Ekonomisk redovisning

Resultaträkning, mnkr

    Kommunen Koncernen
RESULTATRÄKNING, mnkr Not 2021 2020 2021 2020
Verksamhetens intäkter 2, 9 181,1 185,2 418,1 405,1
Verksamhetens kostnader 3, 9, 28 -1 254,5 -1 212,8 -1 424,7 -1 371,4
Avskrivningar 4 -48,6 -76,8 -86,7 -109,6
Verksamhetens nettokostnader   -1 121,9 -1 104,5 -1 093,3 -1 076,0
           
Skatteintäkter 5 760,6 699,2 760,6 699,2
Generella statsbidrag och utjämning 6 412,9 434,2 412,9 434,2
Verksamhetens resultat   51,5 28,9 80,1 57,4
           
Finansiella intäkter 7 44,4 23,7 39,6 19,5
Finansiella kostnader 8 -12,8 -12,4 -18,3 -18,2
Resultat efter finansiella poster   83,1 40,1 101,4 58,7
           
Extraordinära poster          
Årets resultat   83,1 40,1 101,4 58,7

Kassaflödesanalys

Kommunen Koncernen
KASSAFLÖDESANALYS, mnkr Not 2021 2020 2021 2020
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat   83,1 40,1 101,4 58,7
Justering ej likviditetspåverkande poster 25 23,6 71,9 63,4 144,3
Övriga likviditetspåverkande poster 26 -0,7 -0,2 -0,7 -0,2
Poster som redovisas i annan sektion 27 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital   103,4 109,3 161,6 200,2
           
Exploateringsverksamhet   0,0 0,0 0,0 0,0
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar   -14,3 -33,8 -15,6 -31,1
Ökning/minskning av förråd och varulager   0,0 0,0 -0,1 3,6
Ökning/minskning av kortfristiga skulder   -60,0 57,5 -35,7 32,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten   29,1 132,9 110,1 205,2
           
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering av immateriella anläggningstillgångar   0,0 0,0 0,0 -0,1
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar   0,0 0,0 0,0 0,0
Investering av materiella anläggningstillgångar   -261,8 -151,2 -300,5 -376,7
Försäljning av materiella anläggningstillgångar   3,2 8,2 3,2 8,2
Investering i kommunkoncernföretag   0,0 0,0 0,0 0,0
Förvärv av finansiella tillgångar   0,0 0,0 0,0 0,0
Avyttring av finansiella tillgångar   0,0 0,0 0,0 0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -258,7 -143,0 -297,4 -368,5
           
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån   0,0 0,0 0,0 216,9
Amortering av skulder för finansiell leasing   0,0 0,0 0,0 0,0
Amortering av långfristiga skulder   0,0 0,0 1,2 0,0
Utlämnade lån   0,0 -10,0 0,0 -10,0
Amortering av utlämnade lån   3,2 3,1 0,0 3,1
Avsatta medel återinvestering   -0,5 -1,1 -0,5 -1,1
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   2,7 -8,0 0,7 208,9
           
BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur   -14,5 -61,0 -14,5 -61,0
           
ÅRETS KASSAFLÖDE   -241,4 -79,1 -201,1 -15,4
Likvida medel vid årets början   281,5 360,6 407,0 422,4
Likvida medel vid årets slut   40,2 281,5 206,0 407,0

Balansräkning

Kommunen Koncernen
BALANSRÄKNING, mnkr Not 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 10 0,0 0,0 0,4 0,3
Materiella anläggningstillgångar:   1 155,3 940,9 2 283,1 2 071,3
§ Mark, byggnader, tekniska anläggningar 11 1 112,6 897,2 2 215,6 2 002,4
§ Maskiner, inventarier 12 42,7 43,6 67,5 68,9
Finansiella anläggningstillgångar 13 274,7 277,9 27,0 23,7
Summa anläggningstillgångar   1 430,0 1 218,8 2 310,5 2 095,3
           
Bidrag till statlig infrastruktur 14 9,7 10,8 9,7 10,8
Omsättningstillgångar          
Förråd m.m. 15 3,7 3,7 4,6 4,4
Fordringar 16 102,7 88,3 106,7 102,9
Kortfristiga placeringar 17 207,2 169,4 207,2 169,4
Kassa och bank   40,2 281,5 206,0 407,1
Summa omsättningstillgångar   353,7 542,9 524,4 683,8
           
SUMMA TILLGÅNGAR   1 793,4 1 772,4 2 844,6 2 789,8
           
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER          
           
Eget kapital 18        
Årets resultat   83,1 40,1 101,4 58,7
Resultatutjämningsreserv   56,7 49,3 56,7 49,3
Övrigt eget kapital   1 373,6 1 340,8 1 458,3 1 407,0
Summa eget kapital   1 513,3 1 430,2 1 616,4 1 514,9
           
Avsättningar          
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 19 10,4 11,2 11,7 12,6
Andra avsättningar 20 62,5 64,9 76,4 77,2
Summa avsättningar   72,9 76,1 88,2 89,8
           
Skulder
Långfristiga skulder 21 22,2 21,2 831,0 825,6
§ varav utnyttjad checkkredit   0,0 0,0 0,0 0,0
§ varav förutbetald intäkt   21,2 63,3 33.960 92.360
Kortfristiga skulder 22 185,0 244,9 309,0 359,4
Summa skulder   207,1 266,1 1 140,1 1 185,0
           
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   1 793,4 1 772,4 2 844,6 2 789,8

Panter och ansvarsförbindelser

Kommunen Koncernen
PANTER OCH ANSVARFÖRBINDELSER, mnkr Not 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder eller avsättningar 23 168,0 174,8 168,0 174,8
Övriga ansvarsförbindelser
Borgens- och övriga ansvarsförbindelser 24 769,1 766,9 45,7 43,5

Driftredovisning per verksamhetsområde

DRIFTSREDOVIS-NING per verksamhetsområde,mnkr Intäkt Kostnad Budgetavvikelse
Verksamhets­område Inne­varande år Budget Före­gående år Inne­varande år Budget Före­gående år Intäkt Kostnad
Politisk verksamhet 0,0 0,3 0,1 -9,4 -12,7 -9,3 -0,3 3,3
Infrastruktur och skydd 10,1 8,7 12,7 -56,5 -52,3 -58,5 1,4 -4,2
Kultur och fritid 2,9 4,9 5,2 -48,7 -48,8 -47,8 -2,0 0,1
Pedagogisk verksamhet 124,0 103,5 394,9 -655,7 -641,5 -905,3 20,6 -14,2
Vård och omsorg 173,4 159,2 180,2 -509,4 -488,5 -497,6 14,3 -20,9
Särskilt riktade insatser 16,1 18,0 20,2 -22,2 -28,5 -31,2 -1,8 6,4
Affärsverksamhet 3,3 2,9 2,8 -1,0 0,4 -1,0 0,5 -1,4
Gemensamma verksamheter 128,4 121,6 116,2 -274,9 -271,4 -257,7 6,8 -3,5
Interna poster -277,3 -199,1 -547,1 323,3 246,4 595,7 -78,2 76,9
Summa 181,1 219,8 185,2 -1 254,5 -1 296,9 -1 212,8 -38,7 42,5

Driftredovisning per nämnd

DRIFTSREDOVISNING per nämnd, mnkr Intäkt Kostnad Budgetavvikelse
Nämnd Inne­varande år Budget Före­gående år Inne­varande år Budget Före­gående år Intäkt Kostnad
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 86,7 83,2 87,1 -223,5 -221,7 -218,3 3,5 -1,8
Miljö- och byggnämnden 4,4 4,0 4,9 -8,6 -8,9 -8,0 0,4 0,4
Utbildnings- och kulturnämnden 177,2 154,2 447,2 -801,1 -783,4 -1 042,8 23,0 -17,7
Socialnämnden 190,1 177,4 193,2 -544,5 -529,3 -539,4 12,6 -15,2
Interna poster -277,3 -199,1 -547,1 323,3 246,4 595,7 -78,2 76,9
Summa 181,1 219,8 185,2 -1 254,5 -1 296,9 -1 212,8 -38,7 42,5

Nettoinvesteringar per verksamhetsområde

Nettoinvesteringar per verksamhetsområde, mnkr Utfall 2021 Budget 2021 Budgetavvikelse Utfall 2020
Politisk verksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0
Infrastruktur & skydd 55,8 22,1 -33,7 11,4
Kultur och fritid 173,3 242,7 69,4 116,0
Pedagogisk verksamhet 24,8 79,0 54,2 15,2
Vård och omsorg 2,7 2,0 -0,7 2,2
Särskilt riktade insatser 0,0 0,0 0,0 0,0
Affärsverksamhet 0,1 2,6 2,5 1,9
Gemensamma verksamheter 5,1 11,7 6,6 4,5
Summa 261,8 360,1 98,3 151,2

Nettoinvesteringar per nämnd

Nettoinvesteringar per nämnd, mnkr Utgifter sedan projektens start Varav årets investeringar
Beslutad totalutgift Ackumule­rat utfall Avvikelse Budget 2021 Utfall 2021 Avvikelse
Kommunstyrelsen 971,4 518,2 453,2 347,8 256,0 91,7
Utbildnings- och kulturnämnden 112,3 4,5 7,8 9,4 3,7 5,6
Miljö- och byggnämnden 0,6 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0
Socialnämnden 2,0 1,6 0,5 2,5 1,6 0,9
Totalt 986,3 524,8 461,5 360,1 261,8 98,3

Nettoinvesteringar per projekt

Nettoinvesteringar per projekt, mnkr Utgifter sedan projektets start Varav årets investeringar
  Beslutad totalutgift Acku­mu­ler­at utfall Avvikelse Budget 2021 Utfall 2021 Avvikelse
Ny badanläggning 329 400,0 307 068,6 22 331,4 200 000,0 166 529,7 33 470,3
F–6-skola Kronetorpstaden 220 000,0 1 248,9 218 751,1 31 370,0 388,0 30 982,0
Bredbandsutbyggnad 86 625,0 69 178,1 17 446,9 4 950,0 2 959,2 1 990,8
Arlöv 6:22 Grönebo förskola 44 000,0 19 234,4 24 765,6 21 750,0 19 234,4 2 515,6
Tågarpskolan tillbyggnad 40 000,0 442,3 39 557,7 20 000,0 442,3 19 557,7
Burlöv station 36 000,0 0,0 36 000,0 2 000,0 0,0 2 000,0
Gränsvägen förlängning 28 250,0 28 352,0 -102,0 0,0 9 470,5 -9 470,5
Markanpassning nytt bad 15 000,0 67,3 14 932,7 11 800,0 67,3 11 732,7
Närområde badhuset 15 000,0 3 200,0 11 800,0 11 400,0 3 200,0 8 200,0
Dalbyvägen utbyggnad fas Ugglan 14 300,0 10 396,8 3 903,2 4 990,0 0,3 4 989,7
IT-kompletteringar, nät 10 958,2 1 041,6 9 916,6 1 500,0 1 041,6 458,4
Lommavägen utbyggnad 10 650,0 12 402,6 -1 752,6 0,0 3 935,6 -3 935,6
Kommunal leasing 8 997,0 533,3 8 463,7 1 000,0 533,3 466,7
Utbyggnad kv. Hanna 7 950,0 1 904,5 6 045,5 400,0 1 820,8 -1 420,8
Gångfartsområde Alnarpsvägen 6 540,0 2 783,1 3 756,9 0,0 2 715,3 -2 715,3
Lekplatsplanens genomförande 6 500,0 6 481,1 18,9 0,0 1 102,9 -1 102,9
Kronetorpsvägen utbyggnad 5 740,0 8 041,9 -2 301,9 0,0 8 014,0 -8 014,0
Breddning av kulvert Sockervägen 5 575,0 3 673,6 1 901,4 0,0 0,0 0,0
Park, gång- och cykelväg utmed Sockervägen 5 490,0 -56,1 5 546,1 1 114,0 -95,1 1 209,1
Säkra skolvägar 5 000,0 2 923,9 2 076,1 2 000,0 2 923,9 -923,9
Tillgänglighetsåtgärder alla fast. 4 500,0 3 488,3 1 011,7 0,0 1,1 -1,1
Kablifiering Kronetorp 4 500,0 51,3 4 448,7 250,0 51,3 198,7
Fritidsgård Arlöv 4 300,0 2 693,5 1 606,5 4 300,0 2 693,5 1 606,5
Stationsvägens bro utbyggnad 4 210,0 72,0 4 138,0 400,0 0,0 400,0
Kulturskolan tak och fasa 4 000,0 2 816,3 1 183,7 4 000,0 2 816,3 1 183,7
Lekplatser 3 800,0 2,4 3 797,6 2 000,0 2,4 1 997,6
Gym nya badet 3 800,0 0,0 3 800,0 3 800,0 0,0 3 800,0
Åkarp stations omgivning utbyggnad 3 760,0 3 221,1 538,9 0,0 3 195,5 -3 195,5
Fordon, maskiner hela kom 3 755,6 0,0 3 755,6 1 000,0 0,0 1 000,0
Dalslunds förskola, syllbyte 3 500,0 1 675,0 1 825,0 3 500,0 1 675,0 1 825,0
Ridhus 3 000,0 0,0 3 000,0 3 000,0 0,0 3 000,0
Övriga investeringar <3 mnkr 41 185,7 31 871,6 9 314,1 23 620,0 27 111,5 -3 491,5
Totalt 986 286,5 524 809,4 461 477,1 360 144,0 261 830,6 98 313,4

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att fortsätta besöka denna sida godkänner du användandet av cookies.   Läs mer