Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är nämnd för kommunledningsförvaltningen. Miljö- och byggnämnden är beslutande organ för frågor som handläggs av miljö- och byggavdelningen. Kommunstyrelsen har arbetsgivaransvaret för kommunens samlade verksamheter, med undantag av anställningen och villkoren för miljö- och byggavdelningens chef.

Kommunledningsförvaltningen är kommunstyrelsens organ för den strategiska och övergripande nivån för drift och utveckling av hela kommunkoncernen, inklusive bolag, förbund och så vidare. Förvaltningen stöder kommunens politiska ledning i såväl intern ledning och styrning som vid externa kontakter. Förvaltningen är indelad miljö- och byggavdelningen, tillväxtavdelningen, tekniska avdelningen, ekonomiavdelningen, HR-avdelningen, kommunikationsavdelningen, kansliavdelningen och kommundirektörens stab.

Så här fördelade sig nettokostnaderna 2021

Förändring i driftbudget 2023 och flerårsplan 2024-2025 jämfört med 2022

Beslutad ram (tkr) Bokslut 2021 Prognos 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025
Intäkter 86 701 83 518 83 518 83 518 83 518
Kostnader -223 536 -237 395 -231 307 -230 407 -229 607
Verksamhetens nettokostnader -136 835 -153 877  -147 789 -146 889 -146 089
           
Budget 2022     -150 769 -150 769 -150 769
           
Förändringar mot 2022:          
Tillfälliga utökningar, återtag:          
Värmekameror      500 500 500
Beläggningsunderhåll      750 750 750
2 tj delprojektledare Stambanan      1 330 1 330 1 330
Asfalt, underhåll      500 500 500
Affärsjurist, avtalskomptens IT      350 350 350
ESF digitaliseringsprojekt         400
Allmänna val 2022      400 400 400
Underhåll gata & park      300  300  300
Arbetsmarknadsåtgärder      1 300  1 300  1 300
Trygghetsskapande åtgärder      1 400  1 400  1 400
Tillfälliga utökningar:          
Projektledare     -700 -700 -700
Översiktsplanen     -1 000    
Trygghetsskapande åtgärder     -1 100 -1 100  
Permanenta utökningar:          
Drifttekniker till fastighet      -550  -550  -550
Nya ytor Grönebo förskola      -500  -500  -500
Nya ytor Grönebo förskola, utemiljö          -100
Nya ytor Rusthållargården          -250
Nya ytor Rusthållargården, utemiljö          -100
Nya ytor Tågarpskolan          -250
Licens Digital ritningshantering        -100  -100

Nettoram 2023

Utgångsläget i 2023 års budget och flerårsplan 2024–2025 för kommunstyrelsen är budget 2022 vilken räknas upp med förändringar i lön- och prisutveckling. Prisförändringarna räknas upp enligt ett antal olika parametrar. För köpta varor och tjänster görs uppräkningar utifrån prognoser för KPI och personalkostnader. Genomsnittlig uppräkning för 2023–2025 ligger på 3 %. För avtalsmässiga löneökningar finns centrala medel avsatta motsvarande 2,4 % 2023 och 2,7 respektive 3,2 % 2024 och 2025.

Full kompensation beviljas för beslutade politiska kostnader, hyror och kapitaltjänstkostnader. Detta innebär att full kapitaltäckning tillförs nämnderna vid beslutad utökning av politiska kostnader, lokaler och inköp av inventarier som klassas som investeringar.

I kommunstyrelsens budget för 2023 har ramen reducerats med 2 980 tkr på grund av tillfälliga anslag som beviljats tidigare år. Totalt sett återförs 6 830 tkr för bland annat tillfälliga anslag för värmekameror (500 tkr), beläggningsunderhåll (750 tkr), 2 delprojektledare stambanan (1 330 tkr), asfaltsunderhåll (500 tkr), affärsjurist med avtalskompetens (350 tkr), allmänna val (400 tkr), underhåll gata och park (300 tkr), arbetsmarknadsåtgärder (1 300 tkr) och trygghetsskapande åtgärder (1 400 tkr).

Tillfälliga satsningar är projektledare stambanan 700 tkr, översiktsplanen 1 000 tkr och trygghetsskapande åtgärder 1 100 tkr.

Vidare har ramen stärkts med permanenta satsningar med 1 tjänst drifttekniker med 550 tkr, nya ytor Grönebo förskola 600 tkr, nya ytor Rusthållaregården 350 tkr, tillkommande ytor Tågarpskolan 250 tkr och licens digital ritningshantering 100 tkr.

Samarbetsnämnd – gemensam löneservice

Nedan följer budget för huvudverksamhetsområdet samarbetsnämnd för löneservice. Området finns inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Redogörelse görs även i särskilt dokument ställt till samarbetsnämnden.

Förändringar i driftbudget 2023 och flerårsplan 2024-2025 jämfört med 2022

Beslutad ram (tkr) Bokslut 2021 Prognos 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025
Intäkter 10 453 9 860 11 131 11 149 11 178
Kostnader -10 489 -9 860 -11 131 -11 149 -11 178
Verksamhetens nettokostnader -36 0 0 0 0

Nettoram 2023

Eftersom nämnden är en resultatenhet, vilket innebär att nämnden finansieras med intäkter från samarbetskommunerna, ska verksamhetens nettokostnader vara noll. Utgångsläget i beräkningen av 2023 års budget och flerårsplan 2024–2025 är budget 2022. Budget 2022 räknas upp med förändringar i löner och pris, volym och olika kvalitetshöjande insatser i verksamheterna.

Nämndens mål

Nämnden ska följa kommunstyrelsens mål. Utöver dessa finns egna nämndsmål som löneserviceenheten ska följa som är gemensamma för de tre samarbetskommunerna.

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att fortsätta besöka denna sida godkänner du användandet av cookies.   Läs mer