Noter till resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning (tkr)

Noter till resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning (tkr)

  Kommunen 2020 Kommunen 2019 Koncernen 2020 Koncernen 2019
Not 1 Verksamhetens intäkter    
Försäljningsintäkter 2 875 4 745 2 875 4 745
Taxor och avgifter 40 597 39 444 68 730 89 046
Hyror och arrenden  16 671 16 578 206 754 192 767
Bidrag 101 863 103 742 101 863 103 742
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 20 222 24 519 20 222 24 519
Övriga intäkter 341 171 2 063 5 722
Summa verksamhetens intäkter 182 569 189 199 402 508 420 541
         
Not 2 Verksamhetens kostnader        
Löner och sociala avgifter 658 852 645 326 721 378 711 843
Pensionskostnader 49 859 52 365 51 754 53 857
Inköp anläggnings- och underhållsmaterial 4 951 1 423 5 425 1 423
Lämnade bidrag 32 909 45 528 32 909 45 528
Köp av huvudverksamhet 258 485 237 430 263 802 237 430
Lokal- och markhyror 36 131 34 158 36 131 34 158
Övriga tjänster 14 907 18 797 14 907 18 797
Bränsle, energi och vatten 18 002 18 942 51 086 52 253
Övriga kostnader 138 697 113 840 189 849 188 775
Summa verksamhetens kostnader 1 212 792 1 167 809 1 367 240 1 344 064
Varav:        
Kostnader avseende räkenskapsrevision        
Sakkunnigt biträde  658 641 1 348 421
Förtroendevalda revisorer 293 457 412 94
Redovisat vid årets slut 951 1 098 1 760 515
         
Not 3 Avskrivningar        
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 38 298 37 156 68 399 65 172
Maskiner och inventarier 9 932 9 901 12 038 11 825
Nedskrivning och utrangering 0 0 618 1 498
Summa avskrivningar 48 231 47 057 81 056 78 495
         
Not 4 Jämförelsestörande poster        
Nedskrivning, mark, byggnader, tekniska anläggningar  -28 589 0 -28 589 0
Reavinst försäljning maskiner och inventarier 1 574 0 1 574 0
Reavinst försäljning fastighet och mark 1 055 14 217 1 055 3 820
Exploateringsöverskott/-underskott -56 5 606 -56 5 606
Inlösen pensionsskuld 0 -103 426 0 -103 426
Utdelning försäkringsbolag  0 6 527 0 6 527
Summa jämförelsestörande poster -26 016 -77 077 -26 016 -87 474
         
Not 5 Skatteintäkter        
Preliminär kommunalskatt 717 278 705 695 717 278 705 695
Del- och slutavräkning -18 050 -7 465 -18 050 -7 465
Summa skatteintäkter 699 228 698 229 699 228 698 229
         
Not 6 Generella statsbidrag och utjämning        
Inkomstutjämning 297 184 266 806 297 184 266 806
Kostnadsutjämning 76 694 59 386 76 694 59 386
Införandebidrag 7 996 0 7 996 0
LSS-utjämning -40 122 -35 323 -40 122 -35 323
Regleringsbidrag 19 443 12 883 19 443 12 883
Regleringsavgift 0 0 0 0
Kommunal fastighetsavgift 29 718 28 620 29 718 28 620
Gamla välfärdsmiljarder 7 575 11 055 7 575 11 055
Övriga generella bidrag 35 673 0 35 673 0
Summa generella statsbidrag och utjämning  434 160 343 427 434 160 343 427
         
Not 7 Finansiella intäkter        
Ränta på placerade och utlånade medel 2 137 2 106 2 642 2 568
Ränta på Skärfläckan 1 120 1 488 0 0
Borgensavgifter 2 946 2 341 2 946 1 635
Avkastning pensionsmedel 1 142 2 678 1 142 2 678
Överskottsutdelning Kommuninvest 560 1 086 560 1 086
Utdelning aktier och andelar 198 179 198 179
Övriga finansiella intäkter 145 188 -3 419 188
Summa finansiella intäkter 8 248 10 065 4 069 8 333
         
Not 8 Finansiella kostnader        
Ränta på lån 0 0 7 270 11 699
Ränta på pensionsskuld 258 110 258 110
Aktieägartillskott Skärfläckan AB 1 120 1 488 0 0
Indexuppräkning bidrag Södra stambanan och pendlarstation 900 668 900 668
Övriga finansiella kostnader 604 498 236 6 101
Summa finansiella kostnader 2 881 2 763 8 664 18 577
         
Not 9 Jämförelsestörande poster        
Reaförlust omsättningstillgångar -9 553 37 760 -9 553 37 660
Orealiserade vinster och förluster 15 403 0 15 403 0
Summa jämförelsestörande poster 5 850 37 760 5 850 37 660
         
Not 10 Avstämning mot kommunal­lagens balanskrav        
Årets resultat enligt resultaträkningen 40 135 -16 117    
Samtliga realisationsvinster -2 630 -14 157    
Realisationsvinster enligt undantagsmöjligheter 0 0    
Realisationsförluster enligt undantagsmöjligheter 0 0    
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper -15 403 24 189    
Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0 0    
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 22 104 -6 085    
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0 0    
Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0 0    
Årets balanskravsresultat 22 104 -6 085    
Justering för kostnad som reserverats i tidigare bokslut 0 109 879    
Justering för kostnad som reserverats i kommande bokslut 0 0    
Årets balanskravsresultat efter synnerliga skäljusteringar 22 104 103 794    
         
Not 11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar        
Ingående anskaffningsvärde 1 315 438 1 239 545 2 616 434 2 408 062
Årets anskaffning 146 502 75 083 355 061 215 956
Utrangering 0 0 -948 -8 395
Nedskrivning  -28 589 0 -28 589 0
Omklassificering till exploateringsfastigheter 0 0 0 0
Omfört till/från maskiner och inventarier  0 811 0 811
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 1 433 352 1 315 438 2 941 959 2 616 434
         
Ingående avskrivningar 498 095 460 939 868 433 809 602
Årets av- och nedskrivningar 38 298 37 156 71 885 63 234
Utrangering 0 0 -763 -4 403
Utgående ackumulerade avskrivningar 536 393 498 095 939 555 868 433
Redovisat värde vid årets slut 896 959 817 343 2 002 405 1 748 001
Varav:        
Markreserv 19 323 19 326 119 986 19 325
Verksamhetsfastigheter 524 787 552 069 524 787 626 552
Fastigheter, affärsverksamheter 6 6 6 6
Publika fastigheter 151 916 171 007 977 741 858 875
Fastigheter, annan verksamhet 1 999 1 999 1 999 1 999
Övriga fastigheter 7 901 8 143 7 901 8 143
Exploateringsmark 2 251 2 251 2 251 2 251
Pågående ny, till- och ombyggnad 188 778 62 542 367 735 230 849
Redovisat värde vid årets slut 896 959 817 343 2 002 405 1 748 001
Tillämpade avskrivningstider (genomsnittliga antal år) 23 22 27 27
         
Not 12 Maskiner och inventarier        
Ingående anskaffningsvärde 190 956 180 861 240 354 231 867
Årets anskaffning 5 990 11 677 9 302 18 441
Utrangering -3 199 -771 -5 480 -9 143
Nedskrivning 0 0 0 0
Omfört från/till mark, byggnader m.m. 0 -811 0 -811
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 193 747 190 956 244 176 240 354
         
Ingående avskrivningar 141 834 132 704 166 609 163 551
Årets avskrivningar 9 932 9 901 13 937 12 201
Utrangering -1 909 -771 -4 183 -9 143
Utgående ackumulerade avskrivningar 149 857 141 834 176 363 166 609
Redovisat värde vid årets slut 43 891 49 123 67 814 73 745
Varav:        
Maskiner 464 3 385 8 213 11 471
Inventarier 41 476 42 868 53 774 52 436
Bilar och andra transportmedel 1 265 2 065 1 265 3 342
Konstverk och samlingar 461 461 461 1 079
Övriga inventarier 225 345 5 221 5 417
Redovisat värde vid årets slut 43 891 49 123 68 936 73 745
Tillämpade avskrivningstider (genomsnittliga antal år) 5 5 6 6
         
Not 13 Finansiella anläggningstillgångar        
Aktier        
AB Sydvatten 8 604 8 604 8 604 8 604
Sysav AB 192 192 192 192
Kommentus AB 1 1 1 1
Kommunassurans Syd Försäkring AB 732 732 732 732
Skärfläckan 100 100 100 100
Inera AB 43 43 43 43
Summa aktier 9 671 9 671 9 672 9 671
         
Andelar         
Hvilans lantmannaskola garantiförening 1 1 1 1
Malmöhus läns företagsförening 0 0 0 0
Kommuninvest Ekonomisk förening 13 454 10 554 13 454 10 554
Summa andelar 13 455 10 555 13 455 10 555
         
Långfristiga fordringar        
Skärfläckan AB, aktier BBAB 175 000 175 000 0 0
Skärfläckan AB, aktier ABMA 45 45 0 0
Bostadsrätt i Riksbyggen 3 3 3 3
Förlagslån Kommuninvest ek. förening 0 2 900 0 2 900
Lån VA SYD 79 745 72 867 0 0
Övriga långfristiga fordringar 0 0 535 2 165
Summa långfristiga fordringar 254 792 250 815 538 5 068
Redovisat värde vid årets slut 277 918 271 041 23 665 25 293
         
Not 14 Bidrag till statlig infrastruktur        
Beslutat bidrag 2011 21 500 21 500 21 500 21 500
Upplösning -10 750 -9 675 -10 750 -9 675
Redovisat värde vid årets slut 10 750 11 825 10 750 11 825
         
Not 15 Exploateringsfastigheter        
Ingående exploateringsvärde 3 623 3 767 3 623 3 767
Årets exploateringsnetto 33 -144 33 -144
Omklassificering från anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa exploateringsfastigheter 3 655 3 623 3 655 3 623
         
Not 16 Kortfristiga fordringar        
Kundfordringar 7 465 4 796 8 235 9 165
Statsbidragsfordringar 15 163 11 203 15 163 11 203
Skattefordringar 13 875 8 081 15 903 9 246
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 35 438 26 233 40 190 40 896
Övriga kortfristiga fordringar 16 404 4 241 23 430 6 148
Redovisat värde vid årets slut 88 345 54 554 102 921 76 659
         
Not 17 Kortfristiga placeringar        
Pensionsmedelsförvaltning        
Robur, aktiefonder 83 749 37 687 83 749 37 687
SEB, aktiefonder 9 620 0 9 620 0
Öhman J:o Fonder, aktiefonder 0 14 522 0 14 522
         
Medel för infrastrukturbidrag        
SPP, räntefonder 36 325 0 36 325 0
SHB, räntefonder 24 289 0 24 289 0
Robur, räntefonder 0 29 842 0 29 842
Öhman J:o Fonder, räntefonder 0 28 820 0 28 820
Utgående anskaffningsvärde vid årets slut 153 983 110 872 153 983 110 872
         
Orealiserade vinster/förluster        
Pensionsmedelsförvaltning        
Robur, aktiefonder 11 885 44 998 11 885 44 998
SEB, aktiefonder 2 836   2 836 0
Öhman J:o Fonder, aktiefonder 0 5 085 0 5 085
         
Medel för infrastrukturbidrag        
191 0 191 0
SPP, räntefonder 491 0 491 0
Robur, räntefonder 0 2 186 0 2 186
Öhman J:o Fonder, räntefonder 0 -679 0 -679
Utgående orealiserade vinster/förluster 15 403 51 591 15 403 51 591
Redovisat marknadsvärde för kortfristiga placeringar 169 387 162 463 169 387 162 463
         
Not 18 Eget kapital        
Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning 1 347 934 1 364 051 1 413 349 1 436 977
Årets resultat 40 135 -16 117 59 811 -23 628
Justering eget kapital     -388  
Erhållet aktieägartillskott     0  
Summa eget kapital 1 388 069 1 347 934 1 472 769 1 413 349
         
Uppdelning av eget kapital:        
Resultatutjämningsreserv 49 277 49 277 49 277 49 277
Reservation för pensionsutgifter 200 612 200 612 200 612 200 612
Reservation för särskilda ändamål 5 315 5 315 5 315 5 315
Resultatenheten Fibernätsverksamhet -11 665 -9 551 -11 665 -9 551
Övrigt eget kapital 1 193 807 1 151 558 1 278 507 1 216 973
Redovisat värde vid årets slut 1 388 069 1 347 934 1 472 769 1 413 349
         
Not 19 Avsättning för pensioner        
Ingående avsättning 11 349 9 514 12 825 11 037
Pensionsutbetalningar -1 203 -541 -1 220 -568
Ränte- och beloppsuppräkningar 258 110 258 110
Intjänad pension årets pensionerade 0 1 979 0 1 979
Intjänad pension förtroendevalda 0 0 0 0
Förändring av löneskatt -107 358 -107 358
Övrig post 874 -71 874 -71
Summa avsatt till pensioner 11 172 11 349 12 631 12 845
         
Not 20 Andra avsättningar        
Framtida exploateringsutgifter 2 695 2 695 2 695 2 695
Avtal om medfinansiering av utbyggnad av Södra stambanan 49 051 96 337 49 051 96 337
Avtal om medfinansiering av pendlarstation Burlöv 13 194 25 984 13 194 25 984
Avsättningar för uppskjutna skatter 0 0 12 235 11 254
Övriga avsättningar 0 0 0 1 262
Summa andra avsättningar 64 939 125 016 77 174 137 531
         
Not 21 Långfristiga skulder        
Lån i bank och kreditinstitut 0 0 0 562 646
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år     0  
- Investeringsbidrag 26 027 26 660 55 056 26 660
- Gatukostnadsersättningar 37 304 32 127 37 304 32 127
- Checkräkningskredit 0 0 0 0
- Utnyttjad checkkredit 0 0 0 0
- Övriga långfristiga skulder     775 448  
Summa långfristiga skulder 63 331 58 787 867 808 621 433
         
Not 22 Kortfristiga skulder        
Leverantörsskulder 57 846 28 338 79 318 71 466
Moms och punktskatter 127 123 127 123
Personalens skatter och avgifter mm 11 127 9 807 11 127 10 151
Upplupna löner 8 839 7 856 8 839 7 856
Upplupna semesterlöner 38 610 36 009 38 610 36 009
Upplupna sociala avgifter 40 259 43 662 40 259 43 662
Upplupen pensionskostnad, individuell del 20 895 19 832 20 895 19 832
Förutbetald skatteintäkt 25 939 8 561 25 939 8 561
Övriga kortfristiga skulder 41 290 33 270 134 271 142 456
Summa kortfristiga skulder 244 931 187 458 359 385 340 117
         
Not 23 Pensionsförpliktelser som inte upptagits i balansräkningen        
Ingående ansvarsförbindelser 178 799 268 015 178 799 268 015
Inlösen av pensionsskuld 0 -99 947 0 -99 947
Pensionsutbetalningar -13 489 -15 696 -13 489 -15 696
Ränteuppräkningar 5 237 7 423 5 237 7 423
Sänkning av diskonteringsränta 0 0 0 0
Övrig post 4 216 19 004 4 216 19 004
Förändring av löneskatt 0 0 0 0
Ansvarsförbindelser vid årets utgång 174 763 178 799 174 763 178 799
         
Not 24 Borgens- och övriga ansvarsförbindelser        
Borgen och andra förpliktelser gentemot kommunala bolag:        
Burlövs Bostäder AB 723 445 513 503    
Sysav 3 323 3 295 3 323 3 295
AB Malmöregionens Avlopp 0 5 800    
Sydvatten AB 39 937 38 087 39 937 38 087
Förlustansvar för egnahem 0 0 0 0
Övriga förpliktelser 234 316 234 316
Summa borgens- och övriga ansvarsförpliktelser 766 940 561 001 43 495 41 698

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att fortsätta besöka denna sida godkänner du användandet av cookies.   Läs mer