Sammanställda räkenskaper, koncern

Förvaltningsberättelser

Den samlade kommunala verksamheten bedrivs i kommunens nämnds- och förvaltningsorganisation. Men det finns en del verksamheter som utövas i andra former, dessa verksamheter bedrivs i huvudsak genom andra juridiska personer via det helägda Burlövs Bostäder AB och det delägda bolaget AB Malmöregionens Avlopp (ABMA). Kommunens aktier i Burlövs Bostäder och ABMA överläts den 31 december 2006 till det av kommunen helägda bolaget Skärfläckan AB. Under 2017 förvärvades Burlövs Bostäder Parkering AB av Burlövs Bostäder och är därmed dotterbolag till Burlövs Bostäder. Därtill finns fyra samverkansföretag: Kommuninvest ekonomisk förening, Kommunassurans Syd AB, Sysav och Sydvatten AB. För att ge en helhetsbild över kommunens verksamheter och engagemang redovisas i detta avsnitt uppgifter om kommunens samlade verksamheter oavsett juridisk form.

Skärfläckan AB

Skärfläckan ABs logotyp

Skärfläckan AB:s uppgift är att äga och förvalta aktier i dotter- och intressebolag. Bolaget äger samtliga aktier i Burlövs Bostäder AB samt 45 % av aktierna i AB Malmöregionens Avlopp. Bolagets finansiella ställning påverkas i stor utsträckning av dotterbolagets förutsättningar att lämna kapitaltillskott i form av koncernbidrag. Årets resultat är +/- 0.

Burlövs Bostäder AB

Burlövs Bostäders logotyp
Verksamhet

Burlövs Bostäder AB äger, bygger och förvaltar bostäder och lokaler i Burlövs kommun.

Årets resultat före bokslutsdispositioner uppgick till 24,1 mnkr, vilket är en förbättring med 6,5 mnkr jämfört med 2019. Bolagets hyresintäkter ökade med 4,4 mnkr och förklaras främst av hyreshöjningen med 1,99 % från och med 1 mars 2020. Drift- och underhållskostnader minskade med totalt -5,5 mnkr. Avskrivningar och utrangeringar uppgick under 2020 till 31,5 mnkr.

Direktavkastningen på bokfört värde på byggnader per 2020-12-31 uppgick till 7,3 %, vilket är en minskning med 1,1 % jämfört med föregående år. Direktavkastningen på marknadsvärdet sjönk med 0,1 % under 2020 och uppgick vid årets slut till 2,3 %.

Fastigheternas värde

Bolaget gör årligen en värdering av fastighetsbeståndet. Bolagets fastigheter är per 2020-12-31 bokförda till 985 mkr, vilket motsvarar ett värde på 5 033 kr/kvm. Fastigheternas samlade marknadsvärde bedöms vid värdetidpunkten per balansdagen 2020-12-31 till 3 148 mkr +/- 10 %, vilket motsvarar 16 085 kr/kvm. Marknadsvärdet definieras som det mest sannolika priset vid en försäljning på en fri och öppen fastighetsmarknad vid en viss angiven tidpunkt. Det finns inget nedskrivningsbehov för någon av bolagets fastigheter.

Fastighetsförvärv

Under 2020 har genom ett transportköp bolaget förvärvat Arlöv 6:36. Därefter har fastigheten reglerats över till Arlöv 6:28. På fastigheten Arlöv 6:36 har nyligen uppförts parkeringshuset Ugglan. Inga ytterligare fastighetsförvärv har skett.

Nyproduktion

I kvarteret Ugglan har parkeringshuset med 278 platser färdigställts och för bostäderna har första inflyttningsetappen med totalt 45 lägenheter genomförts. Resterande lägenheter tas i bruk under mars–april 2021.

Året har varit varmare än normalt och tillsammans med resultatet av genomförda energibesparande åtgärder har energiförbrukningen har varit cirka en GWh lägre än budgeterat. Vattenförbrukningen har ökat med 10%, vilket troligen till största delen är en effekt av covid-19-pandemin då fler är hemma.

Finansiering

Under året har två nya lån inom ramen för projektbeslut på totalt 210 mnkr tagits upp för nybyggnationen av projektet kvarteret Ugglan. Den totala låneportföljen uppgick 2020-12-31 till 766,6 mnkr. Ett lån på 44,6 mnkr har pantbrev som säkerhet, övriga lån har kommunal borgen som säkerhet. Bolaget betalar en marknadsmässig avgift för utnyttjade krediter som har kommunal borgen som säkerhet.

I samband med finansiering av bostadsbyggande eller förvärv av nya fastigheter har kommunfullmäktige i Burlövs kommun beslutat om en borgensram. Borgensramen för 2020 fastställdes till 770,9 mnkr. Kommunens borgensåtagande för bolagets anläggningslån uppgick vid årsskiftet till 722 mnkr, vilket utgör cirka 91 % av den fastställda borgensramen.

Utöver borgen för anläggningslån har kommunen tecknat borgen för bolagets pensionsförpliktelser, som per 2020-12-31 uppgår till 1,4 mnkr, samt checkkredit på 5,0 mnkr. Checkräkningskrediten var vid årsskiftet inte utnyttjad.

Burlövs Bostäder Parkering AB

Burlövs Bostäder Parkering AB:s uppgift är att äga och förvalta parkeringshus i Burlövs kommun. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Burlövs Bostäder AB. År 2020 färdigställde Burlövs Bostäder AB parkeringshuset som hyrs i sin helhet av Burlövs Bostäder Parkering AB. Burlövs Bostäder Parkering AB bedriver uthyrning av parkeringsplatser. Årets resultat blev +4 tkr.

VA SYD

VA SYDs logotyp

Den 1 januari 2011 övergick kommunens VA-verksamhet till kommunalförbundet VA SYD. I kommunalförbundet ingår förutom Burlöv, Malmö, Lund och Eslövs kommuner. I samband med övergången övertog förbundet anläggningstillgångar på 23,1 mnkr. Betalning skedde genom att uppta lån på samma belopp från Burlövs kommun. Under åren som gått sedan övergången till förbundet har en del underhålls- och investeringsprojekt genomförts för att förnya och förbättra anläggningarna. Dessa har finansierats genom att uppta nya lån från Burlövs kommun. Total låneskuld till Burlövs kommun är 79,7 mnkr per 2020-12-31. Årets resultat är +/- 0.

AB Malmöregionens Avlopp (ABMA)

AB Malmöregionens Avlopp (ABMA) äger, bygger och driver anläggningar för avledande av avloppsvatten från Arlöv, Åkarp, Hjärup och Lomma till Malmö stads avloppsreningsverk Sjölunda. Anläggningen omfattar fyra pumpstationer, knappt tolv kilometer avloppsledningar samt två mätbrunnar med utrustning för att mäta avloppsvattenflödena från Lomma till Hjärup. Bolaget har en anställd verkställande direktör på deltid. Årets resultat är +/- 0. Företagets kostnader fördelas i sin helhet på delägarna.

Ett förslag till plan för avveckling av ABMA har tagits fram, som omfattar en avyttring av ABMA:s anläggningstillgångar till respektive VA-kollektiv enligt principen att de tillgångar som ligger i en kommun ska avyttras till den kommunens VA-kollektiv (enligt geografin).

Räddningstjänsten Syd

Sedan 2006 bedrivs kommunens räddningstjänst via kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd. I kommunalförbundet ingår, förutom Burlöv även Malmö, Lund, Eslöv och Kävlinge kommuner.

Räddningstjänsten Syd redovisar ett resultat på – 4 862 tkr samt ett balanskravsresultat på – 4 955 tkr att ställa i relation till en 0-budget men med ett underliggande underskott/förändringstryck på 10 000 tkr att inarbeta under 2020. Detta utifrån att förbundet står inför ökade kostnader för fordon och lokaler samtidigt som medlemmarna inte kunnat möta upp med motsvarande höjning av medlemsavgiften utifrån kommunernas ekonomiska läge.

Covid-19-pandemins ekonomiska påverkan redogörs för i särskild bilaga men summeras totalt till en negativ påverkan på resultatet med 2 547 tkr där minskade intäkter har störst påverkan men till del vägs upp av minskade kostnader för exempelvis utbildning och resor m.m.

Antalet utryckningar till olyckor och andra händelser har minskat i förbundsområdet med 173 till totalt 5 238. Dock har skolbränderna ökat i området.

Myndighetsutövning i form av tillsyn, tillståndshantering och remisser samt informationsinsatser och extern utbildning har påverkats av pandemin. Förbundet prioriterade arbetet med omställning för att möta läget och under hösten har ovan aktiviteter utförts i nya tappningar och då framförallt mer digitalt. Den operativa förmågan har systematiserats och stärkts under året med målet att gynna snabb och effektiv räddningsinsats till våra medborgare.

Driftentreprenader

Från och med den 1 april 2020 anlitar kommunen en extern utförare för skötsel av gator, gång- och cykelvägar samt grönytor. Alla skötselplaner inom har uppdaterats och en inventering av ytor har genomförts.

IT-nämnden

Sedan 2012 bedrivs kommunens IT-verksamhet via en gemensam IT-nämnd tillsammans med Kävlinge och Staffanstorps kommuner.

Löneservicenämnden

Sedan 2013 bedrivs kommunens löneserviceenhet via en gemensam löneservicenämnd tillsammans med Kävlinge och Staffanstorps kommuner.

Sammanställda räkenskaper, kommunala bolag

De sammanställda räkenskaperna för Burlövs kommun omfattar kommunen samt företag som kommunen på grund av andelsinnehav har ett bestämmande eller väsentligt inflytande över, så kallade dotterbolag. Ett samägt bolag anses ingå i koncernen motsvarande ägd andel. Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. I den sammanställda redovisningen inkluderas varje enskilt företag, som ägs direkt eller indirekt. VA SYD ingår från och med 2011 som intresseföretag där separat redovisning upprättas för Burlövs del.

Kommunen överlät 2006-12-31 samtliga aktier i Burlövs Bostäder AB samt AB Malmöregionens Avlopp till det nybildade, av kommunen helägda, bolaget Skärfläckan AB. Köpeskillingen på totalt 175,0 mnkr betalades genom att bolaget upptog lån från kommunen på samma belopp. Aktieförsäljningen innebar en reavinst för kommunen på 171,5 mnkr.

Burlövs Bostäder AB förvärvade under 2010 Förvaltnings AB Långskeppet 5 för uppförande av bostäder på fastigheten Arlöv 6:34. Under 2013 fusionerades Långskeppet till Burlövs Bostäder AB.

2011-01-01 övergick kommunens VA-verksamhet till kommunalförbundet VA SYD. Förbundet övertog anläggningstillgångarna och betalning skedde genom att uppta lån på samma belopp från Burlövs kommun.

2017-02-23 Bildade Burlövs Bostäder AB Burlövs Bostäders Parkeringsbolag AB för att äga och förvalta parkeringshus i Burlövs kommun.

I de sammanställda räkenskaperna ingår, förutom kommunen:

Skärfläckan AB: ägd andel 100 %

Burlövs Bostäder AB: ägd andel 100 %

Burlövs Bostäder Parkering AB: 100 %

AB Malmöregionens Avlopp, ABMA: ägd andel 45,0 %, röstandel 45,0 %,

VA SYD: andel av gemensamma kostnader 3,2 %

Redovisningen är anpassad till rekommendationer vad gäller obeskattade reserver i företag. Beräknad latent skatt redovisas som avsättning i koncernbalansräkningen och som skattekostnad i koncernresultaträkningen.

Årets resultat

Kommunkoncernens årsresultat 2020 uppgår till 58,7 mnkr, vilket är en ökning med 82,3 mnkr jämfört med föregående år. Burlövs kommun står för +40,1 mnkr, Burlövs Bostäder för +18,9 mnkr och VA SYD för ett mindre underskott på -0,3 mnkr. Det negativa resultatet inom VA SYD återfinns i avfallsverksamheten.

Resultat per 2020-12-31 2020 2019
Burlövs kommun 40,1 -16,1
Skärfläckan AB 0,0 0,0
Burlövs Bostäder AB 18,9 12,9
Burlövs Bostäder Parkering AB 0,0 0,0
AB Malmöregionens Avlopp 0,0 0,0
Kommunalförbundet VA SYD -0,3 0,0
Avgår interna reavinster 0,0 -20,4
Totalt 58,7 23,6

Soliditet

Soliditeten har minskat från 56,0 % föregående år till 52,8 % 2020. Soliditeten i de ingående företagen fördelas enligt följande:

Soliditet (%) 2020 2019
Burlövs kommun 78,3 77,9
Skärfläckan 0,0 0,0
Burlövs Bostäder 33,9 39,1
Burlövs Bostäder Parkering AB 12,2 0,0
AB Malmöregionens Avlopp 0,0 0,0
Kommunalförbundet VA SYD 0,0 0,0

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att fortsätta besöka denna sida godkänner du användandet av cookies.   Läs mer