Investeringar

Merparten av de nya investeringarna finns inom kommunstyrelsens verksamhet och avser bland annat re­investeringar i fastighet och lekplatser, bulleråtgärder, reservkraft, trafiksäkerhet i anslutning till skolmiljö, gator, vägar och parker. Utbildnings- och kulturnämnden har bland annat framställt behov av en ny förskola i Kronetorpsområdet och upprustning av Södervångskolan.

Nämnderna har sammanlagt presenterat ett nettoinvesteringsbehov för nya investeringar på 163,6 mnkr för perioden 2023–2025. Tillsammans med redan beviljade investeringsvolym uppgår då investeringarna till 831 mnkr för perioden. En investeringsvolym av denna storlek är ohållbar över en längre period, men överkomlig om investeringsbehovet är av tillfällig karaktär som till exempel vid ett bygge av en ny skola för en växande befolkning. En förutsättning är då att investeringsvolymen återgår till en normal nivå åren därpå, vilket för Burlövs kommun är runt 100 mnkr per år. Risken är annars stor att Burlövs kommun får organisatoriska och ekonomiska problem i framtiden. Investeringsvolymer enligt föreslagen nivå innebär att kommunens avskrivningar ökar kraftigt och därmed intecknas delar av det kommande ekonomiska utrymmet för lång tid framöver.

I samband med budgetbeslutet omfördelas medel dels mellan beslutade investeringsprojekt, dels från investerings- till exploateringsprojekt.

Investeringsvolymen med hänsyn till senaste investeringsprognos ryms inom det finansiella investeringsmålet för självfinansiering.

Investeringar framgår i detalj av bilaga 2 a.

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att fortsätta besöka denna sida godkänner du användandet av cookies.   Läs mer