Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Burlövs kommun följer i allt väsentligt kommunallagen, lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och i enlighet med rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR).

Redovisning till verkligt värde av finansiella instrument

Enligt LKBR ska vissa finansiella instrument värderas till verkligt värde, marknadsvärde. Med detta som bakgrund har värdet på dessa tillgångar omräknats från anskaffningsvärde till verkligt värde, vilket inneburit att de finansiella omsättningstillgångarna har under 2019 ökat med 75,8 mnkr. Jämförelsetalen har omräknats enligt den nya principen.

Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster särredovisas, när dessa förekommer, i särskild not till resultaträkningen och/eller i kassaflödesanalysen. Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och uppgår till väsentligt belopp.

Leasing

Leasing av inventarier förekommer för IT-utrustning samt personalbilar. IT-utrustning avser inventarier av mindre värde och redovisas därför som operationell leasing. Leasing av personbilar omfattade vid årsskiftet 19 objekt till ett värde av ca 1,5 mnkr. Värdet bedöms som inte väsentligt och avtalen redovisas därför som operationella, dvs. som hyra.

Kommunens hyresavtal för lokaler bedöms samtliga inte uppfylla kraven för finansiell leasing, varför de redovisas som operationell leasing.

Investeringsbidrag

Enligt den nya rekommendationen som gäller från och med 2020 ska endast offentliga bidrag redovisas på skuldsidan medan övriga bidrag och gatukostnadsersättningar, ska intäktsföras senast när anläggningen är färdigställd. Förändringen motiveras med att ett investeringsbidrag inte kan vara en skuld eftersom det inte finns någon framtida förpliktelse gentemot bidragsgivarna. Den ändrade nomineringen i RKR R2 Intäkter skulle medföra en stor ryckighet i kommunens resultat samt generera högre avskrivningskostnader på den del av investeringar, som annars hade mötts av den periodiserade gatukostnadsersättningen. I och med att dessa investeringsbidrag inte ska undantas i balanskravsutredningen finns också risk att god ekonomisk hushållning sätts ur spel och möjliggör förbrukning av kommande generationers tillgångar. Med anledning av detta har Burlövs kommun fortsatt att redovisa erhållna investeringsbidrag (inklusive gatukostnadsersättningar) som långfristiga skulder i bokslut 2020.

Anläggningstillgångar

Korttidsinventarier och inventarier av mindre värde:

Som anläggningstillgång redovisas tillgångar för stadigvarande bruk med en varaktighet på minst 3 år och ett anskaffningsvärde som överstiger ett halvt prisbasbelopp motsvarande cirka 24 tkr. Vid beräkning av anskaffningsvärde ska anskaffningar ”som har ett naturligt samband” ska anskaffningsvärdet beräknas utifrån det sammanlagda värdet.

Sådant samband anses föreligga:

  • vid anskaffningar för ett särskilt ändamål (t.ex. vid nya lokaler eller ny verksamhet)
  • all anskaffning av möbler och lokalutrustning med en varaktighet på minst 3 år
  • all anskaffning av IT-utrustning med en varaktighet på minst 3 år.

Undantag görs för vitvaror och liknande som ingår i fastighetsunderhållet.

Avskrivningar

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning från tidpunkten då anläggningen tas i bruk baserat på anskaffningsvärdet. Historiskt har nyttjandeperioden bedömts utifrån Kommunförbundets rekommenderade avskrivningstider om inte särskilda skäl föranlett annan bedömning.

Från 2014 års bokslut har en noggrannare bedömning av nyttjandetiderna gjorts. För objekt som tagits i bruk från och med 2014 har uppdelningen gjorts på komponenter med skilda avskrivningstider där den totala avskrivningstiden fastställts genom schablonberäkning. För objekt tagna i bruk före 2014 har ingen uppdelning enligt komponentavskrivning gjorts.

From 2014 tillämpas följande avskrivningstider:

  • Byggnader: efter komponenter 15–50 år
  • Gator: efter komponenter, 20–50 år
  • IT-utrustning, 3 år
  • Fordon, 5 år
  • Möbler och övriga inventarier, 10 år
  • Mark, konst, 0 år

Exploateringsredovisning

Fram t.o.m. 2013 har alla utgifter för exploateringsområden, inklusive allmän platsmark, tagits upp som omsättningstillgång. Försäljning av tomtmark har redovisats som intäkt i resultaträkningen, med tomtens beräknade andel av områdets utgift som kostnad.

Från och med 2014 har redovisningsprinciperna ändrats för nya områden. Som omsättningstillgång redovisas enbart utgifter för tomtmarken medan utgifterna för allmän platsmark (gator, GC-vägar, parker m.m.) redovisas som anläggningstillgång (publik egendom). Vid försäljning avräknas en beräknad gatukostnadsersättning från köpeskillingen, och redovisas som långfristig skuld (förutbetald intäkt). Resterande del av köpeskillingen utgör tomtlikvid och redovisas som intäkt i resultaträkningen. Tomtens beräknade andel av tomtmarkens anskaffningsvärde redovisas som kostnad. Den bokförda gatukostnadsersättningen upplöses (intäktsredovisas) med samma nyttjandetid som avskrivningstiden för den allmänna platsmarken.

Avsättningar till pensioner för förtroendevalda

Från och med 2017 redovisas som avsättning även intjänad ålderspensionsavgift för förtroendemän. Utgående balans 2016 har justerats med avsättningens värde 2016-12-31.

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att fortsätta besöka denna sida godkänner du användandet av cookies.   Läs mer