Socialnämnden

Nämnden ansvarar för den kommunala hälso- och sjukvården och fullgör kommunens ansvar inom socialtjänsten samt för LSS-verksamheten och vad som i lags sägs om socialnämnden. Nämnden ansvarar även för kommunens arbetsfrämjande åtgärder.

Så här fördelade sig nettokostnaderna 2021

Förändring i driftbudget 2023 och flerårsplan 2024-2025 jämfört med 2022

Beslutad ram (tkr) Bokslut 2021 Prognos 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025
Intäkter 190 057 56 048 56 470 56 470 56 470
Kostnader -544 534 -413 927 -409 198 -411 851 -413 454
Verksamhetens nettokostnader -354 477 -357 879 -352 728 -355 381 -356 984
           
Budget 2022     -353 075 -353 075 -353 075
           
Förändringar mot 2022:          
Resursfördelning:          
Vård och Äldreomsorg - yngre     1507 1 166 23
Vård och Äldreomsorg - äldre     -1 656 -3 968 -6 728
LSS enligt resursfördelning     1 796 1 796 1796
Återbetalning: Våld i nära relationer     1 000 1 000 1 000
Tillfälliga utökningar:          
Arbetsmarknadsåtgärder     -1 300 -1 300  
Våld i nära relationer     -1 000 -1 000  

Nettoram 2023

Utgångsläget i 2023 års budget och flerårsplan 2024–2025 för socialnämnden är budget 2022. Budget 2022 räknas upp med förändringar i löne- och prisutveckling, volym och olika kvalitetshöjande insatser i verksamheterna. Prisförändringarna räknas upp enligt ett antal olika parametrar. För köpta varor och tjänster görs uppräkningar utifrån prognoser för KPI och personalkostnader. Genomsnittlig uppräkning för 2023–2025 ligger på 3 %. För avtalsmässiga löneökningar finns centrala medel avsatta motsvarande 2,4 % 2023 och 2,7 respektive 3,2 % 2024 och 2025.

Full kompensation beviljas för politiskt beslutade politiska kostnader, hyror och kapitaltjänstkostnader. Detta innebär att full kapitaltäckning tillförs nämnderna vid utökning av politiska kostnader, lokaler och inköp av inventarier som klassas som investeringar.

I budget 2023 har socialnämndens tilldelats/fråntagits medel dels utifrån en resursfördelningsmodell baserad på kommunens befolkningsprognos, dels utifrån anslag för permanenta satsningar utanför resursfördelningsmodellen. Beräkning har gjorts utifrån beslutad befolkningsprognos och enhetskostnad per person i åldern 65–84 samt 85 och äldre för att få fram en ersättning utifrån resursfördelningsmodellen. Vidare har resurstilldelning även skett baserad på inrapporterad individstatistik till Statistiska Centralbyrån (SCB) för LSS-verksamheten. Uppräkningen har i budget 2023 resulterat i förändrade anslag i fasta priser motsvarande 0,1 mnkr inom vård och äldreomsorg. Vidare indikerar individstatistiken som rapporteras in till SCB under hösten 2021 att behovet av LSS-insatser är lägre än 2020, vilket ger en negativ effekt på 1,7 mnkr. I 2024 års plan beräknas ramen justeras upp med 1 mnkr för volymförändringar. År 2025 är volymökningarna 4,9 mnkr högre jämfört med 2022.

Utöver effekten från resursfördelningsmodellen har nämndens ram 2023 förstärkts med satsningar avseende arbetsmarknadsåtgärder, 1 300 tkr, och våld i nära relationer, 1 000 tkr.

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att fortsätta besöka denna sida godkänner du användandet av cookies.   Läs mer