Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2020

Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige om kommunens samlade verksamhet och ekonomi 2020. Den vänder sig också till dig som är invånare eller företagare i kommunen, och till andra intresserade. Här kan du läsa om kommunens mål, måluppfyllelse och hur skattepengarna har använts.

Rapportens struktur

Inledning

I det första avsnittet presenteras kommunens antagna vision för hur livet i Burlövs kommun ska se ut 2030. Därefter presenteras det gångna året i sammandrag med en översikt i siffror för de fem senaste åren. Kommunstyrelsens ordförande ger sin syn på det gångna året och avsnittet avslutas med en analys av de omvärldsfaktorer som påverkar kommunen och dess verksamheter.

Förvaltningsberättelse

Det andra avsnittet innehåller förvaltningsberättelsen som enligt den kommunala redovisningslagen ska upprättas i årsredovisningen. Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en övergripande och tydlig bild av det gångna året. Här beskrivs förutsättningarna utifrån ett externt och internt perspektiv. Med utgångspunkt från Vision 2030 och innevarande målperiod, 2019–2022, ligger fokus på fyra övergripande inriktningar: Attraktiva Burlöv, Hållbara Burlöv, Tillgängliga Burlöv och Trygga Burlöv.

Sammanställda räkenskaper

I det tredje avsnittet redovisas ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat för kommunens totala ansvarsområde. Burlövs kommuns verksamheter bedrivs i huvudsak i egen regi men det finns en del verksamheter som utövas i andra former; kommunägda bolag, kommunförbund och gemensamma nämnder.

Ekonomisk redovisning

I avsnitt fyra redogörs för det ekonomiska utfallet av kommunens och koncernens verksamhet (resultaträkning), verksamhetens finansiering (kassaflödesanalys) och den ekonomiska ställningen vid årets slut (balansräkning). Dessutom återfinns aktuella redovisningsprinciper och noter, som ger ytterligare förklaringar till poster som återfinns i ovan uppräknade modeller.

Kommunmedborgarna ger fullmäktige mandat att utforma den kommunala verksamheten genom valet. Fullmäktige har politiskt och ekonomiskt ansvar för all verksamhet och ger styrelser och nämnder i uppdrag att ansvara för att de olika uppdragen blir utförda enligt den inriktning och det uppdrag som har fastställts.

För mandatperioden 2019–2022 är Lars Johnson (M) kommunalråd. Burlövs kommun har inte något oppositionsråd utan istället två partigruppledare, (SD) och (S). Fullmäktige har sammanlagt 41 mandat.

Nämndernas uppdrag

Kommunstyrelsen har en egen förvaltning. Kommunledningsförvaltningen är kommunstyrelsens organ på den strategiska och övergripande nivån för utveckling av kommunen. Förvaltningen har även en service- och stödfunktion åt kommunens politiska ledning. Kommunledningsförvaltningen ska svara för kommunstyrelsens arbete i hela kommunkoncernen, inklusive kommunala bolag, förbund och så vidare.

Kommunledningsförvaltningen ansvarar inom områden som kansli, ekonomi, personal, planering, kommunikation, tillväxt och teknisk avdelning. Förvaltningen innehåller också miljö- och byggavdelningen som styrs av miljö- och byggnämnden.

Miljö- och byggnämnden är en myndighetsnämnd med ansvar för myndighetsutövning inom plan- och bygglagen, livsmedelslagen och miljöbalken. Verksamhetsområde miljö fullgör kommunens lagstadgade myndighetsansvar inom miljö- och hälsoskyddsområdet, vilket innebär tillsynsansvar inom områdena miljö, hälsoskydd, smittskydd, livsmedel, strålskydd och kemikaliehantering. Verksamheten omfattar även miljöövervakning som kontroll av luft och vatten. Verksamhetsområde bygg omfattar bygglov, bygganmälan, tillsyn, tillstånd för egensotning, obligatorisk ventilationskontroll (OVK), samt rådgivning i anslutning till bostadsanpassningsbidrag.

Utbildnings- och kulturnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter inom de områden som anges i skollagen och omfattar: förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och komvux. Nämnden har också ansvar för måltid- och lokalvårdsenheten, kulturskolan samt kultur- och fritidslivet i kommunen som inkluderar bibliotek, allmänkultur, ungdoms­verksamhet, Burlövsbadet och idrottsanläggningar s amt stöd och bidrag till föreningar och studie­förbund.

Socialnämnden ansvar för den kommunala hälso- och sjukvården och fullgör kommunens ansvar inom socialtjänsten samt för LSS-verksamheten och vad som i lag sägs om socialnämnden. Nämnden ansvar även för kommunens arbetsbefrämjande åtgärder.

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att fortsätta besöka denna sida godkänner du användandet av cookies.   Läs mer