Bilaga 3: Resultatbudget, finansieringsbudget och balansbudget 2023-2025

Bilaga 3: Resultatbudget, finansieringsbudget och balansbudget 2023-2025

1000-tal kr, löpande priser

RESULTATBUDGET, FINANSIERINGSBUDGET, BALANSBUDGET
SPECIFIKATION FINANSIELLA POSTER
- = kostnadspost, + = intäktspost
1000-tal kr
Prognos Budget Plan Plan
2022 2023 2024 2025
Skatteintäkter och finansiella poster:
Skatteintäkter 813 727,0 853 116,0 904 122,0 941 489,0
Allmän kommunalskatt, enl SKR 798 860,0 853 116,0 904 122,0 941 489,0
Korr. för befolkningsförändring 0,0 0,0 0,0 0,0
Beräknad slutavräkning 11 044,0 0,0 0,0 0,0
Beräknad delavräknig 3 823,0 0,0 0,0 0,0
Generella statsbidrag och utjämning 436 391,0 415 278,0 420 678,0 437 784,0
Inkomstutjämning 318 522,0 339 782,0 333 243,0 361 964,0
Kostnadsutjämning 72 567,0 58 778,0 70 668,0 70 595,0
Förändringar i utjämningssystemet 0,0 0,0 0,0 0,0
Regleringspost 54 538,0 31 290,0 31 635,0 26 304,0
Utjämning LSS-kostnader -49 576,0 -53 512,0 -53 808,0 -55 019,0
Kommunal fastighetsavgift 32 466,0 33 940,0 33 940,0 33 940,0
Införandebidrag 0,0 0,0 0,0 0,0
Skolmiljard 2 910,0 0,0 0,0 0,0
Stöd till kommuner med särskilda utmaningar 4 964,0 5 000,0 5 000,0
Finansiella intäkter 6 358,0 6 611,0 6 837,0 7 218,0
Räntor medelsplacering 0,0 0,0 0,0 0,0
Räntor upplåning
Övriga räntor 105,0 55,0 55,0 55,0
Ränta Skärfläckan AB 0,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0
Avkastning pensions- och infrastrukturmedel 729,0 500,0 500,0 500,0
Utdelning aktier/andelar 1 285,0 500,0 500,0 500,0
Borgensavgifter 2 836,0 2 874,0 2 874,0 2 874,0
Ränta utlåning VA SYD/Kommuninvest 605,0 782,0 1 008,0 1 389,0
Utdelning pensionsfonden 798,0 100,0 100,0 100,0
Finansiella kostnader -250,0 -3 590,0 -7 961,0 -13 902,0
Ränta upplåning 0,0 -3 000,0 -7 500,0 -13 500,0
Ränta förmåner intjänade 1998- -150,0 -490,0 -361,0 -302,0
Övriga räntekostnader -100,0 -100,0 -100,0 -100,0
(summa finansiella poster) 6108,0 3021,0 -1124,0 -6684,0
RESULTATBUDGET Prognos Budget Plan Plan
1000-tal kr   Löpande priser 2022 2023 2024 2025
Driftbudgetens intäkter 186 220,4 189 944,8 193 743,7 197 618,6
Driftbudgetens kostnader -1 298 971,4 -1 372 539,8 -1 420 344,7 -1 474 062,6
Avskrivningar  -54 871,0 -63 409,0 -69 178,0 -74 870,0
Verksamhetens nettokostnad -1 167 622,0 -1 246 004,0 -1 295 779,0 -1 351 314,0
Skatteintäkter,netto 813 727,0 853 116,0 904 122,0 941 489,0
Generella statsbidrag 436 391,0 415 278,0 420 678,0 437 784,0
Finansiella intäkter 6 358,0 6 611,0 6 837,0 7 218,0
Finansiella kostnader -250,0 -3 590,0 -7 961,0 -13 902,0
Uppräkning avtal S Stambanan -10 997,0 0,0 0,0 0,0
Årets resultat exkl reavinster 77 607,0 25 411,0 27 897,0 21 275,0
Jämförelsestörande poster
-exploateringsöverskott 51 340,0 50 000,0 25 000,0 25 000,0
-reavinst fastighetsförsäljning
-reavinst omsättningstillgångar
-orealiserade vinster/förluster -26 443,0 3 900,0 3 900,0 3 900,0
Årets resultat inkl reavinster 102 504,0 79 311,0 56 797,0 50 175,0
FINANSIERINGSBUDGET Prognos Budget Plan Plan
2022 2023 2024 2025
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat inkl jämföreslestörande poster 102 504,0 79 311,0 56 797,0 50 175,0
Just ej likviditetspåverkande poster:
  Av- och nedskrivningar 54 871,0 63 409,0 69 178,0 74 870,0
  Periodisering Pendlarstation 1 075,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0
  Avsättningar, netto 10 317,0 -439,0 -441,0 -444,0
 Upplösning investeringsbidrag -1 150,0 -1 000,0 -1 000,0 -1 000,0
Förändring kortfristiga fordringar 10 000,0 0,0 0,0 0,0
Förändring kortfristiga skulder -2 900,0 0,0 0,0 0,0
Orealiserade vinster/förluster (oms.tillgångar) 26 443,0 -3 900,0 -3 900,0 -3 900,0
Reavinst vid försäljning av anlägg/omsättningstilgånger -51 340,0 -50 000,0 -25 000,0 -25 000,0
Medel från den löpande verksamheten 149 820,0 88 481,0 96 734,0 95 801,0
INVESTERINGSVERKSAMHET
Bruttoinvesteringar -150 567,0 -209 887,0 -314 008,0 -205 115,0
Investeringsbidrag 2 500,0 15 710,0 20 000,0 10 300,0
Exploateringsverksamhet -13 964,0 50 128,0 -64 400,0 -45 000,0
Försäljning fastigheter mm 0,0 0,0 0,0 0,0
Medel från investeringsverksamheten -162 031,0 -144 049,0 -358 408,0 -239 815,0
FINANSIERINGSVERKSAMHET
Pensionsmedel, infrastrukturmedel -600,0 -1 500,0 -1 500,0 -1 500,0
Lån till VA-Syd/kommuninvest -16 500,0 -16 500,0 -16 300,0 -16 000,0
Bidrag till Trafikverket 0,0 0,0 0,0 0,0
Inösen av medelplaceringar, Trafikverket 0,0 0,0 0,0 0,0
Upplåning 20 000,0 100 000,0 250 000,0 200 000,0
Medel från finansieringsverksamheten 2 900,0 82 000,0 232 200,0 182 500,0
ÅRETS KASSAFLÖDE -9 311,0 26 432,0 -29 474,0 38 486,0
Likvida medel vid årets början 40 163,0 30 852,0 57 284,0 27 810,0
Likvida medel vid årets slut 30 852,0 57 284,0 27 810,0 66 296,0
BALANSBUDGET Bokslut Prognos Budget Plan Plan
TILLGÅNGAR 2021 2022 2023 2024 2025
Anläggningstillgångar 1 430 043,0 1 542 239,0 1 705 217,0 1 966 347,0 2 112 592,0
Bidrag till statlig infrastruktur 9 675,0 8 600,0 7 500,0 6 400,0 5 300,0
Omsättningstillgångar 353 680,0 373 830,0 405 534,0 470 860,0 584 746,0
(varav likvida medel 31/12) (40,163,0) (104 100) (214,5) (6247,5) (209309)
SUMMA TILLGÅNGAR 1 793 398,0 1 924 669,0 2 118 251,0 2 443 607,0 2 702 638,0
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital 1 513 327,0 1 615 831,0 1 695 142,0 1 751 939,0 1 802 114,0
(varav resultatutjämningsreserv) (56 677,0) (60 047,0) (60 047,0) (60 047,0) (60 047,0)
Avsättningar 72 941,0 83 258,0 82 819,0 82 378,0 81 934,0
Långfristiga skulder 22 162,0 43 512,0 158 222,0 427 222,0 636 522,0
(varav förutbetald intäkt) (22 162,0) (24 908,0) (24 908,0) (24 908,0) (24 908,0)
Kortfristiga skulder 184 968,0 182 068,0 182 068,0 182 068,0 182 068,0
SUMMA EGET KAPITAL
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 793 398,0 1 924 669,0 2 118 251,0 2 443 607,0 2 702 638,0
Soliditet 84,4% 84,0% 80,0% 71,7% 66,7%
Kontroll 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att fortsätta besöka denna sida godkänner du användandet av cookies.   Läs mer