Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Burlövs kommun följer i allt väsentligt kommunallagen, lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR).

Redovisning till verkligt värde av finansiella instrument

Enligt LKBR ska vissa finansiella instrument värderas till verkligt värde, marknadsvärde.

Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster särredovisas, när dessa förekommer, i särskild not till resultaträkningen och/eller i kassaflödesanalysen. Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och uppgår till väsentligt belopp.

Leasing

Leasing av inventarier förekommer för IT-utrustning och personalbilar. IT-utrustning avser inventarier av mindre värde och redovisas därför som operationell leasing. Leasing av personbilar omfattade vid årsskiftet 17 objekt till ett värde av cirka 1,0 mnkr. Värdet bedöms som inte väsentligt och avtalen redovisas därför som operationella, det vill säga som hyra.

Kommunens hyresavtal för lokaler bedöms samtliga inte uppfylla kraven för finansiell leasing, varför de redovisas som operationell leasing.

Investeringsbidrag

Enligt RKR R2 som gäller från och med 2020 ska endast offentliga bidrag redovisas på skuldsidan medan övriga investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar, ska intäktsföras i den takt som motsvarar färdigställande av de investeringar för vilka de erhållits. I årsbokslut 2021 redovisas intäkter avseende gatukostnadsersättningar enlighet med RKR R2 Intäkter och som långfristig skuld redovisas erhållna offentliga investeringsbidrag och anslutningsavgifter för bredbandsverksamheten.

Den ändrade redovisningsprincipen innebär att gatukostnadsersättning som erhållits för redan genomförda investeringar har ombokats från långfristiga skulder till eget kapital. Beloppet uppgår till 42,2 mnkr. Ändringen har gjorts i enlighet med RKR R12 Byte av redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt rättelse av fel. Jämförelsetalen i balansräkningen för 2020 är korrigerade enligt samma princip som redovisningen 2021.

Anläggningstillgångar

Korttidsinventarier och inventarier av mindre värde

Som anläggningstillgång redovisas tillgångar för stadigvarande bruk med en varaktighet på minst 3 år och ett anskaffningsvärde som överstiger ett halvt prisbasbelopp motsvarande cirka 24 tkr. Vid beräkning av anskaffningsvärde för anskaffningar ”som har ett naturligt samband” ska anskaffningsvärdet beräknas utifrån det sammanlagda värdet.

Sådant samband anses föreligga:

  • vid anskaffningar för ett särskilt ändamål (till exempel vid nya lokaler eller ny verksamhet)
  • all anskaffning av möbler och lokalutrustning med en varaktighet på minst 3 år
  • all anskaffning av IT-utrustning med en varaktighet på minst 3 år.

Undantag görs för vitvaror och liknande som ingår i fastighetsunderhållet.

Avskrivningar

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning från tidpunkten då anläggningen tas i bruk baserat på anskaffningsvärdet. Historiskt har nyttjandeperioden bedömts utifrån Kommunförbundets rekommenderade avskrivningstider om inte särskilda skäl föranlett annan bedömning.

Från 2014 års bokslut har en noggrannare bedömning av nyttjandetiderna gjorts. För objekt som tagits i bruk från och med 2014 har uppdelningen gjorts på komponenter med skilda avskrivningstider där den totala avskrivningstiden fastställts genom schablonberäkning. För objekt tagna i bruk före 2014 har ingen uppdelning enligt komponentavskrivning gjorts.

Från och med 2014 tillämpas följande avskrivningstider:

  • byggnader: efter komponenter 15–50 år
  • gator: efter komponenter, 20–50 år
  • IT-utrustning, 3 år
  • fordon, 5 år
  • möbler och övriga inventarier, 10 år
  • mark, konst, 0 år.

Exploateringsredovisning

Till och med 2013 har alla utgifter för exploateringsområden, inklusive allmän platsmark, tagits upp som omsättningstillgång. Försäljning av tomtmark har redovisats som intäkt i resultaträkningen, med tomtens beräknade andel av områdets utgift som kostnad.

Från och med 2014 har redovisningsprinciperna ändrats för nya områden. Som omsättningstillgång redovisas enbart utgifter för tomtmarken medan utgifterna för allmän platsmark (gator, gång- och cykelvägar, parker med mera) redovisas som anläggningstillgång (publik egendom). Vid försäljning avräknas en beräknad gatukostnadsersättning från köpeskillingen, och redovisas som långfristig skuld (förutbetald intäkt). Resterande del av köpeskillingen utgör tomtlikvid och redovisas som intäkt i resultaträkningen. Tomtens beräknade andel av tomtmarkens anskaffningsvärde redovisas som kostnad. Den bokförda gatukostnadsersättningen upplöses (intäktsredovisas) med samma nyttjandetid som avskrivningstiden för den allmänna platsmarken.

Avsättningar till pensioner för förtroendevalda

Från och med 2017 redovisas som avsättning även intjänad ålderspensionsavgift för förtroendemän.

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att fortsätta besöka denna sida godkänner du användandet av cookies.   Läs mer