Personal- och organisationsfrågor

Burlövs kommun ska vara en attraktiv, utvecklingsorienterad och hållbar arbetsgivare där varje medarbetare är viktig för att göra Burlöv till en kommun där medborgarna känner sig välkomna, trygga och det erbjuds service och myndighetsutövning av hög kvalitet.

Den utmaning som Burlövs kommun står i och inför är kompetensförsörjningen. Kommunen behöver såväl attrahera som behålla kompetenta medarbetare och chefer i takt med kommunens tillväxt. I en växande organisation och stad behöver kommunen också arbeta löpande med stabilitet i verksamheterna organisation att fungera samt att hitta nya och effektivare sätt att arbeta på.

Planering personal och organisationsfrågor 2023–2026

Under 2023–2026 läggs fokus på att stärka profileringen av Burlövs kommun som en attraktiv, utvecklingsorienterad och hållbar arbetsgivare. Burlövs kommun arbetar långsiktigt och utgår ifrån de fokusområden vilka framgår av arbetsgivarpolicyn:

  • samspel och mångfald
  • utveckling och kompetensförsörjning
  • hållbart arbetsliv
  • lön och förmåner.

Burlövs kommun har satt upp följande långsiktiga mål för området attraktiv arbetsgivare:

Burlövs kommun skapar bättre förutsättningar för ett hållbart arbetsliv där varje medarbetares kompetens tas tillvara och utvecklas i takt med verksamhetens krav och behov.

Följande indikatorer är framtagna för att löpande följa utvecklingen i kommunen:

  • hållbart medarbetarengagemang (HME)
  • personalomsättning
  • andel som anser att det finns bra utvecklingsmöjligheter för hen inom organisationen.

Samspel och mångfald

Vi har tilltro till att chefer och medarbetare tar ansvar för sina uppdrag och att de, tillsammans och i samspel, skapar vägar för att nå mål och utveckla verksamheten. Mångfald och medarbetarnas olikheter är en styrka som ger oss bättre förutsättningar att tillsammans möta medborgarnas behov

Under 2021 tecknade Burlövs kommun ett samverkansavtal med majoriteten av de fackliga organisationerna. Avtalet trädde i kraft den 1 april 2022. Samverkan är ett viktigt steg och en metod såväl för ett hållbart arbetsliv som för att tillsammans kunna möta utvecklingstakten i kommunen. Under 2023–2025 kommer fokus att ligga på löpande utveckling och förbättring av samverkansavtalets och dess tillämpning med syfte att nå delaktighet, en hållbar arbetsplats och verksamheternas mål.

Under 2023 är målsättningen att sjösätta den digitala onboardingprocessen för kommunens medarbetare och ledare.

Utveckling och kompetensförsörjning

Varje medarbetares kompetens tas till vara och uppmuntras att utvecklas i takt med verksamhetens krav och behov. Vi skapar möjligheter till utforskande av nya kunskaper, arbetsmetoder, arbetsuppgifter och arbetsplatser. Det bedrivs ett systematiskt arbete med att attrahera, rekrytera, introducera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare. Burlövs kommun arbetar aktivt med att öka andelen heltidsanställda.

Verksamhet och medarbetare möts i det årliga medarbetarsamtalet. Här skapas grund för kompetensutveckling.

Burlövs kommuns arbete för att stärka arbetet med innovationer och medarbetardriven utveckling fortsätter under 2023. Medarbetare kan alltså fortsatt söka pengar för att få prova ny teknik eller ett annat arbetssätt som utvecklar eller säkrar kvaliteten och servicen till kommunens medborgare.

Under 2023 driver Burlövs kommun fortsatt ett ledarutvecklingsprogram och chefshandledning med syfte att erbjuda våra ledare utveckling för bättre förutsättningar i uppdraget och för att behålla och attrahera goda ledare till verksamheterna. Under 2023 kommer majoriteten av kommunens chefer att ha deltagit i ledarutvecklingsprogrammet. Under perioden 2022–2023 kommer kommunen att göra en översyn för att planera och börja driva nästa steg i ledarutvecklingen.

Med fokus på att ge kommunens medarbetare karriärmöjligheter inom organisationen kommer Burlöv att fortsätta samarbeta med sina samarbetskommuner för att utveckla ledartalanger inom ramen för det gemensamma LETA -programmet.

Hållbart arbetsliv

I samverkan skapar vi förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Med systematiskt arbetsmiljöarbete som en integrerad del i verksamhetsutvecklingen främjar Burlövs kommun och medarbetarna tillsammans hälsa, trivsel och måluppfyllelse.

Under 2023 kommer arbetet med att skapa goda förutsättningar i kommunens organisation att fortgå. Antal medarbetade per chef med ett maximalt tak om 30 medarbetare och ledarutvecklingsprogrammet har fått full effekt och i samspel med införandet av basuppdraget för chefer är målet att stärka bilden av Burlövs kommun som en attraktiv arbetsgivare.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är nu en integrerad del i verksamhetsutvecklingen och utgör en modul i verksamhetsuppföljningsprogrammet Stratsys. Kommunen fortsätter att utvärdera och vid behov förbättra arbetsmiljöarbetet. Under 2023 fortgår förnyelse av arbetet med att undersöka den sociala och organisatoriska arbetsmiljön och det hållbara medarbetarengagemanget som syftar till att skapa underlag för dialog och utveckling i verksamheterna.

Lön och förmåner

Våra anställningsvillkor gör det möjligt att rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens. Jämställda löner utan osakliga löneskillnader kännetecknar vår verksamhet.

Goda insatser uppmärksammas och premieras. Genom välkända lönekriterier, individuell och differentierad lönesättning belönar och stimulerar vi goda arbetsresultat som bidrar till kommunens mål och vision.

Kommunens lönepolitik grundar sig på kända kriterier där varje medarbetare ges förutsättning att påverka sin löneutveckling. Genom individuell och differentierad lönesättning belönar och stimulerar kommunen goda arbetsresultat.

Under 2022 implementerades priserna årets medarbetare, årets ledare och årets team. Detta sätt ett uppmärksamma och premiera ska Burlövs kommun fortsatt arbeta med under perioden 2023–2025.

En översyn kommer att göras av kommunens förmåner.

De av centrala parterna förändrade pensionssystemet kommer att implementeras vilket förbättrar arbetsvillkoren för välfärdens medarbetare.

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att fortsätta besöka denna sida godkänner du användandet av cookies.   Läs mer