Revisionsberättelse

Revisionsberättelse

Revisionsberättelse för år 2023

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar och genom utsedda lekmanna- revisorer verksamheten i kommunens helägda företag: Skärfläckan AB, Burlövs Bostäder AB samt Burlövs Bostäder Parkering AB.

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige. Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Resultatet redovisas i bilagan ”Revisorernas redogörelse 2023”.

För de gemensamma nämnderna lämnas separata revisionsberättelser.

Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Burlövs kommun har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, i enlighet med det sakkunniga biträdets yttrande om årsredovisningen.

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål fullmäktige uppställt för god ekonomisk hushållning. Gällande verksamhetsmålen gör vi en annan bedömning än kommunstyrelsen. I hälften av indikatorerna som vi kan bedöma uppvisar kommunen en lägre måluppfyllelse än för 2022. Vår bedömning är därför att kommunen inte förflyttat sig tillräckligt i önskvärd riktning gällande verksamhetsmålen och uppnår därför inte god ekonomisk hushållning utifrån dessa mål. Sammantaget är ekonomisk hushållning delvis uppfyllt.

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2023.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ.

Vi åberopar bifogad redogörelse och de rapporter som tidigare tillställts fullmäktige.

 

Burlövs kommun 2024-04-10

 

Allan Andersson – Ordförande

Gunnar Rune -Vice ordförande

Tommy Andersson

Gustavo Garcia

Farah Adibi Zadeh

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att fortsätta besöka denna sida godkänner du användandet av cookies.   Läs mer