Sammanställda räkenskaper

Resultaträkning

RESULTATRÄKNING, mnkr Not 2020 2019
Verksamhetens intäkter 1 402,5 420,5
Verksamhetens kostnader 2 -1 367,2 -1 344,0
Avskrivningar 3 -81,1 -78,5
Jämförelsestörande poster 4 -26,0 -87,5
Verksamhetens nettokostnad -1 071,8 -1 089,5
 
Skatteintäkter 5 699,2 698,2
Generella statsbidrag och utjämning 6 434,2 343,4
Verksamhetens resultat 61,6 -47,8
 
Finansiella intäkter 7 4,1 9,8
Finansiella kostnader 8 -8,7 -20,1
Skattekostnader -4,1 -3,2
Jämförelsestörande poster 9 5,9 37,7
Resultat efter finansiella poster 10 58,7 -23,6
 
Extraordinära intäkter 0,0 0,0
Extraordinära kostnader 0,0 0,0
Årets resultat 58,7 -23,6

Kassaflödesanalys

KASSAFLÖDESANALYS, mnkr 2020 2019
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN  
Årets resultat, före betald skatt 58,7 -23,6
Justering ej likviditetspåverkande poster: 0,0 0,0
   Av- och nedskrivningar 109,2 74,5
   Upplösning investeringsbidrag -1,0 -0,9
   Upplösning av bidrag för statlig infrastruktur 1,1 1,1
   Avsättningar, netto 0,7 20,2
   Orealiserade vinster/förluster -15,4 24,2
   Exploateringsverksamhet 0,0 2,5
   Övriga ej likviditetspåverkande poster 46,8 -9,3
Förändring av varulager 3,6 0,0
Förändring kortfristiga fordringar -31,1 19,9
Förändring kortfristiga skulder 32,5 -13,6
Medel från den löpande verksamheten 205,2 95,0
 
INVESTERINGSVERKSAMHETEN  
Investeringar, brutto -382,2 -235,8
Påverkan på likvida medel i investeringsverksamheten 0,0 5,2
Investeringsbidrag 5,5 5,3
Försäljning fastigheter m.m. 8,2 16,7
Investering i omsättningstillgångar              -0,1 0,0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0,0 5,8
Medel från investeringsverksamheten -368,5 -202,8
 
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN  
Nyupptagna lån 216,9 70,0
Amortering av skuld 3,1 2,9
Utlämnade bidrag till Trafikverket -61,0 0
Utlämnade lån -10,0 1,4
Medelsförvaltning, återinvestering i fonder -1,1 0,0
Ökning av långfristiga fordringar 0,0 22,5
Påverkan på likvida medel i finansieringsverksamheten 0,0 61,3
Medel från finansieringsverksamheten 147,9 158,1
 
ÅRETS KASSAFLÖDE -15,4 80,1
Likvida medel vid årets början 422,4 372,0
Likvida medel vid årets slut 407,1 422,4

Balansräkning

BALANSRÄKNING, mnkr Not 2020 2019
TILLGÅNGAR  
Anläggningstillgångar  
Immateriella anläggningstillgångar 0,3 0,5
Materiella anläggningstillgångar:  
- Mark, byggnader, tekniska anläggningar 11 2 002,4 1 748,0
- Maskiner, inventarier 12 68,9 73,7
Finansiella anläggningstillgångar 13 23,7 25,3
Bidrag till statlig infrastruktur 14 10,8 11,8
Summa anläggningstillgångar 2 106,0 1 859,3
 
Omsättningstillgångar  
Exploateringsfastigheter 15 3,7 3,6
Fordringar 16 102,9 76,7
Kortfristiga placeringar 17 169,4 162,5
Kassa och bank 407,1 422,4
Förråd 0,7 0,7
Summa omsättningstillgångar 683,8 665,93
 
SUMMA TILLGÅNGAR 2 789,8 2 525,3
 
EGET KAPITAL,   
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  
 
Eget kapital 18 1 472,8 1 413,3
- därav årets resultat (-58,7) (-23,6)
 
Avsättningar  
För pensioner 19 12,6 12,8
Andra avsättningar 20 77,2 137,5
Summa avsättningar 89,8 150,4
 
Skulder  
Långfristiga skulder 21 867,8 621,4
Kortfristiga skulder 22 359,4 340,1
Summa skulder 1 227,2 961,6
 
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 2 789,8 2 525,3

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att fortsätta besöka denna sida godkänner du användandet av cookies.   Läs mer