Inledning

Foto: Therese Winberg, Scandinav Bildbyrå

Vision 2030

”Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur.”

Alla som bor och vistas i Burlöv ska känna sig välkomna och trygga här. Våra verksamheter ska ge service av hög kvalitet, alltid med medborgaren i centrum.

Här finns rika möjligheter till möten och upplevelser, inom handel, kultur och fritid, för såväl unga som gamla. Mötesplatserna är mångsidiga och öppnar för dialog, delaktighet och utveckling.

Burlöv ska vara en ekologiskt hållbar kommun med grönska och sköna rekreationsområden för alla.

Alla som bor i kommunen ska ha möjlighet att få ett arbete och ett gott liv. Våra förskolor och skolor ska vara bland de bästa i Skåne både vad gäller trivsel och studieresultat.

Alla som bor och är verksamma här ska känna stolthet över sin kommun.

Målord för Burlövs kommun

  • Trygg & nära
  • Grön & skön
  • Liv & rörelse
Foto: Tyler Olson, SimpleFoto

Året i sammandrag

1

Invånare i kommunen

Under 2020 ökade antalet invånare med exakt 200 – en ökning på 1 %.

0

Årets resultat 2020 (mnkr)

År 2020 landade resultaträkningen på +40,1 mnkr. Jämfört med föregående år är det en ökning på +56,2 mnkr.

Covid-19

Den globala Covid-19-pandemin har lett till hundratusentals avlidna jorden över och en aldrig tidigare skådad inbromsning i den globala ekonomin. Burlövs kommuns ekonomi har bland annat påverkats av såväl minskade verksamheter och lägre skatteintäkter som ökade statsbidrag och andra krisstöd.

Digitalisering

Kommunen har gjort flera digitala satsningar – bland annat planeringsverktyg i hemtjänsten, nya e-tjänster och signeringsverktyg för säker läkemedelsöverräckning. Under året har ett nytt ärendehanteringssystem införts för att underlätta kontakten mellan medborgarna och kommunen.

Burlövs kommun präglas av fortsatt tillväxt både vad avser ekonomi och kommunens verksamheters utveckling mot måluppfyllelse vid målperiodens slut 2022. Befolkningen ökade med 1,0 % och uppgår till 19 312 invånare per 2020-12-31.

Årets utveckling av vision och mål

Med utgångspunkt från Vision 2030 har fullmäktige beslutat om fyra strategiska inriktningar för perioden 2019–2022. De övergripande inriktningarna är Attraktiva Burlöv, Hållbara Burlöv, Tillgängliga Burlöv och Trygga Burlöv. I sammanställningen av arbetet med kommunens övergripande mål syns att flera underliggande målnivåer har uppfyllts efter halva målperioden. Andra mål är på väg att kunna uppfyllas efter målperiodens slut, sett till den progressionstakt som syns i indikatorerna. Det krävs dock ett fortsatt aktivt arbete för att de goda resultaten ska fortsätta och för att de områden som inte når angivna målnivåer idag ska stärkas.

Resultaten inom målområdet Attraktiva Burlöv bedöms inte fullt ut uppnå fullmäktiges intentioner. Detta beror främst på att brukarbedömningen inom hemtjänst samt medborgarundersökningens indikatorer inte uppnår angivet målvärde. Området är av komplex karaktär och arbetet måste ske med en långsiktig inriktning. Det är därför av vikt att nämnderna fångar upp dessa resultat och tar fram konkreta åtgärder.

Inom målområdet Tillgängliga Burlöv fortsätter kommunens service visa goda resultat gällande svarstider och hur väl frågor från medborgare kan besvaras. Även plats i förskolan på önskat datum visar en förbättring. Vissa andra verksamheter upplever dock att tillgängligheten försämrats, framför allt på grund av den rådande Covid-19-pandemin. Detta speglas även i resultatet från enkäter och brukarundersökningar. Sammanvägt bedöms målområdet vara delvis uppfyllt.

För målområdet Hållbara Burlöv kan konstateras att kommunens verksamheter levererar goda resultat. Flera målnivåer är antingen uppnådda eller på väg att uppnås. För elevernas resultat i årskurs 9 syns en stabil uppåtgående trend. Även kommunens arbetsmarknadsverksamhet levererar goda resultat. Samtidigt bedöms målet vara känsligt för konjunktursvängningar i omvärlden som kan vara svåra att påverka för en enskild kommun. Året har präglats av Covid-19-pandemin, vilket har fått betydelse för flera av verksamheterna. Den sammanlagda bedömningen innebär att målområdet inte fullt ut når kommunfullmäktiges intentioner för 2020, men är på god väg.

Resultatet inom målområdet Trygga Burlöv uppvisar en delvis måluppfyllelse för året som gått. Den faktiska utsattheten för brott är låg, och har minskat ytterligare i årets mätning. Trots detta har otryggheten ökat. Burlöv upplever en tillbakagång i trygghetsmätningen, fast underliggande delar visar att antalet anmälningar sammantaget har minskat. Detta beror på att situationen i andra kommuner förbättrats mer vilket påverkar kommunens placering. Oavsett tillbakagången visar rapporten att Burlövs kommun tillhör den tredjedel av kommunerna med bäst resultat. Målet är inte uppnått för 2020, men avvikelsen anses vara hanterbar inom ramen för ett fortsatt utvecklingsarbete.

Årets ekonomiska resultat

Året 2020 har präglats i stor utsträckning av ändrade förutsättningar på grund av Covid-19-pandemin vilket har inneburit stora förändringar i såväl intäkter från skatter och statsbidrag som verksamhetens nettokostnader. Burlövs kommuns resultat inklusive jämförelsestörande poster för 2020 uppgår till +40,1 mnkr. I förhållande till föregående år är resultatet en ökning med +56,2 mnkr.

Exklusive jämförelsestörande poster uppgår resultatet till +60,3 mnkr. I förhållande till 2019 års resultat innebär det en förbättring med +37,0 mnkr.

Orsaken till att resultatet utvecklas bättre jämfört med föregående år är att skatter och statsbidrag ökade med +39,1 mnkr mer än verksamhetens nettokostnader, samt att finansnettot blev -2,2 mnkr sämre än föregående år.

De jämförelsestörande posterna 2020 består av realisationsresultat som uppstått till följd av försäljning av fonder och aktier i samband med byte av fonder och förvaltare (-9,5 mnkr), markförsäljning (+1,1 mnkr) försäljning av maskiner och inventarier (+1,6 mnkr), orealiserat resultat på placeringar (+15,4 mnkr) samt nedskrivning av fastighet och mark (-28,6 mnkr)

De sammanställda räkenskaperna för Burlövs kommun inkluderar företag som kommunen på grund av andelsinnehav har ett bestämmande eller väsentligt inflytande över (dotterbolag). Kommunkoncernens årsresultat 2020 uppgår till 58,7 mnkr, vilket är en ökning med 82,3 mnkr jämfört med samma period 2019.

Foto: Jörgen Wiklund, Scandinav Bildbyrå

Avstämning finansiella mål

Kommunens två övergripande finansiella mål handlar om resultatnivå och investeringsvolym. Mål avseende resultatnivå är uppfyllt medan mål avseende investeringsvolym inte är uppfyllt vilket i sin helhet beror på en omfattande investeringsnivå som i sin tur avhängigt beslutet att investera i ny badanläggning.

Kommunens personal

År 2020 har varit ett år med speciella omständigheter. Bakgrunden är såväl den pågående pandemin som planerad verksamhetsövergång och omorganisationer inom flera nämndernas verksamheter. Covid-19-pandemin har haft en påverkan på såväl sjukfrånvaro, förändrade arbetssätt, omställning i kommunens verksamheter.

Antalet anställda kommunen har minskat med 2 personer jämfört med föregående år och uppgick vid årsskiftet till totalt 1 308 anställda. Den totala sjukfrånvaron uppgick till 8,8 %, vilket är en ökning med 2,3 procentenheter jämfört med 2019.

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Vi har startat en utvecklingsresa – Vision 2040

Den positiva utvecklingen av vår kommun fortsätter. Burlöv växer och vi blir fler invånare. Produktion av nya bostäder görs både i Åkarp och Arlöv. Ambitionen är att få tillväxt i hela kommunen.

En av årets höjdpunkter var när organisationen Svenskt Näringsliv presenterade sin årliga undersökning om kommuners företagsklimat placerade Burlöv sig som femte bäst i hela landet. Med det är vi näst bästa skånska kommunen att driva företag i.

Burlövs kommun utvecklas och förändras, nya möjligheter och nya lägen skapas. Idéerna och tankarna hos etablerade och nya Burlövsbor, innebär nya möjligheter. Vad ska prägla Burlövs vision 2040. Sommaren 2020 startade arbetet för att ta fram Burlöv Vision 2040. Det bildades sex arbetsgrupper. Medborgardialog, näringsliv, infrastruktur och kommunikation, omsorg, bostäder och utbildning. Visionen är utgångspunkten för var hela Burlöv ska vara om tjugo år och den ligger till grund för en stor del av vårt arbete från varje enskild kommunanställd, till stora politiska beslut i kommunfullmäktige.

Visionen ska ge en strategisk utblick och vägledning som behövs för att på bästa sätt utveckla Burlöv så att det fortsätter att vara en fantastisk kommun att bo, leva och verka i. Med utgångspunkt i kunskaper om trender och globala strukturer som har betydelse för regionen och kommunen.

Ekonomin i Burlöv är stabil. Bokslutet visar på ett positivt resultat på 40,1 miljoner kronor, vilket mot svarar 3,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Ordning i ekonomin är en förutsättning för att klara av alla nya åtaganden.

Trygghetsarbetet är och kommer framöver att vara en viktig del i kommunens arbete; dels vad gäller att arbeta förebyggande och skapa trygga miljöer, dels genom brottsbekämpning och ett aktivt arbete mot narkotika. Alla som bor och rör sig i Burlövs kommun ska känna sig trygga.

Med fyra trygghetsvärdar, som samverkar med polis, räddningstjänst och ungdomsgruppen. Trygghetsvärdarnas grunduppdrag är att öka den upplevda tryggheten. De ska vara synliga i kommunens geografiska område. Kommunens trygghetsvärdar är anställda av kommunen och arbetar alla kvällar och nätter under hela året. De kör omkring i kommunen och slår larm om de ser något som inte står rätt till. Genom sin närvaro ska brottslig verksamhet förebyggas.

Bostadsbyggandet ser nu ut att vara på väg upp igen. Under 2020 färdigställdes i nybyggda hus 212 bostäder i hela kommunen.

Kommunens utveckling hade inte varit möjligt utan alla engagerade och kompetenta medarbetare. Jag vill därför avsluta med att rikta ett stort tack till alla medarbetare och förtroendevalda för det otroliga arbete ni alla gör. Ni bidrar alla till att göra Burlöv till en välkomnande och fantastisk kommun att besöka eller leva i. Vi vet alla att år 2020 har fått en minst sagt utmanande start med Covid-19 pandemin. En global kris som kommer att få konsekvenser. Men jag är övertygad om att vi kommer ta oss igenom denna kris tillsammans.

Vi räds inte framtiden vi skapar den. Det gör vi genom kunskap, innovation och öppenhet visar vägen för hur kommunen ska utvecklas.

Kommunstyrelsens ordförande

Lars Johnson (M)

Foto: Anders Andersson, Scandinav Bildbyrå

Omvärldsfaktorer

Omvärldsanalys

Grunden för ekonomisk tillväxt i Burlövs kommun är att identifiera och ta vara på människors arbetskraft, kunskap och kreativitet på bästa möjliga sätt så att kommunen kan fortsätta att växa. Genom investeringar som leder till god folkhälsa, hög utbildningsnivå och hög sysselsättning skapas goda förutsättningar för en fortsatt tillväxt och god offentlig ekonomi i Burlövs kommun.

Samhällsekonomisk utveckling

År 2020 är exceptionellt ur många perspektiv. Covid-19-pandemin gav under våren en extremt snabb nedgång i produktion och sysselsättning, såväl i Sverige som i omvärlden. Verksamheten i kommuner och regioner fick ställa om i rekordfart. Ekonomin har vänt tydligt uppåt sedan dess, men i vilken takt som återhämtningen kommer att fortgå är fortfarande högst osäkert.

De statliga tillskotten har givit goda ekonomiska förutsättningar för kommunsektorn att med ekonomin tryggad hantera pandemin. Samtidigt kommer den demografiska utvecklingen att ge stora utmaningar och långsiktiga effekter på ekonomi och bemanning framöver. Det blir en stor utmaning att både effektivisera verksamheten och komma ikapp med sådant som inte kunnat göras till följd av pandemin. Årets starka ekonomiska resultat riskerar att skapa förväntningar som regioner och kommuner inte har möjlighet att uppfylla på längre sikt.

Ett antal år av svag konjunktur får stor påverkan på arbetsmarknaden. Under 2020 räknar Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) med att arbetade timmar faller med 3,7 % och att arbetslösheten ökar med 2 procentenheter till knappt 9 %, för att sedan öka ytterligare under 2021. Trots högre arbetslöshet och minskat antal sysselsatta när permitteringsstödet avvecklas 2021, så ökar antalet arbetade timmar. När arbetslösheten stiger får också nya kullar av studenter svårare att ta sig in på arbetsmarknaden. Liksom vid tidigare lågkonjunkturer kommer sannolikt utvecklingen gå mot mer och längre studier, vilket kommer att bidra till en dämpning av arbetsutbudet kommande år. Det kommer att ta tid för såväl sysselsättningsgraden som arbetskraftsdeltagandet att återhämta sig och balans på arbetsmarknaden kommer att nås först 2024, då med en högre jämviktsarbetslöshet, 7,5 %.

Befolkningsutveckling

Burlövs kommun är en tillväxtkommun med starkt växande befolkning. De senaste tio åren har be-folkningen ökat med 14,7 % i Burlövs kommun, vilket är högre än genomsnittsökningen för riket. Ökningen var som störst mellan december 2018 och december 2019, då befolkningen ökade med 4,1 % och kommunen hade högst ökningstakt bland alla svenska kommuner. Vid årsskiftet 2020–2021 uppgick folkmängden till 19 312 personer, vilket är en folkökning med 200 personer jämfört med föregående år.

Den genomsnittliga ökningen är 275 personer per år. Den största förklaringen är att kommunen har fått flera nya lägenheter i Åkarp, i Kronetorp och vid Dalbyvägen. Det är byggen som har varit planerade sedan flera år.

Bostadsutveckling

Burlövs kommun är strategiskt beläget i Skåne, mellan Malmö och Lund. Det gör Burlöv till en av de mer attraktiva kommunerna i regionen, för både näringsliv och boende. Med en växande befolkning och demografiska förändringar kommer investeringsbehovet att öka snabbare de närmaste åren.

Att Burlövs kommuns geografiska läge är attraktivt märks bland annat genom den inflyttning som skett till kommunen och att bostadsbyggandet kommit igång ordentligt de senaste två åren. Totalt under 2020 färdigställdes 212 bostäder, vilket är en minskning med 181 bostäder jämfört med 2019.

Bostäderna som tillkom under 2020 byggdes på följande områden:

  • Åkarp, 18 radhusbostäder
  • Kvarteret Fasanen, 74 lägenheter
  • Kronetorps park, 40 lägenheter
  • Studentbostäder i Åkarp, 34 lägenheter
  • Kvarteret Ugglan, 46 lägenheter

Antalet färdigställda bostäder förväntas fortsätta öka kommande år. Totalt beräknas 190 bostäder bli färdigställda under 2021, varav 84 i Arlöv, 87 i Kronetorp och 19 i Åkarp.

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att fortsätta besöka denna sida godkänner du användandet av cookies.   Läs mer