Utbildnings- och kulturnämnden

Utbildnings- och kulturnämnden bedriver utvecklingsinriktad utbildningsverksamhet för följande delar: förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, integrerad grundsärskola, gymnasieskolans introduktionsprogram, och komvux med grundvux/gymnasiekurser/särvux/sfi. När det gäller utbildning inom särskola och gymnasium köper kommunen i huvudsak utbildningsplatser av andra anordnare. Kommunen erbjuder två introduktionsprogram till gymnasieskolan i egen regi.

I nämndens ansvarsområde ingår också attraktiv och tillgänglig verksamhet inom kulturskolan, bibliotek, allmänkultur, ungdomsgruppen med ansvar för fritidsgårdar och fältverksamhet, Burlövsbadet, idrottsplatser och andra idrott- och fritidsanläggningar samt stöd till ideella organisationer.

Måltids- och lokalvårdsenheten levererar goda, näringsriktiga och trivsamma måltider till både barn, elever och äldre i kommunens alla verksamheter och en lokalvård som är innovativ och effektiv.

Så här fördelade sig nettokostnaderna 2021

Förändring i driftbudget 2023 och flerårsplan 2024-2025 jämfört med 2022

Beslutad ram (tkr) Bokslut 2021 Prognos 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025
Intäkter 177 213 150 000 135 635 135 635 135 635
Kostnader -801 075 -781 917 -767 619 -775 357 -797 025
Verksamhetens nettokostnader -623 862 -631 917 -631 984 -639 722 -661 390
           
Budget 2022     -620 619 -620 619 -620 619
           
Förändringar mot 2022:          
Resursfördelning:          
Grundskola enligt resursfördelning     3 525 794 -7 908
Fritidshem enligt resursfördelning     228 38 -1234
Förskola enligt resursfördelning     -3 584 -7 536 -16 470
Gymnasieskola enligt resursfördelning     2 465 1 488 -2 817
Komvux enligt resursfördelning     -300 -570 -1 338
           
Tillfälliga utökningar, återtag:          
Modul Tågarp     0 125 125
Modul Södervångskolan     0 0 0
Modul 2 Tågarp       258 516
TA 2021- Lidl paviljonger         606
Folkhälsa för äldre     -1 000 -1 000 -1 000
Tillfälliga utökningar:          
Förebyggande ungdomstjänster     -550 -550  
Ersättningslokaler ABI     -900 -900  
Permanenta utökningar:          
Hyra Hvilan     -1 650 -1 650 -1 650
Kompensation för lokalbidrag     -5 300 -5 300 -5 300
Utökning av skolpeng     -5 200 -5 200 -5 200

Nettoram 2023

Utgångsläget i 2023 års budget och flerårsplan 2024–2025 för utbildnings- och kulturnämnden är budget 2022. Budget 2022 räknas upp med förändringar i löne- och prisutveckling, volym och olika kvalitetshöjande insatser i verksamheterna. Prisförändringarna räknas upp enligt ett antal olika parametrar. För köpta varor och tjänster görs uppräkningar utifrån prognoser för KPI och personalkostnader. Genomsnittlig uppräkning för 2023–2025 ligger på 3 %. För avtalsmässiga löneökningar finns centrala medel avsatta motsvarande 2,4 % 2023 och 2,7 respektive 3,2 % 2024 och 2025.

Full kompensation beviljas för politiskt beslutade politiska kostnader, hyror och kapitaltjänstkostnader. Detta innebär att full kapitaltäckning tillförs nämnderna vid utökning av politiska kostnader, lokaler och inköp av inventarier som klassas som investeringar.

I budget 2023 har nämndens medel minskat utifrån resursfördelningsmodell baserad på kommunens befolkningsprognos. I resursfördelningsmodellen räknas tidigare permanenta satsningar in. Beräkning har gjorts utifrån beslutad befolkningsprognos och enhetskostnad per barn/elev för att få fram en ersättning utifrån resursfördelningsmodellen. Uppräkningen har inneburit att nämnden har fråntagits medel i fasta priser motsvarande 2,3 mnkr i budget 2023. I flerårsplan erhåller nämnden 5,8 mnkr respektive 29,7 mnkr 2024 och 2025.

Utöver förändringar baserade på befolkningsprognosen har ramen i budget 2023 förstärkts med kvalitetshöjande insatser på totalt 14,6 mnkr. Satsningarna inom nämndens verksamheter avser förebyggande ungdomstjänster 550 tkr, hyreskostnader för ersättningslokaler ABI 900 tkr, hyreskostnader Hvilan 1 650 tkr, kompensation för lokalbidrag 5 300 tkr, utökad skolpeng 5 200 tkr och folkhälsa för äldre 1 000 tkr.  Utöver det får nämnden behålla de tillfälliga anslagen för moduler på Tågarpskolan och Södervångskolan med 125 tkr respektive 516 tkr.

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att fortsätta besöka denna sida godkänner du användandet av cookies.   Läs mer