Ekonomisk redovisning

Resultaträkning, mnkr

  Kommunen Koncernen
RESULTATRÄKNING, mnkr Not 2022 2021 2022 2021
Verksamhetens intäkter 2, 9 251,9 181,1 499,3 418,1
Verksamhetens kostnader 3, 9, 28 -1 313,3 -1 254,5 -1 490,0 -1 424,7
Avskrivningar 4 -60,9 -48,6 -100,3 -86,7
Verksamhetens nettokostnader   -1 122,3 -1 121,9 -1 091,0 -1 093,3
           
Skatteintäkter 5 828,1 760,6 828,1 760,6
Generella statsbidrag och utjämning 6 436,7 412,9 436,7 412,9
Verksamhetens resultat   142,6 51,5 173,9 80,1
           
Finansiella intäkter 7 9,7 44,4 4,1 39,6
Finansiella kostnader 8 -43,8 -12,8 -51,4 -18,3
Resultat efter finansiella poster   108,5 83,1 126,6 101,4
           
Extraordinära poster          
Årets resultat   108,5 83,1 126,6 101,4

Kassaflödesanalys

Kommunen Koncernen
KASSAFLÖDESANALYS, mnkr Not 2022 2021 2022 2021
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat   108,5 83,1 126,6 101,4
Justering ej likviditetspåverkande poster 25 105,3 24,3 142,1 64,1
Övriga likviditetspåverkande poster 26 -0,9 -1,4 -0,9 -1,4
Poster som redovisas i annan sektion 27 0,0 -2,6 0,0 -2,6
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital   212,9 103,4 267,8 161,6
           
Exploateringsverksamhet   -1,0 0,0 -1,0 0,0
Försäljning av exploateringsmark   57,3 0,0 57,3 0,0
Justering av exploateringsvinster   -55,1 0,0 -55,1 0,0
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar   3,5 0,0 3,4 -0,1
Ökning/minskning av förråd och varulager   -22,9 -14,3 -24,0 -15,6
Ökning/minskning av kortfristiga skulder   -15,1 -60 12,5 -35,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten   179,7 29,2 260,9 110,1
 
Investeringsverksamheten  
Investering av immateriella anläggningstillgångar   0,0 0,0 -0,3 0,0
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar   0,0 0,0 0,0 0,0
Investering av materiella anläggningstillgångar   -373,0 -261,8 -503,9 -300,5
Försäljning av materiella anläggningstillgångar   0,0 3,2 0,0 3,2
Investering i kommunkoncernföretag   0,0 0,0 0,0 0,0
Förvärv av finansiella tillgångar   0,0 0,0 0,0 0,0
Avyttring av finansiella tillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -373,0 -258,7 -504,2 -297,4
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN  
Nyupptagna lån   240,0 0,0 242,1 1,2
Amortering av skulder för finansiell leasing   0,0 0,0 0,0 0,0
Amortering av långfristiga skulder   0,0 0,0 -44,6 0,0
Utlämnade lån   -20,0 0,0 0,0 0,0
Amortering av utlämnade lån   3,4 3,2 0,0 0,0
Avsatta medel återinvestering   -0,5 -0,5 -0,5 -0,5
Medlemsinsats Kommuninvest   -0,6 0,0 -0,6 0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   222,2 2,7 196,4 0,7
BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR  
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur   0,0 -14,5 0,0 -14,5
ÅRETS KASSAFLÖDE   29,0 -241,4 -47,0 -201,1
Likvida medel vid årets början   40,2 281,5  206,0 407,0
Likvida medel vid årets slut   69,1 40,2 159,0 206,0

Balansräkning

Kommunen Koncernen
BALANSRÄKNING, mnkr Not 2022-12-31 2021-12-31 2022-12-31 2021-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 10 0,0 0,0 0,3 0,4
Materiella anläggningstillgångar:   1 467,6 1 155,3 2 688,7 2 283,1
- Mark, byggnader, tekniska anläggningar 11 1 421,5 1 112,6 2 618,9 2 215,6
- Maskiner, inventarier 12 46,1 42,7 69,8 67,5
Finansiella anläggningstillgångar 13 292,0 274,7 29,1 27,0
Summa anläggningstillgångar   1 759,6 1 430,0 2 718,1 2 310,5
           
Bidrag till statlig infrastruktur 14 8,6 9,7 8,6 9,7
Omsättningstillgångar          
Förråd m.m. 15 0,1 3,7 1,2 4,6
Fordringar 16 125,5 102,7 129,2 106,7
Kortfristiga placeringar 17 171,9 207,2 171,9 207,2
Kassa och bank   69,1 40,2 159,0 206,0
Summa omsättningstillgångar   366,8 353,7 461,3 524,4
           
SUMMA TILLGÅNGAR   2 134,9 1 793,4 3 187,9 2 844,6
           
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER          
           
Eget kapital 18        
Årets resultat   108,5 83,1 126,6 101,4
Resultatutjämningsreserv   58,7 56,7 58,7 56,7
Övrigt eget kapital   1 454,6 1 373,6 1 557,8 1 458,3
Summa eget kapital   1 621,8 1 513,3 1 743,0 1 616,4
           
Avsättningar          
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 19 10,6 10,4 11,8 11,7
Andra avsättningar 20 69,2 62,5 88,3 76,4
Summa avsättningar   79,8 72,9 100,1 88,2
           
Skulder
Långfristiga skulder 21 263,5 22,2 1 030,4 831,0
- varav nyupptagna lån 240,0 0,0 240,0 0,0
- varav utnyttjad checkkredit   0,0 0,0 0,0 0,0
- varav förutbetald intäkt   23,5 21,2 790,4 33.960
Kortfristiga skulder 22 169,9 185,0 314,5 309,0
Summa skulder   433,4 207,1 1 344,9 1 140,1
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   2 134,9 1 793,4 3 187,9 2 844,6

Panter och ansvarsförbindelser

Kommunen Koncernen
PANTER OCH ANSVARFÖRBINDELSER, mnkr Not 2022-12-31 2021-12-31 2022-12-31 2021-12-31
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder eller avsättningar 23 161,4 168,0 161,4 168,0
Övriga ansvarsförbindelser
Borgens- och övriga ansvarsförbindelser 24 774,9 769,1 51,9 45,7

Driftredovisning per verksamhetsområde

DRIFTSREDOVISNING per verksamhetsområde, mnkr Intäkt Kostnad Budgetavvikelse
Verksamhets­område Utfall 2022 Budget 2022 Utfall 2021 Utfall 2022 Budget 2022 Utfall 2021 Intäkt Kostnad Netto
Politisk verksamhet 0,1 0,3 0,0 -11,0 -13,2 -9,4 -0,2 2,2 2,0
Infrastruktur och skydd 11,2 8,8 10,1 -56,5 -55,2 -56,5 2,4 -1,3 1,2
Kultur och fritid 9,6 10,2 2,9 -63,4 -59,0 -48,7 -0,7 -4,5 -5,2
Pedagogisk verksamhet 87,9 76,2 124,0 -644,7 -627,0 -655,7 11,7 -17,7 -6,0
Vård och omsorg 54,2 43,2 173,4 -397,7 -375,3 -509,4 11,0 -22,4 -11,5
Särskilt riktade insatser 16,8 13,2 16,1 -18,4 -21,1 -22,2 3,6 2,6 6,2
Affärsverksamhet 2,8 2,9 3,3 -1,3 -0,5 -1,0 0,0 -0,8 -0,8
Gemensamma verksamheter 130,4 124,8 128,4 -274,31 -272,2 -274,9 5,7 -2,1 3,6
Interna poster -61,3 1,2 -277,3 154,1 16,7 323,3 -62,4 137,4 75,0
Summa 251,8 280,8 181,1 -1 313,3 -1 406,7 -1 254,5 -28,9 93,4 64,5

Driftredovisning per nämnd

DRIFTSREDOVISNING per nämnd, mnkr Intäkt Kostnad Budgetavvikelse
Nämnd Utfall 2022 Budget 2022 Utfall 2021 Utfall 2022 Budget 2022 Utfall 2021 Intäkt Kostnad Netto
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 88,3 83,5 86,7 -235,2 -235,7 -223,5 4,8 0,6 5,3
Miljö- och byggnämnden 3,5 4,0 4,4 -8,7 -9,7 -8,6 -0,5 1,0 0,5
Utbildnings- och kulturnämnden 151,0 135,6 177,2 -794,9 -765,1 -801,1 15,3 -29,8 -14,4
Socialnämnden 70,3 56,5 190,1 -428,6 -412,8 -544,5 13,9 -15,8 -1,9
Interna poster -61,3 1,2 -277,3 154,1 16,7 323,3 -62,4 137,4 75,0
Summa 251,9 280,8 181,1 -1 313,3 -1 406,7 -1 254,5 -28,9 93,4 64,5

Nettoinvesteringar per verksamhetsområde

Nettoinvesteringar per verksamhetsområde, tkr Utfall 2022 Budget 2022 Budgetavvikelse Utfall 2021
Politisk verksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0
Infrastruktur & skydd 283 005,5 365 896,0 82 890,5 55 851,4
Kultur och fritid 40 206,6 41 909,5 1 702,9 173 325,9
Pedagogisk verksamhet 46 821,2 66 613,5 19 792,3 24 783,6
Vård och omsorg 597,1 500,0 -97,1 2 753,9
Särskilt riktade insatser 260,8 0,0 -260,8 0,0
Affärsverksamhet 0,0 0,0 0,0 62,4
Gemensamma verksamheter 2 099,5 4 975,0 2 875,5 5 053,4
Summa 372 990,7 479 894,0 106 903,3 261 830,6

Nettoinvesteringar per nämnd

Nettoinvesteringar per nämnd, tkr Utgifter sedan projektens start Varav årets investeringar
Beslutad totalutgift Ack. utfall Avvikelse Budget 2022 Utfall 2022 Avvikelse
Kommunstyrelsen 1 513 088,0 815 567,7 697 520,3 472 171,0 359 448,0 112 723,0
Utbildnings- och kulturnämnden 16 654,0 12 992,6 3 661,4 7 183,0 12 147,7 -4 964,7
Miljö- och byggnämnden 59,2 33,9 25,3 40,0 33,9 6,1
Socialnämnden 2 452,0 1 361,1 1 090,9 500,0 1 361,1 -861,1
Totalt 1 532 253,2 829 955,3 702 298,0 479 894,0 372 990,7 106 903,3

Nettoinvesteringar per projekt

Nettoinvesteringar per projekt, tkr Utgifter sedan projektets start Varav årets investeringar
  Beslutad totalutgift Ack. utfall Avvikelse Budget 2022 Utfall 2022 Avvikelse
Ny badanläggning 329 400,0 331 625,4 -2 225,4 18 000,0 24 556,8 -6 556,8
F–6-skola Kronetorpstaden 220 000,0 2 234,4 217 765,6 13 000,0 985,5 12 014,5
Bredbandsutbyggnad 89 125,0 70 522,4 18 602,6 4 550,0 1 344,3 3 205,7
Arlöv 6:22 Grönebo förskola 51 800,0 48 216,5 3 583,5 33 800,0 27 935,3 5 864,7
Idrottshall, Kronetorp 45 000,0 0,0 45 000,0 0,0 0,0 0,0
Tågarpskolan tillbyggnad 44 460,0 6 998,9 37 461,1 7 000,0 6 556,6 443,4
Fotbollsplaner 42 000,0 89,4 41 910,6 2 000,0 89,4 1 910,6
Förskola Rusthållaren 40 000,0 4 837,7 35 162,3 2 500,0 4 667,1 -2 167,1
Bullerskärm järnväg 38 000,0 3 200,0 34 800,0 38 000,0 3 200,0 34 800,0
Burlöv station allm.plats 36 000,0 1 256,0 34 744,0 30 000,0 1 256,0 28 744,0
Gränsvägen förlängning 28 250,0 28 352,0 -102,0 0,0 0,0 0,0
Markanpassning nytt bad 15 000,0 0,0 15 000,0 4 750,0 -67,3 4 817,3
Närområde badhuset 15 000,0 0,0 15 000,0 2 800,0 -3 200,0 6 000,0
Dalbyv. utbyggn. Fas.Uggl 14 300,0 910,3 13 389,7 5 890,0 910,0 4 980,0
IT-kompletteringar, nät 9 916,6 261,4 9 655,2 1 000,0 261,4 738,6
Ombygg. Dalslund & Mölleg 9 200,0 277,7 8 922,3 0,0 277,7 -277,7
Kommunal leasing 8 463,7 533,3 7 930,4 100,0 0,0 100,0
Gångfartsområde Alnarpsv. 6 540,0 4 247,3 2 292,7 930,0 1 464,2 -534,2
Gym nya badet 5 785,0 5 672,6 112,4 1 985,0 5 672,6 -3 687,6
Parkg & cykelv ut Sockerv 5 490,0 -56,1 5 546,1 500,0 0,0 500,0
Breddn. kulvert Sockerv. 5 225,0 3 673,6 1 551,4 0,0 0,0 0,0
Ridhus 5 000,0 31,0 4 969,0 5 000,0 31,0 4 969,0
Säkra skolvägar 5 000,0 3 867,1 1 132,9 3 000,0 943,2 2 056,8
Tillg.åtgärder alla fast. 4 500,0 3 740,4 759,6 500,0 252,1 247,9
Fordon, maskiner hela kom 4 288,9 0,0 4 288,9 500,0 0,0 500,0
Stationsvägens bro utbyg. 4 210,0 72,0 4 138,0 3 758,0 0,0 3 758,0
Fritidsgård Arlöv 4 050,0 4 055,0 -5,0 0,0 1 361,5 -1 361,5
Lekplatser 3 800,0 1 049,3 2 750,7 1 800,0 1 046,9 753,1
Åkarp stations omgivn utb 3 760,0 5 831,7 -2 071,7 1 650,0 2 610,6 -960,6
Lidl-paviljonger Kronetorp 3 740,0 795,0 2 945,0 3 740,0 795,0 2 945,0
Ersättningslokal.för ABI 3 300,0 2 790,0 510,0 3 300,0 2 790,0 510,0
Markförvärv 2022 387 438,0 265 533,9 121 904,1 264 738,0 265 533,9 -795,9
Övriga investeringar < 3 mnkr 44 211,0 29 337,1 14 873,7 25 103,0 21 716,9 3 386,1
Totalt 1 532 253,2 829 955,3 702 297,7 479 894,0 372 990,7 106 903,3

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att fortsätta besöka denna sida godkänner du användandet av cookies.   Läs mer