Inledning

Vision 2040

”Burlöv – den lilla kommunen med de stora möjligheterna genom hela livet”

Burlöv är den mest lockande platsen i regionen att bo på med närhet till grönska, hav och stad. Hos oss finns ett rikt utbud av boendeformer, kultur, fritid och service.

Burlöv är en utbildningskommun där vi med kreativitet och glädje för lärandet skapar goda förutsättningar för framtiden.

I Burlöv finns omsorg för och om alla. Här är det lätt att trivas och här finns det goda i livet.

Burlöv är en kommun för alla företag, med ett företagsklimat som präglas av en rik mångfald och som möjliggör utveckling och tillväxt.

Burlöv är en hållbar mötesplats med möjlighet till snabba och trygga förflyttningar inom och utanför kommunen.

Alla Burlövsbor har möjlighet att göra sin röst hörd och engagera sig i sin kommun.

Året i sammandrag

0

Invånare i kommunen

Den genomsnittliga ökningen är 287 personer per år. Den största förklaringen är att kommunen fått flera nya lägenheter i Kronetorp och i kvarteret Ugglan. Det är byggen som har varit planerade sedan flera år.

0

Årets resultat 2022 (mnkr)

Kommunkoncernens årsresultat 2022 uppgår till +126,5 mnkr, vilket är en ökning med 25,1 mnkr jämfört med samma period 2021.

Nya bostäder under 2022

Kronetorp, 4 radhus (Herrgårdshusen
Åkarp, 31 lägenheter och 5 radhus

Antalet färdigställda bostäder förväntas fortsätta öka de kommande åren. Totalt beräknas 46 bostäder bli färdigställda under 2023, varav 19 i Kronetorp och 27 i Åkarp.

Vision 2040

I Vision 2040 ingår ett tydligt fokus på Burlöv som en utbildningskommun. Kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan visar att vi är bland de bästa i Sverige på att arbeta med digitala verktyg i undervisningen.

Årets utveckling av vision och mål

Med utgångspunkt från tidigare Vision 2030 har fullmäktige beslutat om fyra strategiska inriktningar för perioden 2019–2022. De övergripande inriktningarna är Attraktiva Burlöv, Hållbara Burlöv, Tillgängliga Burlöv och Trygga Burlöv. I sammanställningen av arbetet med kommunens övergripande mål syns att flera underliggande målnivåer är uppfyllda. Andra mål är på väg att kunna uppfyllas i samband med målperiodens slut, sett till den progressionstakt som syns i indikatorerna. Det krävs dock ett fortsatt aktivt arbete för att de goda resultaten ska fortsätta och för att de områden som inte når angivna målnivåer idag ska stärkas.

Varumärket Burlöv ska stärkas för att attrahera medborgare, företag och personal till kommunen. För att målområdet Attraktiva Burlöv ska uppfyllas finns fem prioriterade mål, varav två bedöms vara uppfyllda för den fyraåriga målperioden och två av målen är på väg att uppfyllas.

Burlövs kommun ska tillhandahålla en hög och kvalitativ servicenivå samt skapa goda förutsättningar för samverkan. Inom målområdet Tillgängliga Burlöv finns fyra prioriterade mål, varav två av målen är uppfyllda för 2022 och ett av målen bedöms kunna vara på väg att uppfyllas.

För målområdet Hållbara Burlöv finns mål kopplade till skolresultat och insatser för de medborgare som är i behov av ekonomiskt bistånd samt andel återvunnet hushållsavfall. Utöver dessa mål hör också två finansiella mål som ska säkerställa en långsiktig ekonomisk hållbarhet för kommunen. Utifrån de insatser som genomförts i verksamheterna under året innebär den samlade bedömningen att kommunfullmäktiges övergripande inriktning gällande Hållbara Burlöv är på väg att uppnås, även om man ännu inte nått hela vägen fram.

Burlövs kommun ska skapa förutsättningar för en trygg och säker tillvaro att bo och verka i. För att målområdet Trygga Burlöv ska uppfyllas finns ett prioriterat mål som samtliga nämnder arbetar för att uppnå. Stort fokus har lagts på målet och det finns ett flertal relevanta aktiviteter kopplade till trygghet och säkerhet. Inte någon av de två indikatorerna som kopplas till målet har uppnåtts för 2022. Analys visar dock att en positiv förflyttning har uppnåtts och att Burlövs kommun stigit i rankingen från plats 104 till 78.

Målperioden för år 2019-2022 är nu avslutad. De fyra målområdena Attraktiva, Hållbara, Tillgängliga och Trygga Burlöv har under perioden tjänat som övergripande strategiska inriktningar för kommunen. Varje målområde har haft ett eller flera mål knutna till sig med i sin tur tillhörande indikatorer.

Det kan vid en övergripande bedömning konstateras att Burlövs kommun förflyttat sig i önskvärd riktning. För året har också ett högt resultat uppnåtts.

Många aktiviteter och åtgärder har genomförts som på sikt kommer att leda till förbättring i kommunen. Pandemins påverkan kan ses både i vissa verksamheter och på resultaten för en del av indikatorerna. Detta bedöms dock förändras under kommande målperiod för år 2023-2026.

Ett fåtal indikatorer där utfallet kommer först nästkommande år samt omarbetning av vissa undersökningar har medfört att måluppföljningen i ett par fall blivit något trubbig.

Den sammanlagda bedömningen är att de aktiviteter och åtgärder som genomförts lett till en positiv förflyttning för Burlövs kommun. Arbetet kommer att fortsätta med de strategiska inriktningarna samt nya mål och indikatorer för målperioden 2023-2026.

Årets ekonomiska resultat

Året 2022 har präglats av återgång till mer normal verksamhet efter närmare två år av covid-19-pandemin.

Det ekonomiska resultatet för 2022 uppgår till +108,5 mnkr. Jämförelsestörande poster har bidragit med totalt + 11,1 mnkr avseende främst exploateringsresultat +51,6 mnkr och orealiserade förluster i finansiella placeringar med -35,7 mnkr.

Exklusive jämförelsestörande poster uppgår resultatet till +97,4 mnkr och innebär en förbättring med +55,8 mnkr jämfört med föregående år. Förbättringen förklaras till stor del med att intäkter från skatter och statsbidrag utvecklats bättre än verksamhetens nettokostnader.

De sammanställda räkenskaperna för Burlövs kommun inkluderar företag som kommunen på grund av andelsinnehav har ett bestämmande eller väsentligt inflytande över (dotterbolag). Kommunkoncernens årsresultat 2022 uppgår till +126,5 mnkr, vilket är en ökning med 25,1 mnkr jämfört med samma period 2021.

Avstämning finansiella mål

Kommunens två övergripande finansiella mål handlar om resultatnivå och investeringsvolym. Mål avseende resultatnivå är uppfyllt medan mål avseende investeringsvolym inte är uppfyllt vilket i sin helhet beror på en omfattande investeringsnivå som i sin tur avhängigt beror på beslutet att förvärva exploateringsmark inom Kronetorpsområdet.

Markförvärv Kronetorpstaden

Markförvärv Kronetorp

Kommunens personal

I april 2022 trädde samverkansavtalet med majoriteten av de fackliga parterna i kraft. Detta innebär att det nu finns stärkta förutsättningar för ledare och medarbetare att ta ansvar för sina uppdrag och att, tillsammans och i samspel, skapa vägar för att nå mål och utveckla verksamheten och en hållbar arbetsmiljö.

Antalet tillsvidareanställda i kommunen har ökat med tre personer jämfört med föregående år och uppgick per den 30 november till totalt 1 360 anställda. Kommunens mål att över 80 procent av medarbetarna ska ha en heltidsanställning har uppnåtts med marginal. Av kommunens 1 160 tillsvidareanställda har 977, det vill säga. 84 procent, en heltidsanställning. Detta är en ökning med 1 procentenhet jämfört med 2021 och 5 procentenheter jämfört med 2019, Den totala sjukfrånvaron uppgick till 7,4 procent, vilket är en minskning med 0,1 procentenheter jämfört med 2021. Sjukfrånvaron bedöms fortsatt vara påverkad av smittspridningen av covid-19 i samhället.

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Burlöv – den lilla kommunen med de stora möjligheterna genom hela livet.

Burlövs Vision för 2040 är den lilla kommunen med de stora möjligheterna genom hela livet. Utifrån visionen har nya mål för mandatperioden 2023-2026 fastställts. Kommunfullmäktige har beslutat att behålla fyra väletablerade och övergripande målområden.

Burlöv är till ytan den näst minsta kommunen i Sverige och antalet invånare är närmare 20 000. Det är befolkningsmässigt ingen liten kommun, men vi vill ha känslan av att vara en liten och tätt sammanfogad kommun och vi värnar den samverkande organisationen.

I Vision 2040 ingår ett tydligt fokus på Burlöv som en utbildningskommun. Kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan visar att vi är bland de bästa i Sverige på att arbeta med digitala verktyg i undervisningen.

Invigningen av Burlövsbadet var en av årets stora framgångar! Vid invigningen närvarade representanter från vår vänort Anklam i Tyskland. Vårt nya bad kommer att erbjuda generationer framöver friskvård och hälsa. Det gamla badet rivs på ett hållbart sätt som främjar återbruk. Kultur och fritid invigde också Magneten, nya lokaler för Ung i Burlöv.

Vi höjer livskvaliteten och ökar tryggheten för kommunens seniorer. Allt fler av kommunens verksamheter är certifierade enligt ”Stjärnmärkt”, en utbildningsmodell via Svenskt Demenscentrum. Under 2022 infördes leverans av kylda matlådor för säkrare livsmedelshantering. Aktiviteter och nya upplevelser erbjuds i form av Virtual Reality för brukare på kommunens särskilda boenden; ny väldfärdsteknologi i samarbete med Lunds universitet.

Vi har en stor utmaning med hög arbetslöshet i Burlöv. Socialförvaltningen, utbildnings- och kulturförvaltningen, tekniska avdelningen och näringslivssamordnarna samarbetar i syfte att matcha personer med näringslivet för att fler ska nå egenförsörjning, men också för att underlätta kompetensförsörjningen för våra företagare.

Företagarkvällen inrättades för att uppmärksamma och fira näringslivet i Burlöv. I Svenskt Näringslivs ranking nådde vi en 2:a plats i Skåne och på plats 6 nationellt. Viktiga framgångsfaktorer är de goda omdömen som våra handläggare på miljö- och byggavdelningen får, liksom den goda serviceanda som genomsyrar hela kommunen.

Under året förvärvade kommunen ett stort markområde mellan Arlöv och Åkarp. Markköpet ger kommunen rådighet och större möjligheter till att planera för hållbar stadsutveckling.

I vårt arbete för positiv utveckling för vår kommun samverkar vi med näringslivet, Polisen, Räddningstjänsten Syd, SYSAV och VA SYD för att bevaka Burlövsbornas intressen. Detta gäller i synnerhet trygghetsfrågorna, där vår satsning på trygghetsvärdar fortsätter. Resultatet av Polisens trygghetsmätning 2022 visade en marginell försämring av den upplevda tryggheten jämfört med förra året. Nedskräpning är fortfarande ett stort problem. Anmälda skadegörelser har dock minskat något. Det finns fortfarande mycket kvar att göra inom trygghetsområdet.

I september 2022 var det val i Sverige till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige. Resultatet blev att Alliansen (M, C och L) fick fortsatt förtroende att leda kommunen.

Under 2022 klingade covidpandemin av, året kom i stället att kännetecknas av Rysslands invasion av Ukraina. Till följd av kriget har vi noterat kraftigt stigande kostnader och inflation. Vi lyckades ändå upprätthålla ett gott ekonomiskt resultat, vilket ger oss en styrka att möta utmaningarna som Burlöv står inför.

Jag vill passa på att tacka alla som arbetar i kommunen för gott samarbete och alla fina arbetsinsatser under året.

Kommunstyrelsens ordförande

Sara Vestering (M)

Guldtrappan 2022

Guldtrappan 2022

Omvärldsfaktorer

Omvärldsanalys

Grunden för ekonomisk tillväxt i Burlövs kommun är att identifiera och ta vara på människors arbetskraft, kunskap och kreativitet på bästa möjliga sätt så att kommunen kan fortsätta att växa. Genom investeringar som leder till god folkhälsa, hög utbildningsnivå och hög sysselsättning skapas goda förutsättningar för en fortsatt tillväxt och god offentlig ekonomi i Burlövs kommun.

Samhällsekonomisk utveckling

Den svenska konjunkturen var under första delen av 2022 tämligen stark, om man ser till indikatorer för resursutnyttjande. Huvudsakligen som en återhämtning efter pandemin där den inhemska efterfrågan i tjänstesektorn var markant. Samtidigt gynnades varusektorn och exportindustrin av den fortsatta uppgången för världshandel och global industriproduktion och en svag svensk krona. Men under slutet av 2022 blev konjunkturförsvagningen alltmer tydlig, både i Sverige och på flera håll i vår omvärld.

Månatlig statistik visar att svensk BNP föll i fjärde kvartalet 2022. Enligt Skatteverkets arbetsgivardeklarationer bromsade därmed även ökningen av lönesumman in de sista månaderna 2022. Prognosen för helåret 2023 är att BNP blir 1 procent lägre än året innan. Hushållens konsumtion samt vikande bostadsinvesteringar är det som tydligast bidrar till produktionsminskningen

Orsaken stavas framför allt hög inflation. En rad indikatorer pekar nu allt tydligare mot svagare tillväxt. Till skillnad från tidigare perioder av försvagad konjunktur kan den ekonomiska politiken nu inte inriktas mot att motverka konjunkturnedgången.

På flera håll lanseras finanspolitiska åtgärder, exempelvis för att skona hushåll och företag från höga el- och drivmedelspriser. Men finanspolitiken går en balansgång; om den blir för expansiv kan den tvinga centralbankerna till än större räntehöjningar.

Även om inflationen bedöms falla tillbaka med besked nästa år kommer ekonomins aktörer – hushåll, företag och kommunsektorn – tvingas leva med en varaktigt högre prisnivå, samt högre räntor, än vad som gällde före inflations- och räntechocken. Konsekvenser för samhällsekonomin lär alltså bestå en lång tid efter att den höga inflationen lagt sig

Enligt Sveriges Kommuner och Regionens (SKR) ökade skatteunderlaget 2022 med 5,9 procent. Det var en fortsatt stark tillväxt efter återhämtningen som skedde 2021 (efter pandemin). Detta trots att ekonomin bromsade under andra halvåret 2022.

De senaste tio åren har det reala skatteunderlaget i riket ökat med 1,7 procent per år i genomsnitt. Under 2023–2026 ökar nu det reala skatteunderlaget med 1,0 procent i genomsnitt. 2023 står ut som ett mycket svagt år och det reala skatteunderlaget minskar med nästan 3 procent. Det är först 2025 som vår prognos visar att det reala skatteunderlaget kommer att vara uppe på 2022 års nivå igen.

Befolkningsutveckling

Burlövs kommun är en tillväxtkommun med starkt växande befolkning. De senaste tio åren har befolkningen ökat med 16,9 procent i Burlövs kommun, vilket är högre än genomsnittsökningen för riket. Ökningen var som störst mellan december 2018 och december 2019, då befolkningen ökade med 4,1 procent och kommunen hade högst ökningstakt bland alla svenska kommuner. Vid årsskiftet 2022/2023 uppgick folkmängden till 19 882 personer, vilket är en folkökning med 129 personer jämfört med föregående år.

Den genomsnittliga ökningen är 287 personer per år. Den största förklaringen är att kommunen fått flera nya lägenheter i Kronetorp och i kvarteret Ugglan. Det är byggen som har varit planerade sedan flera år.

Bostadsutveckling

Burlövs kommun är strategiskt beläget i Skåne, mellan Malmö och Lund. Det gör Burlöv till en av de mer attraktiva kommunerna i regionen, för både näringsliv och boende. Med en växande befolkning och demografiska förändringar kommer investeringsbehovet att öka snabbare de närmaste åren.

Att Burlövs kommuns geografiska läge är attraktivt märks bland annat genom den inflyttning som skett till kommunen. Bostadsbyggandet har de senast två åren varit något lägre efter en period med högt bostadsbyggande 2017-2020. Totalt under 2022 färdigställdes 40 bostäder, vilket är en minskning med 104 bostäder jämfört med 2021.

Bostäderna som tillkom under 2022 byggdes på följande områden:

  • Kronetorp, 4 radhus (Herrgårdshusen)
  • Åkarp, 31 lägenheter och 5 radhus

Antalet färdigställda bostäder förväntas fortsätta öka de kommande åren. Totalt beräknas 46 bostäder bli färdigställda under 2023, varav 19 i Kronetorp och 27 i Åkarp.

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att fortsätta besöka denna sida godkänner du användandet av cookies.   Läs mer