 10 800,0 33,1 10 766,9
Lekplatser 10 500,0 5 242,6 5 257,4 2 683,0 4 193,3 -1 510,3
Beredskapsinvesteringar 10 000,0 1 725,9 8 274,1 10 000,0 1 725,9 8 274,1
IT-kompletteringar, nät 9 655,2 154,8 9 500,4 1 000,0 154,8 845,2
Ombyggnad Dalslundskolan och Möllegården 9 200,0 7 968,8 1 231,2 9 200,0 6 896,1 2 303,9
Kommunal leasing 8 463,7 374,4 8 089,3 500,0 374,4 125,6
Åkarp 18:44 förvärv 8 000,0 1 736,5 6 263,5 0,0 1 736,5 -1 736,5
Upprustning Södervångskolan 7 200,0 855,4 6 344,6 7 200,0 855,4 6 344,6
Närområde badhuset 6 869,0 0,0 6 869,0 530,0 0,0 530,0
Gångfartsområde Alnarpsvägen 6 540,0 4 247,3 2 292,7 1 878,0 0,0 1 878,0
Bro Stationsvägen 6 510,0 72,0 6 438,0 6 438,0 0,0 6 438,0
Takbyte Vårboskolan 6 500,0 4 753,8 1 746,2 6 500,0 4 753,8 1 746,2
Ridhus 6 500,0 2 386,2 4 113,8 6 000,0 2 355,2 3 644,8
Asfaltering ny beläggning 6 000,0 1 505,1 4 494,9 2 000,0 1 505,1 494,9
Park, gång- och cykelväg Sockervägen 5 490,0 918,7 4 571,3 5 046,0 974,8 4 071,2
Gång- och cykelbro Sockervägen 5 300,0 0,0 5 300,0 5 300,0 0,0 5 300,0
Breddning kulvert Sockervägen 5 225,0 5 162,4 62,6 1 901,0 1 488,8 412,2
Säkra skolvägar 5 000,0 4 374,8 625,2 1 200,0 507,6 692,4
Tillgänglighetsåtgärder alla fastigheter 4 500,0 3 740,3 759,7 300,0 0,0 300,0
Fordon, maskiner hela kommunen 4 288,9 0,0 4 288,9 500,0 0,0 500,0
Fritidsgård Arlöv 4 050,0 4 055,0 -5,0 0,0 0,0 0,0
Ny asfaltbelägg, fastigheter 3 800,0 1 748,4 2 051,6 1 800,0 1 748,4 51,6
Åkarp stations omgivning utbyggnad 3 760,0 5 831,7 -2 071,7 1 650,0 0,0 1 650,0
Skalskydd 3 641,0 1 418,0 2 223,0 2 641,0 1 418,0 1 223,0
Byte gatubelys LED 3 556,7 2 600,7 956,0 1 000,0 429,7 570,3
Ersättningslokal för ABI 3 300,0 3 574,1 -274,1 0,0 784,1 -784,1
Gränsvägens slutförande 3 300,0 0,0 3 300,0 3 300,0 0,0 3 300,0
Stationsvägens förlängning 3 200,0 0,0 3 200,0 3 200,0 0,0 3 200,0
Inventarier 3 112,0 2 143,5 968,5 3 112,0 2 143,5 968,5
Solceller Tågarpskolan 3 000,0 0,0 3 000,0 3 000,0 0,0 3 000,0
Bulleråtgärder 3 000,0 699,0 2 301,0 1 000,0 699,0 301,0
Reinvestering gatumiljö 3 000,0 1 484,4 1 515,6 1 000,0 1 484,4 -484,4
Trafiksäkerhet i anslutning till skolmiljöer 3 000,0 130,8 2 869,2 1 500,0 130,8 1 369,2
Parkmiljö 3 000,0 677,9 2 322,1 1 000,0 677,9 322,1
Övriga investeringar <3 mnkr 45 298,2 26 308,2 18 990,0 30 506,0 16 029,7 14 476,3
Totalt 1 225 512,7 327 301,4 898 211,4 321 850,0 117 860,3 203 989,7

Exploateringsredovisning

Exploateringsprojekt, tkr Utfall 2023-12-31 Utgående balans 2023-12-31 Anm.
  Inkomster Utgifter Netto Inkomster Utgifter Netto  
Exploatering Bernstorp, etapp 2 -46 650,0 5 552,0 -41 098,0 0,0 0,0 0,0 P
Exploatering Mimosavägen 13:1 0,0 7,0 7,0 0,0 92,6 92,6 P
Exploatering Stadsutveckling Burlöv -450,0 0,0 -450,0 0,0 0,0 0,0 S
Exploatering utbyggnad kvarteret Hanna 0,0 1 601,5 1 601,5 0,0 0,0 0,0 S
Exploatering kablifiering Kronetorp 0,0 0,0 0,0 0,0 51,3 51,3 P
Totalt -47 100,0 7 160,5 -39 939,5 0,0 143,9 143,9  

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att fortsätta besöka denna sida godkänner du användandet av cookies.   Läs mer