Bilaga 4: Resultatbudget, finansieringsbudget och balansbudget 2022-2024

Bilaga 4: Resultatbudget, finansieringsbudget och balansbudget 2022-2024

Resultatbudget

1000-tal kr, löpande priser

Prognos 2021  Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024
Driftbudgetens intäkter 192 984,0 196 843,7 200 780,6 204 796,2
Driftbudgetens kostnader -1 274 184,0 -1 317 943,7 -1 340 780,6 -1 395 796,2
Avskrivningar -49 900,0 -60 800,0 -70 900,0 -81 700,0
Verksamhetens nettokostnad -1 131 100,0 -1 181 900,0 -1 210 900,0 -1 272 700,0
Skatteintäkter,netto 751 522,0 775 542,0 801 299,0 825 860,0
Generella statsbidrag 404 047,0 425 658,0 454 452,0 480 168,0
Finansiella intäkter 5 801,0 5 467,0 5 709,0 5 917,0
Finansiella kostnader -248,0 -1 376,0 -3 293,0 -5 069,0
Uppräkning avtal S Stambanan -3 400,0 -600,0 -300,0 -300,0
Årets resultat exkl reavinster 26 622,0 22 791,0 46 967,0 33 876,0
Jämförelsestörande poster
- exploateringsöverskott 0,0 23 000,0 16 800,0 8 500,0
- reavinst fastighetsförsäljning 0,0
- reavinst omsättningstillgångar 0,0
- orealiserade vinster/förluster 19 500,0 4 500,0 4 600,0 4 800,0
Årets resultat inkl reavinster 46 122,0 50 291,0 68 367,0 47 176,0

Finansieringsbudget

Prognos 2021  Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat exkl jämföreslestörande poster 26 622,0 22 791,0 46 967,0 33 876,0
Just ej likviditetspåverkande poster:
- Av- och nedskrivningar 49 900,0 60 800,0 70 900,0 81 700,0
- Periodisering Pendlarstation 1 075,0 1 075,0 1 075,0 1 075,0
- Avsättningar, netto 2 400,0 -300,0 -100,0 0,0
Upplösning investeringsbidrag -1 100,0 -1 540,0 -2 278,0 -5 574,0
Förändring kortfristiga fordringar -1 100,0 0,0 0,0 0,0
Förändring kortfristiga skulder -16 000,0 0,0 0,0 0,0
Orealiserade vinster/förluster (oms.tillgångar) 0,0 -4 450,0 -4 600,0 -4 800,0
Medel från den löpande verksamheten 61 797,0 78 376,0 111 964,0 106 277,0
INVESTERINGSVERKSAMHET
Bruttoinvesteringar -298 514,0 -306 596,0 -337 500,0 -292 134,0
Investeringsbidrag 4 820,0 1 450,0 46 000,0 26 000,0
Exploateringsverksamhet 0,0 23 000,0 16 800,0 8 500,0
Försäljning fastigheter mm 0,0 0,0 0,0 0,0
Medel från investeringsverksamheten -293 694,0 -282 146,0 -274 700,0 -257 634,0
FINANSIERINGSVERKSAMHET
Pensionsmedel, infrastrukturmedel -1 200,0 -1 500,0 -1 500,0 -1 500,0
Lån till VA-Syd/kommuninvest -26 800,0 -15 600,0 -15 000,0 -14 400,0
Bidrag till Trafikverket 0,0 -50 000,0 0,0 0,0
Inösen av medelplaceringar, Trafikverket 0,0 50 000,0 0,0 0,0
Upplåning 200 000,0 180 000,0 170 000,0
Medel från finansieringsverksamheten -28 000,0 182 900,0 163 500,0 154 100,0
ÅRETS KASSAFLÖDE -259 897,0 -20 870,0 764,0 2 743,0
Likvida medel vid årets början 281 500,0 21 603,0 733,0 1 497,0
Likvida medel vid årets slut 21 603,0 733,0 1 497,0 4 240,0

Balansbudget

Bokslut 2020 Prognos 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar 1 218 768,0 1 494 182,0 1 755 578,0 2 037 178,0 2 262 012,0
Bidrag till statlig infrastruktur 10 750,0 9 675,0 8 600,0 7 525,0 6 450,0
Omsättningstillgångar 542 925,0 304 828,0 294 408,0 305 872,0 319 715,0
(varav likvida medel 31/12) (281 539,0) (21 603) (733) (1 497) (4 240)
SUMMA TILLGÅNGAR 1 772 443,0 1 808 685,0 2 058 586,0 2 350 575,0 2 588 177,0
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital 1 388 069,0 1 434 191,0 1 484 482,0 1 552 849,0 1 600 025,0
(varav resultatutjämningsreserv) (49 277,0) (56 677,0) (56 677,0) (56 677,0) (56 677,0)
Avsättningar 76 111,0 78 511,0 78 211,0 78 111,0 78 111,0
Långfristiga skulder 63 331,0 67 051,0 266 961,0 490 683,0 681 109,0
(varav förutbetald intäkt) (63 300,0) (64 713,0) (64 713,0) (64 713,0) (64 713,0)
Kortfristiga skulder 244 932,0 228 932,0 228 932,0 228 932,0 228 932,0
SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 772 443,0 1 808 685,0 2 058 586,0 2 350 575,0 2 588 177,0
Soliditet 78,3% 79,3% 72,1% 66,1% 61,8%

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att fortsätta besöka denna sida godkänner du användandet av cookies.   Läs mer