Noter till resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning (tkr)

Noter till resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning (tkr)

  Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen
2022 2023 2023 2022
Not 2 Verksamhetens intäkter        
Försäljningsintäkter 9 586 7 556 9 586 7 556
Taxor och avgifter 50 374 46 162 98 390 89 121
Hyror och arrenden 20 864 15 803 241 026 215 532
Bidrag och kostnadsersättningar från staten 106 163 100 836 106 163 100 836
Övriga bidrag 8 184,6 6 513,5 8 434 6 763
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 17 977,9 18 589,8 17 978 18 590
Intäkter från exploateringsverksamhet och tomträtter 47 303 57 300 47 303 57 300
Realisationsvinster på anläggningstillgångar -344 -890 -344 -890
Övriga verksamhetsintäkter 0 0 6 281 4 510
Summa verksamhetens intäkter 260 108 251 871 534 817 499 318
         
Not 3 Verksamhetens kostnader        
Personalkostnader exklusive pensionskostnader 748 889 696 403 789 777 730 072
Pensionskostnader 111 267 66 885 113 271 69 696
Lämnade bidrag 25 435 27 603 25 435 27 603
Köp av huvudverksamhet 293 714 292 011 293 714 292 011
Lokal- och markhyror och övriga fastighetskostnader 100 838 82 806 199 891 184 723
Inköp av material och varor 43 886 41 785 43 886 41 785
Inköp av tjänster 100 581 88 167 100 581 69 800
Realisationsförluster och utrangeringar 0 4 781 0 4 781
Anskaffningskostnad sålda exploateringsfastigheter 7 154 5 710 7 154 5 710
Bolagsskatt 0 0 8 342 5 887
Övriga verksamhetskostnader 7 582 7 136 57 168 57 934
Summa verksamhetens kostnader 1 439 344 1 313 286 1 639 217 1 490 002
Not 4 Av- och nedskrivningar        
Avskrivningar immateriella tillgångar 0 0 144 143
Avskrivningar byggnader och anläggningar 52 952 46 432 90 671 81 380
Avskrivningar maskiner och inventarier 8 832 8 963 11 849 13 318
Nedskrivning/utrangering byggnader och anläggningar 0 5 500 0 5 500
Summa avskrivningar 61 784 60 895 102 664 100 341
         
Not 5 Skatteintäkter        
Preliminär kommunalskatt 863 312 798 860 863 312 798 860
Preliminär slutavräkning innevarande år 5 142 6 137 5 142 6 137
Slutavräkningsdifferens föregående år 15 661 23 135 15 661 23 135
Summa skatteintäkter 884 115 828 133 884 115 828 133
Not 6 Generella statsbidrag och utjämning        
Inkomstutjämning 329 746 318 522 329 746 318 522
Kostnadsutjämning 60 791 71 694 60 791 71 694
Regleringsbidrag/avgift 46 480 54 538 46 480 54 538
Kommunal fastighetsavgift 33 850 32 447 33 850 32 447
Bidrag/avgift för LSS-utjämning -56 634 -49 576 -56 634 -49 576
Övriga generella bidrag från staten 5 382 9 119 5 382 9 119
Summa generella statsbidrag och utjämning 419 616 436 744 419 616 436 744
         
Not 7 Finansiella intäkter        
Utdelning från koncernföretag 246 1 277 246 1 277
Utdelning aktier och andelar 480 530 480 530
Realiserad vinst på försäljning av finansiella instrument 1 087 0 1 087 0
Orealiserad värdereglering på finansiella instrument 20 637 0 20 637 0
Ränta på placerade och utlånade medel 2 837 1 214 0 472
Ränta på likvida medel 2 442 431 2 442                   431
Ränta från koncernföretag (Skärfläckan AB) 3 885 2 923 0 0
Ränteintäkter 68 68 976 869
Borgensavgifter 2 804 2 888 129 114
Övriga finansiella intäkter 0 369 331 454
Summa finansiella intäkter 34 486 9 699 26 328 4 148
         
Not 8 Finansiella kostnader        
Räntekostnad på lån 7 984 672 21 356 7 872
Finansiell kostnad, förändring av pensionsavsättningar 839 209 839 209
Förlust vid försäljning av finansiella instrument 0 0 0 0
Orealiserad värdeminskning finansiella instrument 0 35 783 0 35 783
Aktieägartillskott till koncernföretag (Skärfläckan AB) 0 0 0 0
Borgensavgifter 0 0 0 0
Ränta till koncernföretag (Skärfläckan AB) 0 0 0 1
Indexuppräkning bidrag Södra stambanan och pendlarstation 791 6 685 791 6 685
Övriga finansiella kostnader 91 452 690 892
Summa finansiella kostnader 9 705 43 801 23 676 51 441
Not 9 Jämförelsestörande poster        
Realiserad vinst/förlust vid försäljning av byggnader och anläggningar 301 0 301 0
Realiserad vinst/förlust vid försäljning av maskiner och inventarier 57 0 57 0
Realiserad vinst/förlust vid försäljning av exploateringsmark 39 946 51 590 39 946 51 590
Realiserad vinst/förlust på försäljning av finansiella instrument 1 086 0 1 086 0
Orealiserade vinster/förluster på finansiella instrument 20 637 -35 783 20 637 -35 783
Nedskrivning/utrangering, byggnader och anläggningar -414 -6 390 -414 -6 390
Rivning av gamla badet -3 511 -4 781 -3 511 -4 781
Gatukostnadsersättningar 482 6 475 482 6 475
Summa jämförelsestörande poster 58 585 11 111 58 585 11 111
         
Not 10 Immateriella anläggningstillgångar        
Ingående anskaffningsvärde 0 0 1 713 1 657
Årets anskaffning 0 0 270 56
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 0 0 1 983 1 713
      0 0
Ingående avskrivningar 0 0 1 411 1 268
Årets av- och nedskrivningar 0 0 144 143
Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 1 555 1 411
Redovisat värde vid årets slut 0 0 428 302
Tillämpade avskrivningstider (genomsnittligt antal år) 0 0 2 2
         
Not 11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar        
Ingående anskaffningsvärde 2 068 235 1 707 874 3 738 019 3 248 340
Årets anskaffning 110 508 363 512 274 196 492 758
Utrangering -5 511 -1 194 -12 877 -1 122
Omfört till omsättningstillgångar -1 069 -1 956 -1 069 -1 956
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 2 172 163 2 068 235 3 998 270 3 738 019
         
Ingående avskrivningar 646 695 595 240 1 119 138 1 032 735
Årets av- och nedskrivningar 52 938 51 952 88 944 86 900
Utrangering -5 097 -497 -7 115 -497
Utgående ackumulerade avskrivningar 694 536 646 695 1 200 967 1 119 138
Redovisat värde vid årets slut 1 477 627 1 421 540 2 797 303 2 618 881
Varav:        
Markreserv 293 516 214 298 393 613 317 464
Verksamhetsfastigheter 506 880 473 708 1 578 674 593 213
Fastigheter, affärsverksamheter 6 6 6 6
Publika fastigheter 505 498 515 233 505 498 1 350 390
Fastigheter, annan verksamhet 1 999 1 999 1 999 1 999
Övriga fastigheter 29 389 84 853 29 389 84 853
Exploateringsmark 2 251 2 251 2 251 2 251
Pågående ny-, till- och ombyggnad 138 090 129 194 285 875 268 707
Redovisat värde vid årets slut 1 477 627 1 421 540 2 797 303 2 618 881
Tillämpade avskrivningstider (genomsnittliga) 28 25 31 28
         
Not 12 Maskiner och inventarier        
Ingående anskaffningsvärde 211 363 199 355 269 284 255 257
Årets anskaffning 8 993 12 516 14 919 15 852
Utrangering 0 -508 -6 412 -1 825
Nedskrivning 0 0 0 0
Omfört till/från mark, byggnader och tekniska anläggningar 1 069 0 1 069 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 221 425 211 363 278 861 269 284
         
Ingående avskrivningar 165 294 156 667 199 453 187 768
Årets avskrivningar 8 846 8 943 13 442 13 298
Utrangering   -315 -4 087 -1 612
Utgående ackumulerade avskrivningar 174 140 165 294 208 808 199 453
Redovisat värde vid årets slut 47 286 46 070 70 053 69 831
Varav:        
Maskiner 65 85 5 590 7 839
Inventarier 45 220 43 945 56 910 53 109
Bilar och andra transportmedel 1 022 1 028 1 041 1 028
Konstverk och samlingar 951 951 951 951
Övriga inventarier 28 60 5 561 6 904
Redovisat värde vid årets slut 47 286 46 070 70 053 69 831
Tillämpade avskrivningstider (genomsnittliga) 6 5 6 6
Not 13 Finansiella anläggningstillgångar        
Aktier och andelar kommunkoncernföretag med mera        
Sydvatten AB 8 604 8 604 8 604 8 604
Sysav 192 192 192 192
Adda AB 1 1 1 1
Kommunassurans Försäkring AB 732 732 732 732
Skärfläckan AB 100 100 100 100
Inera AB 43 43 43 43
Summa aktier 9 671 9 671 9 671 9 671
         
Andelar        
Hvilans lantmannaskola garantiförening 1 1 1 1
Malmöhus läns företagsförening 0 0 0 0
Kommuninvest Ekonomisk förening 15 783 14 041 15 783 14 041
Summa andelar 15 784 14 042 15 784 14 042
         
Långfristiga fordringar        
Skärfläckan AB, aktier Burlövs Bostäder AB 175 000 175 000 0 0
Skärfläckan AB, aktier ABMA 45 45 0 0
Bostadsrätt i Riksbyggen 3 3 3 3
Förlagslån Kommuninvest Ekonomisk förening 0 0 0 0
Lån VA SYD 148 631 93 195 5 623 3 805
Övriga långfristiga fordringar 0 0 2 212 1 540
Summa långfristiga fordringar 323 678 268 243 7 838 5 346
Redovisat värde vid årets slut 349 133 291 955 33 293 29 059
         
Not 14 Bidrag till statlig infrastruktur        
Bidrag till Trafikverket för utbyggnad av pendlarstation 21 500 21 500 21 500 21 500
Ackumulerad upplösning -13 975 -12 900 -13 975 -12 900
Redovisat värde vid årets slut 7 525 8 600 7 525 8 600
         
Not 15 Förråd, lager och exploateringsfastigheter        
Ingående exploateringsvärde 137 3 662 1 181 4 560
Årets exploateringsnetto 7 -3 525 124 -3 379
Summa exploateringsfastigheter 144 137 1 305 1 181
         
Not 16 Kortfristiga fordringar        
Kundfordringar 9 326 3 964 10 833 5 894
Skattefordringar 83 417 84 168 88 489 89 620
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 24 608 20 127 44 770 30 976
Övriga kortfristiga fordringar 18 016 17 287 7 254 2 673
Redovisat värde vid årets slut 135 367 125 545 151 346 129 164
Not 17 Kortfristiga placeringar        
Pensionsmedelsförvaltning        
Robur, aktiefonder 84 231 84 070 84 231 84 070
SEB, aktiefonder 9 928 9 830 9 928 9 830
         
Medel för infrastrukturbidrag        
SPP, räntefonder 0 36 426 0 36 426
SHB, räntefonder 0 24 719 0 24 719
Utgående anskaffningsvärde vid årets slut 94 159 155 044 94 159 155 044
         
Orealiserade vinster/förluster        
Pensionsmedelsförvaltning        
Robur, aktiefonder 37 502 18 991 37 502 18 991
SEB, aktiefonder 4 864 2 737 4 864 2 737
         
Medel för infrastrukturbidrag        
SPP, räntefonder 0 -3 614 0 -3 614
SHB, räntefonder 0 -1 216 0 -1 216
Utgående orealiserade vinster/förluster 42 366 16 899 42 366 16 899
Redovisat marknadsvärde för kortfristiga placeringar 136 524 171 942 136 524 171 942
         
Not 18 Eget kapital        
Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning 1 621 791 1 513 327 1 742 990 1 616 363
Justering av eget kapital 1 184 0 1 184 69
Årets resultat 87 491 108 464 99 319 126 558
Summa eget kapital 1 710 466 1 621 791 1 843 493 1 742 990
         
Uppdelning av eget kapital:        
Resultatutjämningsreserv 71 277 58 677 71 277 58 677
Reservation för pensionsutgifter 200 612 200 612 200 612 200 612
Reservation för särskilda ändamål 20 718 5 315 20 718 5 315
Resultatenheten Fibernätverksamhet -73 375 -73 237 -73 375 -73 237
Övrigt eget kapital 1 491 234 1 430 423 1 624 261 1 551 623
Redovisat värde vid årets slut 1 710 466 1 621 791 1 843 493 1 742 990
Not 19 Avsättning för pensioner        
Ingående avsättning till pensioner inklusive löneskatt 10 586 10 437 11 794 11 716
Justering av ingående avsättning till pensioner inklusive löneskatt 89 0 89 0
Nyintjänad pension 1 128 0 1 128 0
Pensionsutbetalningar -555 -865 -555 -938
Ränte- och beloppsuppräkningar 827 209 827 209
Ändring av försäkringstekniska grunder 0 0 0 0
Förändring av löneskatt 340 29 340 29
Övrig post 2 776 26 778
Summa avsatt till pensioner 12 417 10 586 13 649 11 794
         
Not 20 Andra avsättningar        
Framtida exploateringsutgifter, Bernstorp        
ingående värde 2 695 2 695 2 695 2 695
ianspråktaget 0 0 0 0
utgående värde 2 695 2 695 2 695 2 695
Avtal om medfinansiering av utbyggnad av Södra stambanan        
ingående värde 66 495 59 810 66 495 59 810
ianspråktaget -66 495 0 -66 495 0
nyavsättning 0 6 685 0 6 685
utgående värde 0 66 495 0 66 495
Avveckling av paviljonger ABI        
ingående värde 0 0 0 0
ianspråktaget 0 0 0 0
nyavsättning 350 0 350 0
utgående värde 350 0 350 0
Uppskjutna skatter        
ingående värde 0 0 18 791 13 703
ianspråktaget 0 0 0 0
nyavsättning 0 0 7 369 5 098
utgående värde 0 0 26 160 18 791
Övriga avsättningar 0 0 873 277
Summa andra avsättningar 3 045 69 190 30 078 88 258
         
Not 21 Långfristiga skulder        
Långfristig upplåning i bank och kreditinstitut 260 000 240 000 982 000 962 000
Förutbetalda intäkter anslutningsavgifter 13 190 12 799 46 307 25 777
Förutbetalda intäkter offentliga investeringsbidrag 10 882 10 652 10 882 10 652
Övriga långfristiga skulder 0 0 40 267 31 963
Summa långfristiga skulder 284 072 263 451 1 079 456 1 030 392
Not 22 Kortfristiga skulder        
Leverantörsskulder 80 983 49 484 111 214 74 064
Moms och punktskatter 126 133 126 133
Personalens skatter och avgifter med mera 25 852 10 928 25 852 10 928
Upplupna löner 6 821 6 582 7 227 6 582
Upplupna semesterlöner 36 792 34 875 39 211 34 875
Upplupna sociala avgifter 7 051 21 091 7 503 21 091
Upplupen pensionskostnad, individuell del 20 839 20 922 21 272 20 922
Förutbetald skatteintäkt 0 874 0 874
Övriga kortfristiga skulder 35 648 25 024 108 954 145 039
Summa kortfristiga skulder 214 112 169 913 321 359 314 507
         
Not 23 Pensionsförpliktelser som inte upptagits i balansräkningen        
Ingående ansvarsförbindelser för pensioner intjänade före 1998 inklusive löneskatt 161 362 167 954 161 362 167 954
Pensionsutbetalningar -13 267 -12 240 -13 267 -12 240
Ränte- och basbeloppsuppräkning 13 888 4 717 13 888 4 717
Ändrat livslängdantagande i RIPS 0 0 0 0
Förändring av löneskatt 0 0 0 0
Övrig post 472 931 472 931
Ansvarsförbindelser vid årets utgång 162 455 161 362 162 455 161 362
         
Not 24 Borgens- och övriga ansvarsförbindelser        
Borgen och andra förpliktelser gentemot kommunala bolag:        
Burlövs Bostäder AB 658 217 723 195 0 0
Sydskånes Avfallsaktiebolag, SYSAV 3 075 3 209 3 075 3 209
AB Malmöregionens Avlopp, ABMA 0 0 0 0
Sydvatten AB 54 793 48 497 54 793 48 497
Förlustansvar för egnahem 0 0 0 0
Övriga förpliktelser 0 0 0 152
Summa borgens- och övriga ansvarsförpliktelser 716 085 774 901 57 868 51 858
         
Not 25 Justering för ej likviditetspåverkande poster        
Av- och nedskrivningar 61 784 60 895 102 663 100 341
Upplösning av bidrag till infrastruktur 1 075 1 075 1 075 1 075
Upplösning av investeringsbidrag -1 021 -1 023 -1 270 -1 272
Gjorda och återförda avsättningar 350 6 685 948 6 801
Orealiserade kursförändringar -25 467 35 783 -25 467 35 783
Övriga ej likviditetspåverkande poster 3 984 1 904 12 483 -650
Summa ej likviditetspåverkande poster 40 705 105 319 90 432 142 078
Not 26 Övriga likviditetspåverkande poster som tillhör den löpande verksamheten        
Utbetalning av avsättningar för pensioner -555 -865 -555 -865
Utbetalning av övriga ersättningar (exklusive bidrag till infrastruktur) 0 0 0 0
Summa övriga likviditetspåverkande poster -555 -865 -555 -865
         
Not 27 Poster som redovisas i annan sektion        
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar -301 0 -301 0
Realisationsresultat vid försäljning av omsättningstillgångar 3 743 0 3 743 0
Summa poster som redovisas i annan sektion 3 443 0 3 443 0
         
Not 28 Upplysning om kostnader för räkenskapsrevision        
Kostnad för räkenskapsrevision        
Sakkunnigt biträde 643 606 643 606
Förtroendevalda revisorer 409 368 607 487
Auktoriserade revisorer (bolagsrevision) 0 0 1 027 887
Summa kostnad för räkenskapsrevision 1 052 974 2 276 1 981

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att fortsätta besöka denna sida godkänner du användandet av cookies.   Läs mer