Noter till resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning (tkr)

Noter till resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning (tkr)

Noter till resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning (tkr) Kommunen 2022 Kommunen 2021 Koncernen 2022 Koncernen 2021
Not 2 Verksamhetens intäkter    
Försäljningsintäkter 7 556 719 7 556 719
Taxor och avgifter 46 162 39 719 89 121 79 924
Hyror och arrenden 15 803 16 180 215 532 208 548
Bidrag och kostnadsersättningar från staten 100 836 93 787 100 836 93 787
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 18 589,8 20 852 18 590 20 852
Övriga bidrag 6 513,5 7 520,6 6 763 7 770
Intäkter från exploateringsverksamhet och tomträtter 57 300 302 57 300 302
Realisationsvinster på anläggningstillgångar -890 2 050 -890 2 050
Övriga verksamhetsintäkter 0 0 4 510 4 178
Summa verksamhetens intäkter 251 871 181 129 499 318 418 130
Not 3 Verksamhetens kostnader        
Personalkostnader exkl. pensionskostnader 696 403 680 320 730 072 686 343
Pensionskostnader 66 885 63 208 69 696 64 647
Lämnade bidrag 27 603 28 380 27 603 28 380
Köp av huvudverksamhet 292 011 274 424 292 011 274 424
Lokal- och markhyror samt övriga fastighetskostnader 82 806 77 423 184 723 188 424
Inköp av material och varor 41 785 40 595 41 785 40 595
Inköp av tjänster 88 167 81 170 69 800 81 307
Realisationsförluster och utrangeringar 4 781 0 4 781 0
Anskaffningskostnad sålda exploateringsfastigheter 5 710 0 5 710 0
Bolagsskatt 0 0 5 887 4 908
Övriga verksamhetskostnader 7 136 8 943 57 934 55 720
Summa verksamhetens kostnader 1 313 286 1 254 462 1 490 002 1 424 746
       
Not 4 Av - och nedskrivningar        
Avskrivningar immateriella tillgångar 0 0 143 91
Avskrivningar byggnader och anläggningar 46 432 38 822 81 380 72 476
Avskrivningar maskiner och inventarier 8 963 9 780 13 318 14 099
Nedskrivning/utrangering byggnader och anläggningar 5 500 0 5 500 23
Summa avskrivningar 60 895 48 602 100 341 86 689
Not 5 Skatteintäkter        
Preliminär kommunalskatt 798 860 735 498 798 860 735 498
Preliminär slutavräkning innevarande år 6 137 21 958 6 137 21 958
Slutavräkningsdifferens föregående år 23 135 3 135 23 135 3 135
Summa skatteintäkter 828 132 760 591 828 133 760 591
Not 6 Generella statsbidrag och utjämning        
Inkomstutjämning 318 522 295 465 318 522 295 465
Kostnadsutjämning 71 694 62 974 71 694 62 974
Regleringsbidrag/avgift 54 538 57 116 54 538 57 116
Kommunal fastighetsavgift 32 447 30 813 32 447 30 813
Bidrag/avgift för LSS-utjämning -49 576 -42 434 -49 576 -42 434
Övriga generella bidrag från staten 9 119 8920 9 119 8 920
Summa skatteintäkter 436 744 412 854 436 744 412 854
         
Not 7 Finansiella intäkter        
Utdelning från koncernföretag 1 277 479 1 277 479
Utdelning aktier och andelar 530 531 530 531
Realiserad vinst på försäljning av finansiella instrument 0 0 0 0
Orealiserad värdereglering på finansiella instrument 0 37 625 0 37 625
Ränta på placerade och utlånade medel 1 214 983 472 415
Ränta från koncernföretag (Skärfläckan AB) 2 923 1 610 0 0
Ränteintäkter 68 75 869 308
Borgensavgifter 2 888 2 949 114 103
Övriga finansiella intäkter 800 110 885 115
Summa finansiella intäkter 9 699 44 362 4 148 39 575
         
Not 8 Finansiella kostnader        
Räntekostnad på lån 672 0 7 872 5 105
Finansiell kostnad, förändring av pensionsavsättningar 209 150 209 150
Förlust vid försäljning av finansiella instrument 0 0 0 0
Orealiserad värdeminskning finansiella instrument 35 783 347 35 783 347
Aktieägartillskott till koncernföretag (Skärfläckan AB) 0 0 0 0
Borgensavgifter 0 0 0 0  
Ränta till koncernföretag (Skärfläckan AB) 0 0 1 0
Indexuppräkning bidrag S. Stambanan och Pendlarstation 6 685 12 071 6 685 12 071
Övriga finansiella kostnader 452 219 892 620
Summa finansiella kostnader 43 801 12 787 51 441 18 293
Not 9 Jämförelsestörande poster        
Realiserad vinst/förlust vid försäljning av byggnader och anläggningar 0 1 870 0 1 870
Realiserad vinst/förlust vid försäljning av maskiner och inventarier 0 695 0 695
Realiserad vinst/förlust vid försäljning av explaoteringsmark 51 590 0 51 590 0
Realiserad vinst/fölust på försäljning av finansiella instrument 0 0 0 0
Orealiserade vinster/förluster på finansiella instrument -35 783 37 278 -35 783 37 278
Nedskrivning/utrangering, byggnader och anläggningar -6 390 0 -6 390 0
Rivning av gamla badet -4 781 0,0 -4 781 0
Gatukostnadsersättningar 6 475 1 654 6 475 1 654
Summa jämförelsestörande poster 11 111 41 497 11 111 41 497
         
Not 10 Immateriella anläggningstillgångar        
Ingående anskaffningsvärde 0 0 1 657 1 431
Årets anskaffning 0 0 56 226
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 0 0 1 713 1 657
     
Ingående avskrivningar 0 0 1 268 1 177
Årets av- och nedskrivningar 0 0 143 91
Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 1 411 1 268
Redovisat värde vid årets slut 0 0 302 389
Tillämpade avskrivningstider (genomsnittliga antal år) 0 0 2 2
Not 11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar        
Ingående anskaffningsvärde 1 707 874 1 453 614 3 248 340 2 942 902
Årets anskaffning 363 512 254 840 492 758 286 155
Utrangering -1 194 -580 -1 122 -717
Omfört till omsättningstillgångar -1 956 0 -1 956 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 2 068 235 1 707 874 3 738 019 3 228 340
         
Ingående avskrivningar 595 240 556 393 1 032 735 940 236
Årets av- och nedskrivningar 51 952 38 846 86 900 72 557
Utrangering -497 0 -497 -59
Utgående ackumulerade avskrivningar 626 695 575 240 1 119 138 1 012 735
Redovisat värde vid årets slut 1 421 540 1 112 634 2 618 881 2 215 605
Varav:        
Markreserv 214 298 18 740 317 464 122 360
Verksamhetsfastigheter 473 708 506 053 593 213 623 076
Fastigheter, affärsverksamheter 6 6 6 6
Publika fastigheter 515 233 194 305 1 350 390 1 022 188
Fastigheter, annan verksamhet 1 999 1 999 1 999 1 999
Övriga fastigheter 84 853 7 659 84 853 7 659
Exploateringsmark 2 251 2 251 2 251 2 251
Pågående ny, till- och ombyggnad 129 194 381 623 268 707 436 068
Redovisat värde vid årets slut 1 421 540 1 112 634 2 618 881 2 215 605
Tillämpade avskrivningstider (genomsnittliga) 25 år 26 år 28 år 30 år
         
Not 12 Maskiner och inventarier        
Ingående anskaffningsvärde 199 355 193 485 255 257 245 715
Årets anskaffning 12 516 8 816 15 852 12 832
Utrangering -508 -2 946 -1 825 -3 290
Nedskrivning 0 0 0 0
Omfört till/från mark, byggnader och tekniska anläggningar 0 0 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 211 363 199 355 269 284 255 257
Ingående avskrivningar 156 667 149 857 187 768 177 042
Årets avskrivningar 8 943 9 756 13 298 14 016
Utrangering -315 -2 946 -1 612 -3 291
Utgående ackumulerade avskrivningar 165 294 156 667 199 453 187 767
Redovisat värde vid årets slut 46 070 42 689 69 831 67 490
Varav:        
Maskiner 85 52 7 839 7 846
Inventarier 43 945 40 673 53 109 51 716
Bilar och andra transportmedel 1 028 1 393 1 028 1 393
Konstverk och samlingar 951 461 951 461
Övriga inventarier 60 110 6 904 6 074
Redovisat värde vid årets slut 46 070 42 689 69 831 67 490
Tillämpade avskrivningstider (genomsnittliga) 5 år 5 år 6 år 5 år
         
Not 13 Finansiella anläggningstillgångar        
Aktier och andelar kommunkoncernföretag mm        
AB Sydvatten 8 604 8 604 8 604 8 604
Sysav AB 192 192 192 192
Kommentus AB 1 1 1 1
Kommunassurans Syd Försäkring AB 732 732 732 732
Skärfläckan AB 100 100 100 100
Inera AB 43 43 43 43
Summa aktier 9 671 9 671 9 671 9 671
         
Andelar        
Hvilans lantmannaskola garantiförening 1 1 1 1
Malmöhus läns företagsförening 0 0 0 0
Kommuninvest Ekonomisk förening 14 041 13 454 14 041 13 454
Summa andelar 14 042 13 455 14 042 13 455
         
Långfristiga fordringar        
Skärfläckan AB, aktier BBAB 175 000 175 000 0 0,00
Skärfläckan AB, aktier ABMA 45 45 0 0,00
Bostadsrätt i Riksbyggen 3 3 3 3
Förlagslån Kommuninvest Ek. förening 0 0 0 0,00
Lån VA SYD 93 195 76 546 3 805 3 198
Övriga långfristiga fordringar 0 0 1 540 643
Summa långfristiga fordringar 268 243 251 594 5 346 3 844
Redovisat värde vid årets slut 291 955 274 720 29 059 26 970
         
Not 14 Bidrag till statlig infrastruktur        
Bidrag till Trafikverket för utbyggnad av Pendlarstation 21 500 21 500 21 500 21 500
Ackumulerad upplösning -12 900 -11 825 -12 900 -11 825
Redovisat värde vid årets slut 8 600 9 675 8 600 9 675
         
Not 15 Förråd, lager och exploateringsfastigheter        
Ingående exploateringsvärde 3 662 3 655 4 560 4 399
Årets exploateringsnetto -3 525 7 -3 379 161
Summa exploateringsfastigheter 137 3 662 1 181 4 560
         
Not 16 Kortfristiga fordringar        
Kundfordringar 3 964 13 742 5 894 11 334
Skattefordringar 84 168 55 402 89 620 18 048
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 20 127 20 956 30 976 72 066
Övriga kortfristiga fordringar 17 287 12 561 2 673 5 286
Redovisat värde vid årets slut 125 545 102 660 129 164 106 735
         
Not 17 Kortfristiga placeringar        
Pensionsmedelsförvaltning        
Robur, aktiefonder 84 070 83 906 84 070 83 906
SEB, aktiefonder 9 830 9 722 9 830 9 722
         
Medel för infrastrukturbidrag        
SPP, räntefonder 36 426 36 377 36 426 36 377
SHB, räntefonder 24 719 24 509 24 719 24 509
Utgående anskaffningsvärde vid årets slut 155 044 154 514 155 044 154 514
         
Orealiserade vinster/förluster        
Pensionsmedelsförvaltning        
Robur, aktiefonder 18 991 44 437 18 991 44 437
SEB, aktiefonder 2 737 7 845 2 737 7 845
         
Medel för infrastrukturbidrag        
SPP, räntefonder -3 614 -156 -3 614 -156
SHB, räntefonder -1 216 556 -1 216 556
Utgående orealiserade vinster/förluster 16 899 52 681 16 899 52 681
Redovisat marknadsvärde för kortfristiga placeringar 171 942 207 195 171 942 207 195
         
Not 18 Eget kapital
Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning 1 513 327 1 430 242 1 616 363 1 514 942
Effekt av ändrad redovisningsprincip 0 0 0 0
Justering av eget kapital 0 0 69 0
Årets resultat 108 464 83 085 126 558 101 422
Summa eget kapital 1 621 791 1 513 327 1 742 990 1 616 364
         
Uppdelning av eget kapital:        
Resultatutjämningsreserv 58 677 56 677 58 677 56 677
Reservation för pensionsutgifter 200 612 200 612 200 612 200 612
Reservation för särskilda ändamål 5 315 5 315 5 315 5 315
Resultatenheten Fibernätverksamhet -73 237 -75 752 -73 237 -34 357
Övrigt eget kapital 1 430 423 1 326 474 1 551 623 1 388 117
Redovisat värde vid årets slut 1 621 791 1 513 327 1 742 990 1 616 364
         
Not 19 Avsättning för pensioner        
Ingående avsättning till pensioner inkl. löneskatt 10 436,6 11 172 11 716 12 631
Pensionsutbetalningar -865,0 -1 414 -938 -1 594
Ränte- och beloppsuppräkningar 209,0 150 209 150
Ändring av försäkringstekniska grunder 0,0 222 0 222
Förändring av löneskatt 29,1 -72 29 -72
Övrig post 776,0 378 778 378
Summa avsatt till pensioner 10 586 10 437 11 794 11 716
         
Not 20 Andra avsättningar        
Framtida exploateringsutgifter, St. Bernstorp        
ingående värde 2 695 2 695 2 695 2 695
ianspråktaget 0 0 0 0
Utgående värde 2 695 2 695 2 695 2 695
Avtal om medfinansiering av utbyggnad av S. Stambanan        
ingående värde 59 810 49 051 59 810 49 051
ianspråktaget 0 0 0 0
nyavsättning 6 685 10 760 6 685 10 760
utgående värde 66 495 59 810 66 495 59 810
Avtal om medfinansiering av utbyggnad av S. Stambanan        
ingående värde 0 13 194 0 13 194
ianspråktaget 0 -14 506 0 -14 506
ny-avsättning 0 1 312 0 1 312
utgående värde 0 0 0 0
Avsättningar för uppskjutna skatter 0 0 18 791 13 773
Övriga avsättningar 0 0 277 162
Summa andra avsättningar 69 190 62 505 88 258 76 441
         
Not 21 Långfristiga skulder        
Långfristig upplåning i bank och kreditinstitut 240 000 0 962 000 766 600
Förutbetalda intäkter anslutningsavgifter 12 799 12 990 25 777 24 788
Förutbetalda intäkter offentliga investeringsbidrag 10 652 9 172 10 652 9 172
Effekt av ändrad redovisningsprincip 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 31 963 30 468
Summa långfristiga skulder 263 451 22 162 1 030 392 831 028
         
Not 22 Kortfristiga skulder        
Leverantörsskulder 49 484 67 510 74 064 90 888
Moms och punktskatter 133 695 133 695
Personalens skatter och avgifter mm 10 928 10 823 10 928 10 823
Upplupna löner 6 582 7 935 6 582 7 935
Upplupna semesterlöner 34 875 36 804 34 875 36 804
Upplupna sociala avgifter 21 091 1 736 21 091 1 736
Upplupen pensionskostnad, individuell del 20 922 20 611 20 922 20 611
Förutbetald skatteintäkt 874 10 445 874 10 445
Övriga kortfristiga skulder 25 024 28 410 145 039 129 087
Summa kortfristiga skulder 169 913 184 968 314 507 309 023
         
Not 23 Pensionsförpliktelser som inte upptagits i balansräkningen        
Ingående ansvarsförbindelser för pensioner intjänade före 1998 inkl. löneskatt 167 954 174 763 167 954 174 763
Pensionsutbetalningar -12 240 -12 166 -12 240 -12 166
Ränte- och basbeloppsuppräkning 4 717 2 418 4 717 2 418
Ändrat livslängdantagande i RIPS 0 3 938 0 3 938
Förändring av löneskatt 0 1 046 0 1 046
Övrig post 931 -2 045 931 -2 045
Ansvarsförbindelser vid årets utgång 161 362 167 954 161 362 167 954
         
Not 24 Borgens- och övriga ansvarsförbindelser        
Borgen och andra förpliktelser gentemot kommunala bolag:        
Burlövs Bostäder AB 723 195 723 445 0 0
Sysav 3 209 3 147 3 209 3 147
AB Malmöregionens Avlopp 0 0 0 0
Sydvatten AB 48 497 42 365 48 497 42 365
Förlustansvar för egnahem 0 0 0 0
Övriga förpliktelser 0 152 152 152
Summa borgens- och övriga ansvarsförpliktelser 774 901 769 109 51 858 45 664
Not 25 Justering för ej likviditetspåverkande poster
Av- och nedskrivningar 60 895 48 602 100 341 86 689
Upplösning av bidrag till infrastruktur 1075 1075 1075 1075
Upplösning av investeringsbidrag -1023 -821 -1272 -1070
Gjorda och återförda avsättningar 6685 12 071 6801 12 234
Orealiserade kursförändringar 35 783 -37 278 35 783 -37 278
Övriga ej likviditetspåverkande poster 1904 678 -650 1781
Summa ej likviditetspåverkande poster 105 319 24 328 142 078 63 431
Not 26 Övriga likviditetspåverkande poster som tillhör den löpande verksamheten
Utbetalning av avsättningar för pensioner -865 -1414 -865 -1414
Utbetalning av övriga ersättningar (exkl. bidrag till infrastruktur) 0 0 0 0
Summa övriga likviditetspåverkande poster -865 -1414 -865 -1414
Not 27 Poster som redovisas i annan sektion
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar 0 -2565 0 -2565
Summa poster som redovisas i annan sektion 0 -2565 0 -2565
Not 28 Upplysning om kostnader för räkenskapsrevision
Kostnad för räkenskapsrevision
Sakkunnigt biträde 606 663 606 663
Förtroendevalda revisorer 368 310 487 345
Auktoriserade revisorer (bolagsrevision) 0 0 887 625
Summa kostnad för räkenskapsrevision 974 974 1981 1634

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att fortsätta besöka denna sida godkänner du användandet av cookies.   Läs mer