Revisionsberättelse

Revisionsberättelse

Revisionsberättelse för år 2022

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer i den verksamhet som bedrivits i kommunens företag. Styrelse, nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige. Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt prövar om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan
”Revisorernas redogörelse 2022”. För de gemensamma nämnderna lämnas separata revisionsberättelser. När det gäller den gemensamma IT-nämnden kommer revisionsberättelse att lämnas först då underlag erhållits från de förtroendevalda revisorerna i Kävlinge kommun. För budgetåret 2022 finns en överenskommelse om att värdkommunens revisorer delar sina granskningsresultat med övriga samverkanskommuner. Vi bedömer sammantaget att styrelse, nämnder i Burlövs kommun har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer att styrelsens, och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig.
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen i allt väsentligt är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om och att kommunen därmed uppfyller god ekonomisk hushållning.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder samt enskilda ledamöterna i dessa organ.
Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2022.

Burlövs kommun 2023-04-13

Underskrifter revisionsberättelse

 

 

 

 

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att fortsätta besöka denna sida godkänner du användandet av cookies.   Läs mer