Logotyper och symboler i Burlövs kommun

Inledning

Inom Burlövs kommuns olika verksamheter används ett flertal logotyper, symboler, ikoner och grafiska element. Dessa kan synas på allt från affischer och profilkläder till profilbilder på sociala medier och digitala banners. För att säkerställa en tydlig och effektiv kommunikation från kommunens sida har vi tagit fram ett underlag för användandet av dessa. I detta dokument hittar du information om vilka typer av symboler som finns i kommunens verksamhet samt hur, var och när dessa ska användas.

Varför är det här viktigt?

Det kan finnas många anledningar till att kommunens olika verksamheter vill särskilja sig och använda individuella symboler. Exempelvis kan det handla om att få en närmare kontakt med medborgarna, lättare nå ut till en viss målgrupp eller öka allmänhetens kunskap om verksamheten i fråga.

När det kommer till kritan är det ändå viktigt att komma ihåg att vi alla tillhör samma kommun. Burlövs kommun är, i slutändan, ansvarig för samtlig information som skickas ut från kommunens verksamheter. Det är alltså viktigt att medborgarna i kommunen tydligt och enkelt kan förstå att Burlövs kommun står som avsändare för det de läser och ser. Detta hjälper oss bygga förtroende för kommunen i medborgarnas ögon.

Som kommun har vi dessutom ett ansvar att se till att all information vi tillhandahåller är tydlig och lättillgänglig för medborgarna. Om kommunens verksamheter kommunicerar utifrån en gemensam struktur gör vi det lättare för allmänheten att förstå och ta till sig viktig information. Generellt är det väldigt viktigt att kommunens verksam- heter arbetar gemensamt mot att öka trovärdigheten och tydligheten i vår kommunikation.

Vad menar vi med symboler och kommunens eller verksamheters kännetecken?

I detta dokument kan du läsa om flera olika begrepp. Det kan kanske verka förvirrande och därför vill vi förtydliga vad det handlar om.

 • Kombination av form, färg och text

Logotyper, symboler och ikoner är i mångt och mycket synonyma begrepp. Det handlar om kombinationer av form, färg och text som används för att symbolisera en verksamhet eller ett projekt. Ett exempel är Burlövs kommuns logotyp och ett annat är bibliotekens profilbild på sociala medier. Skillnaden mellan de tre begreppen är deras användningsområden – vilka vi beskriver i detta dokument.

 • Grafiska element

Grafiska element syftar till bilder, illustrationer, färger och former som används i marknadsföring och kommunikation. Det kan exempelvis handla om omslagsbilder på Facebook eller utformningen av tryckta affischer. Se exempel på omslaget till detta dokument. Där hittar du Burlövs gröna färg och de grafiska elementen ”sömmen” och ”bården”. De används över hela kommunen och finns definierade i vår grafiska profil.

Logotyp-pyramid

Logotyp-pyramiden visar vad som har högst prioritet

För att visualisera kommunens användande av logotyper, symboler och grafiska element har kommunikationsavdelningen tagit fram en modell: Logotyp-pyramiden. Modellen visar de olika typerna av symboler, och vilken prioritetsordning de har.

En bild på en triangelformad grafik som visar rangordningen på Burlövs kommuns logotyper, symboler och övrig grafik.

Logotyper, symboler och grafiska element i korthet

Här nedan följer en sammanfattning av allt som står i detta dokument, förenklat i punktform. Med hjälp av denna lista och logotyp-pyramiden här ovan får du en bra uppfattning om hur logotyper och symboler ska användas i Burlövs kommun. I nästkommande avsnitt ”Logotyper och symboler i Burlövs kommun” kan du fördjupa dig och läsa mer om de olika symbolerna.

1. Kommunlogotypen
 • Huvudsaklig logotyp för kommunens verksamhet.
 • Används i de allra flesta fall.
2. Andra logotyper i kommunkoncernen
 • Används fristående.
 • Kommunlogotypen behöver inte vara med i material.
3. Verksamhetssymboler
 • Används i undantagsfall.
 • Tas fram och användningsområde godkänns av kommunens kommunikatörer.
 • Kommunlogotypen kan med fördel inarbetas i symbolen, om inte ska även kommunlogotypen synas på allt material.
4. Symboler för evenemang, kampanjer och projekt
 • Används i undantagsfall.
 • Tas fram och användningsområde godkänns av kommunens kommunikatörer.
 • Följer kommunens grafiska profil.
 • Kan vara i behov av att uppdateras med tiden.
 • Symbolen får inte användas utan att kommunlogotypen finns med
 • Ska inte användas mer när evenemanget, kampanjen eller projektet är avslutat.
Kom ihåg:

Att kommunens kommunikatörer finns tillgängliga för att hjälpa dig med eventuella frågor eller funderingar.

Logotyper och symboler i Burlövs kommun

Här nedan följer en ingående beskrivning av de logotyper, symboler och övriga grafiska element som kommunen använder sig av idag. Här kan du även läsa om hur de används och i vilken utsträckning. Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer vi att Burlövs kommun kommunicerar på ett enhetligt, effektivt och genomtänkt sätt.

Kommunlogotypen

Burlövs kommuns logotyp är den huvudsakliga logotyp som ska användas i kommunens kommunikation. Den ska vara med i tryckt material, exempelvis broschyrer, affischer, brev och kort, utskick. Den ska också finnas med på e-postutskick och nyhetsbrev. Logotypen finns i flera olika format och utgår, likt all kommunikation i Burlövs kommun, från den grafiska profilen.

Andra logotyper i kommunkoncernen

Egna varumärken inom Burlövs kommunkoncern finns i liten utsträckning. Kommunens bostadsbolag – Burlövs Bostäder AB och koncernbolaget Skärfläckan AB är de enda två exemplen. Dessa egna varumärken styrs av egna riktlinjer och regler, och behöver därför inte efterleva Burlövs kommuns egna grafiska profil.

Verksamhetssymboler

Vissa verksamheter använder egna symboler och grafiska element för att kommunicera med medborgarna. Det kan vara profilbilder och element för sociala medier, särskilda profilprodukter, tryckt material och dylikt. Dessa tas fram av kommunens kommunikatörer i fall där det anses värdefullt för en verksamhet att särskilja sig för att lättare nå en viss målgrupp eller förmedla ett visst budskap.

I samband med att en verksamhetssymbol har tagits fram görs även en överenskommelse om hur, var och när symbolen ska användas. Om en symbol exempelvis tas fram som profilbild på en verksamhets sociala medier ska den alltså inte användas i andra sammanhang, om så inte är överenskommet.

Grundprincipen är att det alltid ska vara tydligt att Burlövs kommun står som avsändare för allt material som skickas ut från verksamheterna. Därför finns ofta kommunens logotyp med i dessa symboler och element. De ska även gå i linje med Burlövs kommuns grafiska profil. Undantag kan finnas i fall där verksamheter uppstår som samarbeten mellan kommunen och andra parter.

Kom ihåg:

Att rådfråga en kommunikatör om hur du kan använda din verksamhets symboler.

Symboler för evenemang, kampanjer och projekt

Vissa evenemang, projekt och kampanjer kan använda sig av egna symboler, logotyper och grafiska element. Detta görs i fall där det anses vara värdefullt att särskilja sig visuellt för att lättare nå ut till en viss målgrupp eller att kommunicera ett särskilt budskap. Vilka evenemang eller projekt som ska använda denna typ av kommunikation bestäms tillsammans med kommunikationsavdelningen.

De symboler, logotyper och dylikt som används i dessa projekt ska bara användas under projektens gång och aldrig i sammanhang som inte berör projekten.

Även här är det viktigt att tydliggöra att Burlövs kommun står som avsändare för allt material som skickas ut. Därför används alltid kommunens logotyp och grafiska profil i samband med denna typ av kommunikationsmaterial.

Kom ihåg:

Att kontakta en kommunikatör om ditt evenemang eller projekt är återkommande och behöver uppdaterade symboler eller grafik.

Vill du veta mer?

Kommunens kommunikatörer finns alltid till hands för att hjälpa till med att reda ut oklarheter eller svara på frågor om logotyper, symboler och annat grafisk material. Tycker du att din verksamhet borde ha en egen symbol? Har du ett projekt på gång som du behöver grafiskt material till? Kontakta kommunikationsavdelningen på kommunikation@burlov.se, så får du snart hjälp!

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att fortsätta besöka denna sida godkänner du användandet av cookies.   Läs mer