Bilaga 2: Investeringsbudget 2022-2024 inkl prognos 2021

Bilaga 2: Investeringsbudget 2022-2024 inkl prognos 2021

Utgifter sedan projektens start
Nämnd Projekt Benämning Beslutad totalutgift tom 2023 Ack. Utfall tom 2020 Avvikelse tot.utgift / ack.utfall Prognos 2021 Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024
KS 13207 Ny badanläggning 329 400 140 538,9 188 861 170 000 19 000
KS 13210 Skolor, yttremiljö 1 034 1 034 1 000 1 000 1 000 1 000
KS 13213 Tillg.åtgärder alla fast. 4 500 3 487,2 1 013 500 500
KS 13214 Skalskydd 1 367 1 367 1 367
KS 13218 Staket skolor och försk. 1 272 1 272 1 272
KS 13224 F-6 skola Kronetorpstaden 220 000 860,9 219 139 12 000 25 000 100 000 82 000
KS 13227 Markanpassning nytt bad 15 000 15 000 10 000 5 000
KS 13229 Hantverkaregatan 18, omby 1 500 221,1 1 279 500
KS 13302 Bredbandsutbyggnad, Föret 0 2 566,6 -2 567 0
KS 13303 Bredbandsutbyggnad 88 450 79 630,8 8 819 5 000 4 000
KS 13303 Bredbandsutbyggnad, inkomst -1 825 -13 411,9 11 587 -1 000 -450
KS 13308 Gränsvägen förlängning 33 200 23 831,5 9 369 0 9 369
KS 13308 Gränsvägen förlängning, medfin -4 950 -4 950,0 0 0
KS 13309 Lekplatsplanens genomf. 6 500 5 378,2 1121,8 1121,8
KS 13310 Lommavägen utbyggnad 10 650 8 467,0 2 183 2 500
KS 13310 Lommavägen utbyggnad medfin -2 000
KS 13311 Kronetorpsvägen utbyggnad 5 740 27,9 5 712 5 712
KS 13312 Parkg &cykelv umt Sockerv 5 490 39,0 5 451 2 726 2 726
KS Bullerskärmar E6 800 800
KS 13314 Burlövs station neds.e.on/stödmur 980 0,7 979 1 600
KS 13316 Gångfartsområde Alnarpsv. 6 540 67,8 6 472 6 472
KS 13317 Åkarpsdammen utbyggnad 2 470 121,7 2 348 2 348
KS 13318 Stationsvägens bro utbyg. 4 210 72,0 4 138 400 3 758
KS 13319 Åkarp stations omgivn utb 3 760 25,6 3 734 1 867 1 867
KS 13320 Bullersk.järnv.bron kron. 1 620 22,2 1 598 1 598
KS 13321 Bullersk. korsn. stamb/e6 960 270,8 689 689
KS 13323 Breddn. kulvert Sockerv. 5 575 3 673,6 1 901 500
KS 13324 Dalbyv. utbyggn. Fas.Uggl 14 300 10 396,5 3 904
KS 13324 Dalbyv. utbyggn. Fas.Uggl, inkomst
KS 13325 Byte gatubelys LED 1 949 1 949 1 949
KS 13326 Svenshögsvägen/nya skolan 2 500 20,8 2 479 1 240 1 239
KS 13331 Reklamskyltar, Burlövs k. 800 800 0
KS 13332 Syllbyte Harakärrs försk 2 500 588,5 1 912 50
KS 13334 Segevägen 350 350 350
KS 13336 Utbyggnad kv. Hanna 7 950 83,7 7 866 400 2 800 4 500
KS 13336 Utbyggnad kv. Hanna medfin 3 400
KS 13503 Vallhusen allm.pl.mark o 0 -400,0 400 400 -26 000
KS 13504 Kronetorp 1:1 allm.pl.mar 19 260 15 728,5 4 292 1 000 1 000 1 000
KS 13504 Kronetorp 1:1 allm.pl.mar, medfin -18 650 -15 256,2 -6 099 -1 000 -1 000 -1 000
KS 13505 Trädgårdsb. allm.pl.mark 13 392 15 776,3 -2 475 0
KS 13505 Trädgårdsb. allm.pl.mark, medfin -13 392 -15 681,0 1 182 0
KS 13601 Fordon, maskiner hela kom 4 289 4 289 500 500 500
KS 13603 Kommunal leasing 8 464 8 464 100 100 100 500
KS 13701 Inventarier 893 893 500 225 225 100
KS 13702 Ekonomisystem 883 883 100 100 100 225
KS 13705 IT-kompletteringar, nät 10 958 10 958 1 000 1 000 1 000 100
UKN 15701 Inventarier 434 434 434 400 400 1 000
UKN 15702 Inventarier Aktivitetshus 500 500 500 400
UKN 15703 Meröppet - Bibl. i Arlöv 800 450,1 350
UKN 15704 Föreningsinvesteringar 700 330,0 370
MoB 16701 Inventarier 62 62 40 40
MoB 16704 Digitalisering byggarkiv 500 500 500 40
UKN 17701 Inventarier 1 644 1 644 1 644 2 500 2 500
UKN 17702 Verks ankn förändr lokal 1 138 1 138 1 138 500 500 2 500
SN 18701 Inventarier 1 020 1 020 1 020 1 500 1 500 500
SN 18706 Schemaläggning hel/deltid 1 000 1 000 1 500
KS 13226 Ny förskola Arlöv Grönebo 44 000 26 000 25 000
UKN Inv ny förskola Arlöv Grönebo 1 200 1 200
UKN 15706 Gym nya badet 3 800 3 000 800
UKN 15705 Inventarier nya badet 2 100 500 1 600
KS 13338 Nytt ridhus 3 000 0 3 000
UKN 15707 Nytt bibliotekssystem o sida 450 450
UKN 17703 Kök, maskinpark 250 250 250 250 250
SN 13231 Lillevång, ombyggnation 1 000 1 000
KS 13232 Medborgarhuset, fönsterbyte och fasadr 2 500 2 000 500
KS 13233 Kulturskolan, tak- och fasadrenovering 4 000 3 000 500
KS 13234 Dalslunds förskola, syllbyte 3 500 3 000 500
KS 13235 Närområde badhuset 15 000 6 000 4 500 4 500
KS 13236 Solceller badhuset 2 500 2 500
KS 13339 Säkra skolvägar 5 000 2 000 3 000
KS 13340 Byte av gatubelysning, Arlöv 1 000 1 000
KS 13341 Trafikutredning Åkarp 150 150
KS 13342 Lekplatser 3 800 2 000 1 800
KS 13337 Kablifiering Kronetorp 13 500 250 6 000 7 250
KS 13337 Kablifiering Kronetorp -9 000 -9 000
KS 13343 Trädplantering 250 250
KS 13237 Tågarpskolan utbyggnad 40 000 4 000 17 000 19 000
KS 13238 Förskola Rusthållaren 40 000 4 000 17 000 19 000
KS Idrottshall, Kronetorp 45 000 25 000 20 000
KS Aktivitetsgård Arlöv 4 300 4 300
KS Lidl-paviljonger Kronetorp 3 740 3 740
KS Burlöv station 2 000 30 000 40 000
KS Burlöv station, medfinansiering -36 000
Planerade men ej beslutade projekt
UKN Kronetorpskola 7–9 75 000 165 000
Exploatering
KS 20001 St Bernstorp etapp 1 31 900,0 39 743,7 -7 844
KS 20001 St Bernstorp etapp 1, inkomst -31 900 -213 347 181 447
KS 20002 Norr om Stora Bernstorpsgård 0,0 0 0
KS 20002 Norr om Stora Bernstorpsgård inkomst -1 600 0 -1 600
KS 20003 Sege nya industriområde 3 100 3502,6 -403
KS 20003 Sege nya industriområde inkomst -15 000 -24696,1 9 696
KS 20004 Burlöv 13:1 Mimosavägen 820,0 165,8 654 820
KS 20004 Burlöv 13:1 Mimosavägen -820 0 -820 -820
Budgetäskande 2022-2024
KS Arlövs teater 2 000
KS Utbyte till LED 1 000 1 000 1 000
KS Skalskydd 1 000 1 000 1 000
KS Staket 1 000 1 000 1 000
KS Syllbyte Dungens förskola 3 500
KS Laddinfrastruktur 750 750 750
KS Trädplanetering 300
KS Grönebo förskola 7 800
KS Rivning befintliga badet 21 750
KS Pendlarparkering 3 600
KS Pendlarparkering medfinansiering -1 500
KS Bullerskärm järnväg 38 000
KS Gata Kronetorpskolan 500 550
UKN Verksamhetsanpassning fastigheter K&F 500
UKN nv. tillbyggnad Tågarpskolan 800
SN Verksamhetsanpassningar av lokaler 500 500 500
Vattenplan 750 750
Ridhus, utökning 2 000
Trygghetsskapande åtgärder 250
Fotbollsplaner 2 000 20 000 20 000
293 694 301 146 291 500 266 134
Bruttoavskrivning enl AR
Upplösning invbidrag enl AR
Tillkommande upplösing inv.bidrag
Avskrivningar

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att fortsätta besöka denna sida godkänner du användandet av cookies.   Läs mer