Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden ansvarar för myndighetsutövning inom bland annat plan- och bygglagen, livsmedelslagen och miljöbalken.

Område miljö fullgör kommunens lagstadgade myndighetsansvar inom miljö- och hälsoskyddsområdet, vilket innebär tillsynsansvar för lagstiftningen inom områdena miljö, hälsoskydd, smittskydd, livsmedel, strålskydd och kemikaliehantering. Verksamheten omfattar även miljöövervakning innefattande kontroll av luft och vatten.

Område bygg omfattar bygglov, bygganmälan, tillsyn, tillstånd för egensotning, obligatorisk ventilationskontroll (OVK), samt rådgivning i anslutning till bostadsanpassningsbidrag.

Så här fördelade sig nettokostnaderna 2021

Förändring i driftbudget 2023 och flerårsplan 2024-2025 jämfört med 2022

Beslutad ram (tkr) Bokslut 2021 Prognos 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025
Intäkter 4 414 4 000 4 000 4 000 4 000
Kostnader -8 571 -9 574 -9 117 -9 117 -9 117
Verksamhetens nettokostnader -4 157 -5 574 -5 117 -5 117 -5 117
           
Budget 2022     -4 937 -4 937 -4 937
           
Förändringar mot 2022:          
           
Permanenta utökningar:          
Driftkonsekvens pga. investering     -180 -180 -180

Nettoram 2023

Utgångsläget i 2023 års budget och flerårsplan 2024–2025 för miljö- och byggnämnden är budget 2022 vilken räknas upp med förändringar i lön- och prisutveckling. Prisförändringarna räknas upp enligt ett antal olika parametrar. För köpta varor och tjänster görs uppräkningar utifrån prognoser för KPI och personalkostnader. Genomsnittlig uppräkning för 2023–2025 ligger på 3 %. För avtalsmässiga löneökningar finns centrala medel avsatta motsvarande 2,4 % 2023 och 2,7 respektive 3,2 % 2024 och 2025.

Full kompensation beviljas för beslutade politiska kostnader, hyror och kapitaltjänstkostnader. Detta innebär att full kapitaltäckning tillförs nämnderna vid beslutad utökning av politiska kostnader, lokaler och inköp av inventarier som klassas som investeringar. I budget 2023 har nämnden tilldelats anslag för licenskostnader för ett nytt IT-system med 180 tkr.

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att fortsätta besöka denna sida godkänner du användandet av cookies.   Läs mer