Bilagor

Bilagor

Bilaga 1 – Ord och begrepp

Anläggningstillgång är en tillgång avsedd för stadigvarande innehav såsom fastighet och inventarier.

Ansvarsförbindelse är en upplysning till balansräkningen över ekonomiska åtaganden som inte redovisas som skuld eller avsättning i balansräkningen.

Avskrivning är en planmässig värdeminskning av anläggningstillgång för att fördela anskaffningskostnaden över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.

Avsättning utgörs av de betalningsförpliktelser som är säkra eller sannolika till sin existens, men där det finns osäkerhet beträffande beloppets storlek eller tidpunkt för betalning till exempel avsättning till pensioner.

Balanskrav enligt lag innebär att årets kostnader inte får överstiga årets intäkter.

Balansräkning visar den ekonomiska ställningen vid årets slut uppdelad på tillgångar (anläggnings- och omsättningstillgångar), eget kapital, avsättningar samt skulder (lång- och kortfristiga skulder).

Bokfört värde är det värde som en tillgång är upptagen till i bokslutet.

Driftredovisning redovisar kostnader och intäkter för den löpande verksamheten, fördelat per nämnd/styrelse.

Eget kapital är skillnaden mellan totala tillgångar, avsättningar och skulder enligt balansräkningen, det vill säga nettoförmögenheten.

Exploatering är kommunens innehav av mark för framtida bostads- och industrietablering.

Extraordinär intäkt/kostnad saknar tydligt samband med ordinarie verksamhet och är av sådan art att de inte förväntas inträffa ofta eller regelbundet samt uppgår till väsentliga belopp.

Finansiella intäkter/kostnader avser kostnader och intäkter för räntor på in- och utlåning, utdelningar med mera.

Finansnetto anger skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader. Ett negativt finansnetto minskar utrymmet för kommunens verksamheter.

Indikatorer är ett hjälpmedel som förmedlar information i syfte att visa om kommunens övergripande mål samt nämndsmål är på väg att uppnås.

Investering är placering av kapital i olika värden såsom värdepapper, fastigheter och konst.

Jämförelsestörande post avser en händelse/transaktion av större betydelse, som inte klassas som extraordinär, men som är viktig att uppmärksamma vid jämförelse med andra perioder och kommuner.

Kassaflödesanalys/finansieringsanalys visar kassaflöden från den löpande verksamheten, investerings- och finansieringsverksamheten. Summan av dessa komponenter utgör förändringen av likvida medel.

Koncern utgörs av kommunen och dess hel- och majoritetsägda bolag.

Kortfristig fordran och skuld förfaller till betalning inom ett år efter balansdagen.

Likvida medel består av kontanter eller tillgång som kan omsättas på kort sikt, till exempel kassa- och banktillgång, postväxel samt värdepapper såsom statsskuldväxel och bankcertifikat.

Likviditet är betalningsberedskap på kort sikt. Kan uttryckas i olika mått exempelvis som rörelsekapital och ställas i relation till extern utgift.

Långfristig fordran och skuld förfaller till betalning senare än ett år efter balansdagen.

Omsättningstillgång är tillgång som beräknas innehas kortvarigt exempelvis kundfordring och förrådsartikel.

Mnkr är förkortning av miljoner kronor.

Nedskrivning innebär att en anläggningstillgång eller omsättningstillgång helt eller delvis skrivs bort från balansräkningen och blir en kostnad på resultaträkningen. Detta görs när en tillgång förlorat i värde så att värdet är mycket lägre än det bokförda värdet.

Nettokostnadsutveckling beskriver kostnadsutvecklingen mellan två år efter att alla intäkter med undantag från skatter, generella statsbidrag och finansiella intäkter dragits av på bruttokostnaden.

Nämndsmål är en nedbrytning av kommunens övergripande mål i syfte att tydliggöra innebörden av de övergripande målen för nämnden.

Pensionsavsättning utgörs av avsättning till framtida pensionsutbetalningar.

Pensionsskuld är intjänade pensionsförmåner för kommunens anställda.

Periodisering innebär en fördelning av kostnader och intäkter på den redovisningsperiod till vilken de hör.

Personalekonomisk redovisning är en redogörelse av årets relevanta personal- och organisationsfrågor i kommunen.

Realisationsvinst/-förlust är skillnaden mellan bokfört värde och försäljningsvärde.

Resultaträkning sammanfattar årets intäkter och kostnader och därmed förändringen av kommunens eget kapital, det vill säga årets resultat.

Resultatutjämningsreserv ger kommuner möjlighet att utjämna intäkter över tid och möta variationer i konjunkturen, inom ramen för det egna kapitalet. Kommunfullmäktige beslutar om resultatutjämningsreserv i riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Sammanställd redovisning är en sammanställning av resultaträkningar och balansräkningar för olika juridiska personer, i vilka kommunen har ett betydande inflytande.

Skatteunderlag är totala beskattningsbara inkomster. Uttrycks vanligen i skattekronor, det vill säga skatteunderlag delat med 100.

Soliditet är den långsiktiga betalningsförmågan, uttrycks vanligen som eget kapital i förhållande till totala tillgångar på balansdagen.

Soliditet exklusive ansvarsförbindelse är eget kapital i balansräkningen reducerad med de pensions­åtaganden som är intjänade före 1998, relaterat till det totala kapitalet på balansdagen.

Tkr är förkortning av tusen kronor.

Upplösning investeringsbidrag är erhållna bidrag från externa aktörer i samband med en investering som upplöses i samma takt som värdet på anläggningstillgången.

Antal årsarbetare avser arbetad tid och är beräknat på 165 timmar i månaden. I urvalet ingår tillsvidare- och visstidsanställda inom avtalsområdet AB (Allmänna bestämmelser), BEA (Beredskapsavtalet) och PAN (Personliga assistenter, Anhörigvårdare).

Övergripande mål är de resultat för verksamheten som kommunen vill uppnå inom en fyraårsperiod.

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att fortsätta besöka denna sida godkänner du användandet av cookies.   Läs mer