Ekonomisk redovisning

Resultaträkning, mnkr

RESULTATRÄKNING, mnkr Not Bokslut 2020 Bokslut 2019 Förändring 2019–2020 Budget 2020 Budget­avvikelse
Verksamhetens intäkter 1 182,6 189,2 -6,6 215,3 -32,7
Verksamhetens kostnader 2 -1 212,8 -1 167,8 -45,0 -1 255,6 42,8
Avskrivningar 3 -48,2 -47,1 -1,2 -49,2 1,0
Jämförelsestörande poster 4 -26,0 -77,1 51,1 23,5 -49,5
Verksamhetens nettokostnader   -1 104,5 -1 102,7 -1,8 -1 066,0 -38,5
             
Skatteintäkter 5 699,2 698,2 1,0 713,7 -14,5
Generella statsbidrag och utjämning 6 434,2 343,4 90,7 385,6 48,6
Verksamhetens resultat   28,9 -61,1 90,0 33,3 -4,4
             
Finansiella intäkter 7 8,2 10,1 -1,8 7,0 1,3
Finansiella kostnader 8 -2,9 -2,8 -0,1 -1,7 -1,2
Jämförelsestörande poster 9 5,8 37,7 -31,8 4,4 1,4
Resultat efter finansiella poster   40,1 -16,1 56,2 43,0 -2,9
             
Extraordinära poster (netto)            
Årets resultat 10 40,1 -16,1 56,2 43,0 -2,9

Kassaflödesanalys

KASSAFLÖDESANALYS, mnkr Not Bokslut 2020 Bokslut 2019 Förändring 2019–2020 Budget 2020 Budget­avvikelse
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN            
Årets resultat, inkl. jämförelsestörande poster   40,1 -16,1 56,3 43,0 -2,9
Justering ej likviditetspåverkande poster:            
- Av- och nedskrivningar   76,8 47,1 29,8 49,2 27,6
- Upplösning investeringsbidrag   -1,0 -0,9 -0,1 -1,1 0,1
- Upplösning bidrag statlig infrastruktur 14 1,1 1,1 0,0 1,1 0,0
- Avsättningar, netto 17, 18 0,7 2,5 -1,8 0,7 0,0
- Orealiserade vinster/förluster   -15,4 24,2 -39,6 -4,4 -11,0
- Övriga ej likviditetspåverkande poster   7,0 15,3 -8,3 0,0 7,0
Förändring kortfristiga fordringar   -33,8 22,1 -55,9 1,0 -34,8
Förändring kortfristiga skulder   57,5 -11,9 69,4 -0,3 57,8
Medel från den löpande verksamheten   133,0 83,3 49,8 89,2 43,8
             
INVESTERINGSVERKSAMHETEN            
Investeringar, brutto   -156,7 -86,8 -70,0 -161,9 5,2
Investeringsbidrag   5,5 5,33 0,2 6,5 -1,0
Exploateringsverksamhet, utgift   -0,1 -0,1 0,0 0,0 -0,1
Exploateringsverksamhet, inkomst   0,0 5,9 -5,9 22,1 -22,1
Försäljning fastigheter och mark   3,4 14,2 -10,8 0,0 3,4
Försäljning inventarier   4,8 0,0 4,8 0,0 4,8
Medel från investeringsverksamheten   -143,1 -61,4 -81,7 -133,3 -9,8
             
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN            
Medelsförvaltning, återinvestering i fonder   -1,1 -2,7 1,6 -1,5 0,4
Utlämnade lån   -10,0 0,0 -10,0 -20,0 10,0
Amortering utlämnade lån   3,1 2,9 0,2 3,7 -0,6
Bidrag Trafikverket   -61,0 0 -61,0 -77,2 16,2
Inlösen av medelsplaceringar   0,0 138,0 -138,0 0,0 0,0
Inlösen av pensionsskuld   0,0 -83,2 83,2 0,0 0,0
Utdelning från försäkring   0,0 6,5 -6,5 0,0 0,0
Medel från finansieringsverksamheten   -68,9 61,5 -130,4 -95,0 26,1
             
ÅRETS KASSAFLÖDE   -79,0 83,3 -162,4 -139,1 60,0
Likvida medel vid årets början   360,6 277,2
Likvida medel vid årets slut [1]   281,5 360,6 -79,0 253,9 27,6

[1] 2017: Likvida medel ./. utnyttjad checkkredit

Balansräkning

BALANSRÄKNING, mnkr Not Bokslut 2020 Bokslut 2019 Förändring 2019–2020
TILLGÅNGAR        
Anläggningstillgångar        
Mark, byggnader, tekniska anläggningar 11 897,0 817,3 79,6
Maskiner, inventarier 12 43,9 49,1 -5,2
Finansiella anläggningstillgångar 13 277,9 271,0 6,9
Summa anläggningstillgångar   1 218,8 1 137,5 81,3
         
Bidrag till statlig infrastruktur 14 10,8 11,8 -1,1
         
Omsättningstillgångar        
Exploateringsfastigheter 15 3,7 3,6 0,0
Fordringar 16 88,3 54,6 33,8
Kortfristiga placeringar 17 169,4 162,5 6,9
Kassa och bank   281,5 360,6 -79,0
Summa omsättningstillgångar   542,9 581,2 -38,3
         
SUMMA TILLGÅNGAR   1 772,4 1 730,5 41,9
         
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER        
Eget kapital 18      
Årets resultat   40,1 -16,1 56,2
Resultatutjämningsreserv   49,3 49,3 0,0
Övrigt eget kapital   1 298,6 1 314,7 -16,1
Summa eget kapital   1 388,1 1 347,9 40,2
         
Avsättningar        
För pensioner 19 11,2 11,4 -0,2
Andra avsättningar 20 64,9 125,0 -60,1
Summa avsättningar   76,1 136,4 -60,3
         
Skulder        
Långfristiga skulder 21 63,3 58,8 4,5
varav utnyttjad checkkredit   0,0 0,0 0,0
varav förutbetald intäkt   63,3 58,8 4,5
Kortfristiga skulder 22 244,9 187,5 57,5
Summa skulder   308,3 246,2 66,5
         
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   1 772,4 1 730,5 41,9

Panter och ansvarsförbindelser

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER, mnkr Not Bokslut 2020 Bokslut 2019 Förändring 2019–2020
Ansvarsförbindelser        
Pensionsutfästelser utfästa före 1998 23 174,8 178,8 -4,0
Övriga ansvarsförbindelser        
Borgen och övriga ansvarsförbindelser 24 766,9 561,0 205,9

Driftredovisning per verksamhetsområde

DRIFTREDOVISNING per verksamhetsområde, mnkr Intäkt Kostnad Budgetavvikelse
Verksamhetsområde Innev. år Budget Fr. år Innev. år Budget Fr. år Intäkt Kostnad
Politisk verksamhet 0,1 0,8 0,8 -9,3 -13,5 -12,5 -0,7 4,2
Infrastruktur, skydd m.m. 12,1 9,3 13,5 -52,9 -54,0 -57,8 2,8 1,1
Kultur och fritid 4,9 6,1 7,2 -32,3 -48,2 -47,3 -1,2 15,9
Pedagogisk verksamhet 76,3 66,1 78,8 -502,1 -577,6 -545,6 10,1 75,5
Vård och omsorg 56,0 32,5 39,2 -350,4 -343,4 -354,1 23,5 -7,0
Särskilt riktade insatser 19,3 19,8 28,5 -28,7 -32,7 -49,9 -0,5 4,0
Affärsverksamhet 2,8 2,8 2,8 -0,5 -0,7 -0,7 0,0 0,2
Gemensamma verksamheter 11,1 77,8 18,4 -236,7 -185,5 -99 ,8 -66,7 -51,2
Summa 182,6 215,3 189,2 -1 212,8 -1 255,6 -1 167,8 -32,7 42,8

Driftredovisning per nämnd

DRIFTREDOVISNING per verksamhetsområde, mnkr Intäkt Kostnad Budgetavvikelse
Verksamhetsområde Innev. år Budget Fr. år Innev. år Budget Fr. år Intäkt Kostnad
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 87,1 83,9 85,3 -218,3 -215,7 -203,3 3,2 -2,5
Miljö- och byggnämnden 4,9 4,0 5,5 -8,0 -9,4 -8,1 0,9 1,4
Utbildnings- och kulturnämnden 447,2 427,0 131,0 -1042,8 -1029,7 -682,8 20,2 -13,1
Socialnämnden 193,2 165,3 68,2 -539,4 -507,4 -412,9 28,0 -32,0
Summa 732,3 680,2 290,0 -1808,5 -1762,3 -1307,2 52,1 -46,2

Nettoinvesteringar per verksamhetsområde, tkr Bokslut 2020 Budget 2020 Budgetavvikelse Bokslut 2019
Politisk verksamhet 0,0 100,0 100,0 144,0
Infrastruktur, skydd m.m. 11 351,0 28 785,0 17 434,0 25 988,0
Kultur och fritid 116 037,0 102 400,0 -13 637,0 730,0
Pedagogisk verksamhet 15 149,0 3 200,0 -11 949,0 3 324,0
Vård och omsorg 2 247,0 1 600,0 -647,0 719,0
Särskilt riktade insatser 0,0 0,0 0,0 52,0
Affärsverksamhet 1 937,0 1 350,0 -587,0 -498,0
Gemensamma verksamheter 4 507,0 30 157,8 25 650,8 50 955,0
Summa 151 228,0 167 592,8 16 364,8 81 414,0

Nettoinvesteringar per nämnd

Nettoinvesteringar per nämnd, tkr Utgifter sedan projektens start Varav: årets investeringar
Beslutad totalutgift Ack. utfall Avvikelse Budget 2020 Utfall 2020 Avvikelse
Kommunstyrelsen 410 981,0 285 089,6 125 891,4 159 752,8 145 854,2 13 898,6
Utbildnings- och kulturnämnden 5 158,0 4 122,5 1 035,5 5 600,0 4 122,5 1 477,5
Miljö- och byggnämnden 540,0 278,4 261,6 640,0 18,4 621,6
Socialnämnden 1 753,0 1 233,2 519,8 1 600,0 1 233,2 366,8
TOTALT 418 432,0 290 723,7 127 708,3 167 592,8 151 228,3 16 364,5

Nettoinvesteringar per projekt, tkr Utgifter sedan projektens start Varav: årets investeringar
Beslutad totalutgift Ack. utfall Avvikelse Budget 2020 Utfall 2020 Avvikelse
Ny badanläggning 129 400,00 140 538,90 -11 138,90 100 000,00 114 988,30 -14 988,30
Skolor, yttre miljö 1 000,00 965,60 34,40 0,00 965,60 -965,60
Tillgänglighetsåtgärder alla fastigheter 4 500,00 3 487,20 1 012,80 1 500,00 976,90 523,10
Skalskydd 4 754,90 4 888,20 -133,30 1 500,00 1 788,60 -288,60
Byte av fönster Harakärrsgården 4 700,00 3 262,60 1 437,40 0,00 1 013,50 -1 013,50
Staket skolor och förskolor 1 064,80 792,50 272,30 1 000,00 792,50 207,50
F–6-skola Kronetorpstaden 13 000,00 860,90 12 139,10 11 900,00 728,00 11 172,00
Etablering paviljonger Tågarpskolan 1 800,00 1 707,90 92,10 1 800,00 1 707,90 92,10
Arlöv 6:22 Grönebo förskola 12 580,00 13 593,50 -1 013,50 0,00 1 046,80 -1 046,80
Markanpassning nytt bad 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00
Paviljonger Södervång­skolan 1 800,00 1 738,90 61,10 1 800,00 1 738,90 61,10
Hantverkaregatan 18 ombyggnad 1 500,00 221,10 1 278,90 1 500,00 221,10 1 278,90
Svanetorpskolan, ventilation 4 333,00 5 094,90 -761,90 4 333,00 5 094,90 -761,90
Bredbandsutbyggnad, Företag 0,00 2 566,60 -2 566,60 0,00 39,50 -39,50
Bredbandsutbyggnad 77 675,00 66 218,90 11 456,10 3 675,00 1 897,20 1 777,80
Ombyggnad Repslagaregatan 4 000,00 3 925,60 74,40 0,00 0,00 0,00
Gränsvägen förlängning 28 250,00 18 881,50 9 368,50 0,00 683,40 -683,40
Lekplatsplan genomförande 6 500,00 5 378,20 1 121,80 0,00 13,40 -13,40
Lommavägen utbyggnad 10 650,00 8 467,00 2 183,00 8 485,80 6 326,70 2 159,10
Kronetorpsvägen utbyggnad 5 740,00 27,90 5 712,10 0,00 20,90 -20,90
Park, gc-väg Sockervägen 6 290,00 39,00 6 251,00 2 000,00 19,90 1 980,10
Burlövs station nedskrivning E.ON 980,00 0,70 979,30 225,00 0,00 225,00
Gångfartsområde Alnarpsvägen 6 540,00 67,80 6 472,20 0,00 0,00 0,00
Åkarpsdammen utbyggnad 2 470,00 121,70 2 348,30 0,00 0,00 0,00
Stationsvägens bro utbyggnad 4 210,00 72,00 4 138,00 0,00 19,90 -19,90
Åkarp stations omgivningar utbyggnad 3 760,00 25,60 3 734,40 0,00 0,00 0,00
Bullerskydd järnvägsbron Kronetorp 1 620,00 22,20 1 597,80 0,00 19,90 -19,90
Bullerskydd korsning stambanan/E6 960,00 270,80 689,20 0,00 19,90 -19,90
Breddning av kulvert Sockervägen 5 575,00 3 673,60 1 901,40 2 700,00 19,90 2 680,10
Dalbyvägen utbyggnad kv. Ugglan 14 300,00 10 396,50 3 903,50 480,00 0,00 480,00
Byte gatubelysning LED 2 453,20 1 504,20 949,00 1 500,00 1 504,20 -4,20
Svenshögsvägen/nya skolan 2 500,00 20,80 2 479,20 2 479,00 0,00 2 479,00
Kronetorp busshållplats och övergångsställe 1 500,00 725,20 774,80 1 300,00 430,80 869,20
Reklamskyltar, Burlövs k. 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 800,00
Syllbyte Harakärrs förskola 2 500,00 588,50 1 911,50 2 500,00 588,50 1 911,50
Asfaltering  2 000,00 2 373,30 -373,30 1 500,00 2 373,30 -873,30
Segevägen 350,00 0,00 350,00 350,00 0,00 350,00
Utbyggnad kv. Hanna 250,00 83,70 166,30 250,00 83,70 166,30
Diverse markförsäljning 200,00 -11 889,90 12 089,90 0,00 2 344,70 -2 344,70
Markförsäljning Södervång 0,00 0,00 0,00 1 350,00 0,00 1 350,00
Vallhusen allmän platsmark 0,00 -400,00 400,00 0,00 0,00 0,00
Kronetorp 1:1 allmän platsmark 610,00 472,30 137,70 0,00 -1 944,80 1 944,80
Trädgårdsbyn allmän platsmark 0,00 95,30 -95,30 0,00 -1 198,30 1 198,30
Fordon, maskiner, hela kommunen 3 288,90 0,00 3 288,90 1 000,00 0,00 1 000,00
Kommunal leasing 8 074,70 611,00 7 463,70 1 000,00 611,00 389,00
Inventarier 925,00 257,20 667,80 925,00 257,20 667,80
Ekonomisystem 506,70 876,20 -369,50 400,00 23,70 376,30
IT-kompletteringar, nät 10 069,70 611,50 9 458,20 1 500,00 611,50 888,50
Länsmansgatan 1 0,00 25,30 -25,30 0,00 25,30 -25,30
Totalt 410 980,9 293 262,4 117 718,5 159 752,8 145 854,4 13 898,4

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att fortsätta besöka denna sida godkänner du användandet av cookies.   Läs mer