Noter till resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning (tkr)

Noter till resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning (tkr)

  Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen
  2021 2020 2021 2020
Not 2 Verksamhetens intäkter        
Försäljningsintäkter 719 2 875 719 2 875
Taxor och avgifter 39 719 40 597 79 924 68 730
Hyror och arrenden 16 180 16 671 208 548 206 754
Bidrag och kostnadsersättningar från staten 93 787 94 386 93 787 94 386
Övriga bidrag 7 520,6 7 477 7 770 7 478
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 20 852 20 222 20 852 20 222
Intäkter från exploateringsverksamhet och tomträtter 302 321 302 321
Realisationsvinster på anläggningstillgångar 2 050 2 629 2 050 2 629
Övriga verksamhetsintäkter   21 4 178 1 742
Summa verksamhetens intäkter 181 129 185 199 418 130 405 137
         
Not 3 Verksamhetens kostnader        
Personalkostnader exkl. pensionskostnader 680 320 648 988 686 343 711 514
Pensionskostnader 63 208 59 723 64 647 61 617
Lämnade bidrag 28 380 32 909 28 380 32 909
Köp av huvudverksamhet 274 424 258 485 274 424 263 802
Lokal- och markhyror samt övriga fastighetskostnader 77 423 69 040 188 424 102 124
Inköp av material och varor 40 595 45 716 40 595 46 190
Inköp av tjänster 81 170 81 115 81 307 81 115
Realisationsförluster och utrangeringar 0 0 0 0
Anskaffningskostnad sålda exploateringsfastigheter 0 56 0 56
Bolagsskatt 0 0 4 908 4 149
Övriga verksamhetskostnader 8 943 16 818 55 720 67 968
Summa verksamhetens kostnader 1 254 462 1 212 849 1 424 746 1 371 444
         
Not 4 Av - och nedskrivningar        
Avskrivningar immateriella tillgångar 0 0 91 109
Avskrivningar byggnader och anläggningar 38 822 38 298 72 476 68 290
Avskrivningar maskiner och inventarier 9 780 9 932 14 099 12 038
Nedskrivning/utrangering byggnader och anläggningar 0 28 589 -23 29 206
Summa avskrivningar 48 602 76 819 86 689 109 644
Not 5 Skatteintäkter        
Preliminär kommunalskatt 735 498 717 278 735 498 717 278
Preliminär slutavräkning innevarande år 21 958 -13 580 21 958 -13 580
Slutavräkningsdifferens föregående år 3 135 -4 470 3 135 -4 470
Summa skatteintäkter 760 591 699 228 760 591 699 228
         
Not 6 Generella statsbidrag och utjämning        
Inkomstutjämning 295 465 297 184 295 465 297 184
Kostnadsutjämning 62 974 84 690 62 974 84 690
Regleringsbidrag/avgift 57 116 19 443 57 116 19 443
Kommunal fastighetsavgift 30 813 29 718 30 813 29 718
Bidrag/avgift för LSS-utjämning -42 434 -40 122 -42 434 -40 122
Övriga generella bidrag från staten 8920 43 247 8920 43 247
Summa generella statsbidrag och utjämning 412 854 434 160 412 854 434 160
         
Not 7 Finansiella intäkter        
Utdelning från koncernföretag 479 798 479 798
Utdelning aktier och andelar 531 1 142 531 1 142
Realiserad vinst på försäljning av finansiella instrument 0 0 0 0
Orealiserad värdereglering på finansiella instrument 37 625 15 403 37 625 15 403
Ränta på placerade och utlånade medel 983 2 097 415 1 928
Ränta från koncernföretag (Skärfläckan AB) 1 610 1 120 0 0
Ränteintäkter 75 46 308 46
Borgensavgifter 2 949 2 947 103 98
Övriga finansiella intäkter 110 99 115 57
Summa finansiella intäkter 44 362 23 651 39 575 19 472
         
Not 8 Finansiella kostnader        
Räntekostnad på lån 0 0 5 105 7 270
Finansiell kostnad, förändring av pensionsavsättningar 150 258 150 258
Förlust vid försäljning av finansiella instrument 0 9 553 0 9 553
Orealiserad värdeminskning finansiella instrument 347 0 347 0
Aktieägartillskott till koncernföretag (Skärfläckan AB) 0 1 120 0 0
Indexuppräkning bidrag S. Stambanan och Pendlarstation 12 071 900 12 071 900
Övriga finansiella kostnader 219 605 620 236
Summa finansiella kostnader 12 787 12 435 18 293 18 217
Not 9 Jämförelsestörande poster        
Realiserad vinst/förlust vid försäljning av byggnader och anläggningar 1 870 1 055 1 870 1 055
Realiserad vinst/förlust vid försäljning av maskiner och inventarier 695 1 574 695 1 574
Realiserad vinst/förlust vid försäljning av exploateringsmark 0 -56 0 -56
Realiserad vinst/förlust på försäljning av finansiella instrument 0 -9 553 0 -9 553
Orealiserade vinster/förluster på finansiella instrument 37 278 15 403 37 278 15 403
Nedskrivning, byggnader och anläggningar 0 -28 589 0 -28 589
Gatukostnadsersättningar 1 654   1 654  
Summa jämförelsestörande poster 41 497 -20 166 41 497 -20 166
         
Not 10 Immateriella anläggningstillgångar        
Ingående anskaffningsvärde 0 0 1 431 1 369
Årets anskaffning 0 0 226 62
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 0 0 1 657 1 431
Ingående avskrivningar 0 0 1 177 1 068
Årets av- och nedskrivningar 0 0 91 109
Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 1 268 1 177
Redovisat värde vid årets slut 0 0 389 254
Tillämpade avskrivningstider (genomsnittliga antal år) 0 0 2 3
         
Not 11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar        
Ingående anskaffningsvärde 1 433 614 1 315 438 2 942 902 2 616 434
Årets anskaffning 254 840 146 502 286 155 355 061
Utrangering -580 0 -717 -948
Nedskrivning 0 -28 589 0 -28 589
Omfört till/från maskiner och inventarier 0 262 0 262
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 1 687 874 1 433 614 3 228 340 2 942 220
         
Ingående avskrivningar 536 393 498 095 940 236 868 433
Årets av- och nedskrivningar 38 846 38 298 72 557 71 885
Utrangering 0 0 -59 -763
Utgående ackumulerade avskrivningar 575 240 536 393 1 012 735 939 555
Redovisat värde vid årets slut 1 112 634 897 221 2 215 605 2 002 667
Varav:        
Markreserv 18 740 19 323 122 360 119 986
Verksamhetsfastigheter 506 053 527 036 623 076 524 787
Fastigheter, affärsverksamheter 6 6 6 6
Publika fastigheter 194 305 152 472 1 022 188 978 003
Fastigheter, annan verksamhet 1 999 1 999 1 999 1 999
Övriga fastigheter 7 659 7 901 7 659 7 901
Exploateringsmark 2 251 2 251 2 251 2 251
Pågående ny, till- och ombyggnad 381 623 186 235 436 068 367 735
Redovisat värde vid årets slut 1 112 634 897 221 2 215 605 2 002 667
Tillämpade avskrivningstider (genomsnittliga) 26 23 30 27
         
Not 12 Maskiner och inventarier        
Ingående anskaffningsvärde 193 485 190 956 245 715 242 155
Årets anskaffning 8 816 5 990 12 832 9 302
Utrangering -2 946 -3 199 -3 290 -5 480
Nedskrivning 0 0 0 0
Omfört till/från mark, byggnader och tekniska anläggningar 0 -262    0 -262
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 199 355 193 485 255 257 245 715
         
Ingående avskrivningar 149 857 141 834 177 042 167 288
Årets avskrivningar 9 756 9 932 14 016 13 937
Utrangering -2 946 -1 909 -3 291 -4 184
Utgående ackumulerade avskrivningar 156 667 149 857 187 767 177 041
Redovisat värde vid årets slut 42 689 43 629 67 490 68 674
Varav:        
Maskiner 52 464 7 846 8 213
Inventarier 40 673 41 214 51 716 53 774
Bilar och andra transportmedel 1 393 1 265 1 393 1 265
Konstverk och samlingar 461 461 461 461
Övriga inventarier 110 225 6 074 4 961
Redovisat värde vid årets slut 42 689 43 629 67 490 68 674
Tillämpade avskrivningstider (genomsnittliga) 5 5 5 6
         
Not 13 Finansiella anläggningstillgångar        
Aktier och andelar kommunkoncernföretag mm        
AB Sydvatten 8 604 8 604 8 604 8 604
Sysav AB 192 192 192 192
Kommentus AB 1 1 1 1
Kommunassurans Syd Försäkring AB 732 732 732 732
Skärfläckan 100 100 100 100
Inera AB 43 43 43 43
Summa aktier 9 671 9 671 9 671 9 671
         
Andelar        
Hvilans lantmannaskola garantiförening 1 1 1 1
Malmöhus läns företagsförening 0 0 0 0
Kommuninvest Ekonomisk förening 13 454 13 454 13 454 13 454
Summa andelar 13 455 13 455 13 455 13 455
Långfristiga fordringar        
Skärfläckan AB, aktier BBAB 175 000 175 000 0 0,0
Skärfläckan AB, aktier ABMA 45 45 0 0,0
Bostadsrätt i Riksbyggen 3 3 3 3
Förlagslån Kommuninvest Ek. förening 0 0 0 0
Lån VA SYD 76 546 79 745 3 198 0,0
Övriga långfristiga fordringar 0 0 643 535
Summa långfristiga fordringar 251 594 254 792 3 843 538
Redovisat värde vid årets slut 274 720 277 918 26 970 23 665
         
Not 14 Bidrag till statlig infrastruktur        
Bidrag till Trafikverket för utbyggnad av Pendlarstation 21 500 21 500 21 500 21 500
Ackumulerad upplösning -11 825 -10 750 -11 825 -10 750
Redovisat värde vid årets slut 9 675 10 750 9 675 10 750
         
Not 15 Förråd, lager och exploateringsfastigheter        
Ingående exploateringsvärde 3 655 3 623 4 399 4310
Årets exploateringsnetto 7 33 161 89
Summa exploateringsfastigheter 3 662 3 655 4 560 4 399
         
Not 16 Kortfristiga fordringar        
Kundfordringar 13 742 7 465 11 334 8 235
Statsbidragsfordringar 654 15 163 654 15 163
Skattefordringar 16 545 13 875 18 048 15 903
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 59 156 35 438 71 412 40 190
Övriga kortfristiga fordringar 12 563 16 404 5 286 23 430
Redovisat värde vid årets slut 102 660 88 345 106 735 102 921
         
Not 17 Kortfristiga placeringar        
Pensionsmedelsförvaltning        
Robur, aktiefonder 83 906 83 749 83 906 83 749
SEB, aktiefonder 9 722 9 620 9 722 9 620
         
Medel för infrastrukturbidrag        
SPP, räntefonder 36 377 36 325 36 377 36 325
SHB, räntefonder 24 509 24 289 24 509 24 289
Utgående anskaffningsvärde vid årets slut 154 514 153 983 154 514 153 983
Orealiserade vinster/förluster        
Pensionsmedelsförvaltning        
Robur, aktiefonder 44 437 11 885 44 437 11 885
SEB, aktiefonder 7 845 2 836 7 845 2 836
         
Medel för infrastrukturbidrag        
SPP, räntefonder -156 191 -156 191
SHB, räntefonder 556 491 556 491
Utgående orealiserade vinster/förluster 52 681 15 403 52 681 15 403
Redovisat marknadsvärde för kortfristiga placeringar 207 195 169 387 207 195 169 387
         
Not 18 Eget kapital        
Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning 1 430 242 1 347 933 1 514 942 1 413 346
Effekt av ändrad redovisningsprincip   42 174   42 174
Justering av eget kapital       -389
Årets resultat 83 085 40 135 101 422 59 811
Summa eget kapital 1 513 327 1 430 242 1 616 364 1 514 942
         
Uppdelning av eget kapital:        
Resultatutjämningsreserv 56 677 49 277 56 677 49 277
Reservation för pensionsutgifter 200 612 200 612 200 612 200 612
Reservation för särskilda ändamål 5 315 5 315 5 315 5 315
Resultatenheten Fibernätverksamhet -34 357 -11 665 -34 357 -11 665
Övrigt eget kapital 1 285 080 1 186 703 1 388 117 1 271 403
Redovisat värde vid årets slut 1 513 327 1 430 242 1 616 364 1 514 942
         
Not 19 Avsättning för pensioner        
Ingående avsättning till pensioner inkl. löneskatt 11 172 11 349 12 631 12 825
Pensionsutbetalningar -1 414 -1 203 -1 594 -1 220
Ränte- och beloppsuppräkningar 150 258 150 258
Ändring av försäkringstekniska grunder 222   222  
Förändring av löneskatt -72 -107 -72 -107
Övrig post 378 874 378 874
Summa avsatt till pensioner 10 437 11 172 11 716 12 631
         
Not 20 Andra avsättningar        
Framtida exploateringsutgifter, Bernstorp        
ingående värde 2 695 2 695 2 695 2 695
ianspråktaget 0 0 0 0
utgående värde 2 695 2 695 2 695 2 695
Avtal om medfinansiering av utbyggnad av S. Stambanan        
ingående värde 49 051 96 337 49 051 96 337
ianspråktaget 0 -48 022 0 -48 022
nyavsättning 10 760 735 10 760 735
utgående värde 59 810 49 051 59 810 49 051
Avtal om medfinansiering av utbyggnad av S. Stambanan        
ingående värde 13 194 25 984 13 194 25 984
ianspråktaget -14 506 -12 954 -14 506 -12 954
nyavsättning 1 312 164 1 312 164
Utgående värde 0 13 194 0 13 194
Avsättningar för uppskjutna skatter 0 0 13 773 12 235
Övriga avsättningar 0 0 162 0
Summa andra avsättningar 62 505 64 939 76 441 77 174
         
Not 21 Långfristiga skulder        
Långfristig upplåning i bank och kreditinstitut 0 0 766 600 775 448
Förutbetalda intäkter anslutningsavgifter 12 990 12 254 24 788 12 254
Förutbetalda intäkter offentliga investeringsbidrag 9 172 51 077 9 172 51 078
Effekt av ändrad redovisningsprincip 0 -42 174 0 -42 174
Övriga långfristiga skulder 0,0 0,0 30 468 29 029
Summa långfristiga skulder 22 162 21 158 831 028 825 635
         
Not 22 Kortfristiga skulder        
Leverantörsskulder 67 510 57 846 90 888 79 318
Moms och punktskatter 695 127 695 127
Personalens skatter och avgifter mm 10 823 11 127 10 823 11 127
Upplupna löner 7 935 8 839 7 935 8 839
Upplupna semesterlöner 36 804 38 610 36 804 38 610
Upplupna sociala avgifter 1 736 40 259 1 736 40 259
Upplupen pensionskostnad, individuell del 20 611 20 895 20 611 20 895
Förutbetald skatteintäkt 10 445 25 939 10 445 25 939
Övriga kortfristiga skulder 28 410 41 290 129 087 134 271
Summa kortfristiga skulder 184 968 244 932 309 023 359 385
Not 23 Pensionsförpliktelser som inte upptagits i balansräkningen        
Ingående ansvarsförbindelser för pensioner intjänade före 1998 inkl. löneskatt 174 763 178 799 174 763 178 799
Pensionsutbetalningar -12 166 -13 489 -12 166 -13 489
Ränte- och basbeloppsuppräkning 2 418 5 237 2 418 5 237
Ändrat livlängsåtagande i RIPS 3 938 0 3 938 0
Förändring av löneskatt 1 046 4 216 1 046 4 216
Övrig post -2 045 0 -2 045 0
Ansvarsförbindelser vid årets utgång 167 954 174 763 167 954 174 763
         
Not 24 Borgens- och övriga ansvarsförbindelser        
Borgen och andra förpliktelser gentemot kommunala bolag:        
Burlövs Bostäder AB 723 445 723 445    
SYSAV AB 3 147 3 323 3 147 3 323
AB Malmöregionens Avlopp 0 0    
AB Sydvatten 42 365 39 937 42 365 39 937
Förlustansvar för egnahem 0 0    
Övriga förpliktelser 152 234 152 234
Summa borgens- och övriga ansvarsförpliktelser 769 109 766 940 45 664 43 495
         
Not 25 Justering för ej likviditetspåverkande poster        
Av- och nedskrivningar 48 602 76 819 86 689 109 243
Upplösning av bidrag till infrastruktur 1 075 1 075 1 075 1 075
Upplösning av investeringsbidrag -821 -974 -1 070 -974
Gjorda och återförda avsättningar 12 071 900 12 234 900
Orealiserade kursförändringar -37 278 -15 403 -37 278 -15 403
Övriga ej likviditetspåverkande poster 0 9 533 1 781 49 475
Summa ej likviditespåverkande poster 23 649 71 950 63 431 144 316
         
Not 26 Övriga likviditetspåverkande poster som tillhör den löpande verksamheten        
Utbetalning av avsättningar för pensioner -736 -178 -739 -178
Utbetalning av övriga ersättningar (exkl. bidrag till infrastruktur) 0 0 0 0
Summa ej likviditetspåverkande poster -736 -178 -739 -178
         
Not 27 Poster som redovisas i annan sektion        
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar -2 565 -2 629 -2 565 -2 629
Summa ej likviditetspåverkande poster -2 565 -2 629 -2 565 -2 629
Not 28 Upplysning om kostnader för räkenskapsrevision        
Kostnad för räkenskapsrevision        
Sakkunnigt biträde 663 658 663 658
Förtroendevalda revisorer 310 293 345 412
Auktoriserade revisorer (bolagsrevision) 0 0 625 690
Summa kostnad för räkenskapsrevision 974 951 1 634 1 760

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att fortsätta besöka denna sida godkänner du användandet av cookies.   Läs mer