Budgetarbetet inför 2023-2025

Parallellt med budgetarbetet har förslag till kommunövergripande mål och indikatorer arbetats fram för beslut i kommunfullmäktige. Kommunens budgetarbete bygger på de av nämnderna föreslagna övergripande målen för perioden 2023–2026 samt hur kommunens ekonomiska förutsättningar ska bidra till att kommunfullmäktiges övergripande mål uppnås vid målperiodens slut. Prognosen för 2022 i samband med uppföljningsrapport 1–2022 visar på ett resultat som motsvarar 6,2 % av intäkterna från skatter och statsbidrag exklusive jämförelsestörande poster. Det förändrade säkerhetsläget i omvärlden har bidragit till förändrade ekonomiska förutsättningar och större osäkerhet framöver.

I februari antog kommunfullmäktige tekniska ramar för 2023 med flerårsplan 2024–2025. I de preliminära ramarna kompenserades nämnderna fullt ut för volymökningar med tidigare års kvalitetssatsningar, prisökningar samt löneökningar. En rak framskrivning av nämndernas anslag 2022 med uppräkningar för volymer, justeringar för tillfälliga utökningar, löneutveckling, priskompensation och pensioner skulle medföra ett resultat på 25,4 mnkr år 2023 vilket innebär ett resultat som motsvarar 2 % av skatter och statsbidrag.

Under våren arbetade nämnderna fram nya förslag för budget 2023 med flerårsplan 2024–2025. Förslagen resulterade i en kostnadsökning inom nämndernas verksamhetsområden med 12,6 mnkr 2023 och 12,8 och 12,9 mnkr år 2024 respektive år 2025, jämfört med beslutade tekniska ramar. Beredningen har ytterligare förstärkt ramarna med kvalitetshöjande satsningar på 9 mnkr 2023, 8 mnkr och 4 mnkr åren 2024 respektive 2025.

I slutet av april presenterade SKR nya prognoser för skatter och generella statsbidrag. Enligt prognoserna förbättrades skatteintäkterna mot februariprognos med 1,2 mnkr 2023 och med 4,3 mnkr respektive 6,5 mnkr åren 2024 och 2025. Centrala medel för 2023 års löneökningar och pris­kom­pen­sa­tion revideras upp med 3,3 mnkr respektive 3,7 mnkr till följd av SKR:s senaste prognos om pris och lön. Det nya pensionsavtalet och inflationsuppgången leder till en ökning med 19,5 mnkr 2023 på pensionskostnader. Utifrån ändrade investeringsförutsättningar gjordes en nedrevidering av avskrivningskostnaderna med cirka 3 mnkr för 2023. Den tidigare budgetmarginalen på 1,5 % av skatter och statsbidrag i de tekniska ramarna har minskats till 1 %. Överskottsmålet om 2 % av skatter och statsbidrag ligger fast.

Budgetberedningen har föreslagit vissa ändringar jämfört med nämndernas förslag (se bilaga 1, Nettokostnader 2023–2025).

Sammantaget görs bedömningen att det är möjligt att bevilja de budgetramar som anges i bilaga 1.

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att fortsätta besöka denna sida godkänner du användandet av cookies.   Läs mer