Budget 2022

Dokumentets innehåll

Kommunbudgeten är en plan över hur mycket pengar kommunen väntas få in i skatter, avgifter och statsbidrag och vad pengarna ska användas till. I budgeten bestäms också de mål som ska gälla för respektive verksamhet. Dessa övergripande mål med indikatorer har kommunfullmäktige antagit för verksamheterna i Burlövs kommun för perioden 2022–2024.

Politisk inriktning 2022–2024: En budget för framtidssatsningar

Det senaste året har världen, Sverige och Burlöv påverkats starkt av den pågående pandemin. Viruset och de restriktioner som har införts för att bromsa dess spridning har påverkat ekonomin, det lokala näringslivet och arbetslösheten i Sverige och i Burlöv.

Vi i Alliansen fortsätter arbetet för att Burlöv ska vara en kommun att vara stolt över. Här tillåts människor växa av egen kraft och var och en kan göra livet bättre för sig själv, för sin familj och för andra. Vi strävar kontinuerligt efter att höja servicen och kvaliteten i de verksamheter som Burlövs kommun ansvarar för och för att Burlövsborna ska ha möjlighet att välja de alternativ som passar just deras önskemål och livssituation bäst.

Givet de ekonomiska utmaningar som både Burlövs kommun och övriga delar av ekonomin står inför, ser vi ett behov av att rikta våra gemensamma resurser för det fortsatta arbetet för att Burlöv ska vara Sveriges mest attraktiva kommun att bo, arbeta och verka i. Genom en ansvarsfull hantering av ekonomin kan vi både erbjuda service av hög kvalitet och behålla en oförändrad skattesats.

Vi i Alliansen kommer alltid att sätta Burlövsborna först, oavsett regering. Vi tar ansvar för att skattebetalarnas pengar används effektivt och där de bäst behövs. Vi har en stark tro på den enskilda människans egen förmåga och är övertygade om att den enskilde själv bäst fattar rationella beslut utifrån sina egna omständigheter.

Alliansen värnar arbetslinjen och att alla Burlövsbor som kan arbeta ska ha ett jobb. Att ha ett jobb innebär inte bara att man kan försörja sig själv, utan innebär också att man ingår i en arbetsgemenskap, känner sig behövd och bidrar till vår gemensamma välfärd. Fler Burlövsbor i arbete är ett av de viktigaste verktygen i kampen mot otrygghet och kriminalitet. De Burlövsbor som saknar tillräcklig utbildning eller av andra skäl inte har ett arbete ska därför ges stöd för att kunna nå egen försörjning.

Det är en självklarhet att alla Burlövsbor ska kunna känna sig trygga, överallt och alla tider på dygnet. Utökat samarbete med polisen och investeringar i trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser är ett långsiktigt arbete med hög prioritet.

För ökad tillväxt, fler jobb och god välfärd i Burlöv spelar näringslivet en avgörande roll. Därför ska det bli ännu mer attraktivt för företagare att etablera sig, växa och verka i Burlöv. Kommunen ska fortsätta att arbeta aktivt för att förbättra servicen till näringslivet. Vår målsättning är att Burlöv ska ligga i topp när Svenskt Näringsliv rankar Sveriges företagsvänligaste kommuner.

Våra medarbetare är vår kommuns absolut viktigaste resurs för att säkerställa en hög kvalitet i våra kommunala verksamheter. När vi tar hand om våra medarbetare kan vi känna oss trygga i att våra medarbetare tar väl hand om våra kommuninvånare och våra verksamheters brukare. Därför behöver vi arbeta målmedvetet med att stärka vår attraktivitet som arbetsgivare för att säkerställa att våra medarbetare trivs i vår kommun och att många nya medarbetare vill komma hit.

Genom en ansvarsfull ekonomisk politik skapar Allians för Burlöv förutsättningar för att Burlöv ska stå starkt, inte bara nu utan även framöver.
Jag är stolt över att Allians för Burlöv i denna budget inte bara prioriterar välfärdens kärna med trygghet, skola och omsorg utan också klarar av att göra flera nödvändiga satsningar. Det är att ta ansvar för Burlöv i en osäker tid.

För att kunna ha beredskap för snabba förändringar och för att uthålligt kunna finansiera investeringar, behövs ett uthålligt överskott på minst + 2 % av skatter och statsbidrag. I budget för 2022 når vi ett överskott +1,9 % vilket ger kommunen goda förutsättningar för framtidssatsningar.

Tillsammans bygger vi Burlövs kommun till en hoppfull plats att leva, bo och verka i.

Lars Johnson
Kommunstyrelsens ordförande (M)

Vision 2030

Burlövs kommun har en vision som pekar ut riktningen och beskriver ett önskat tillstånd i framtiden, som vi tillsammans i kommunen har ett gemensamt ansvar att verka för. Vi är alla en del av helheten i Burlövs kommun och det är summan av alla verksamheters insatser som avgör om vi går i riktning mot visionen. Visionen antogs av kommunfullmäktige 2012-05-21, § 66.

”Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur.”

Målord för Burlövs kommun

  • Trygg & nära
  • Grön & skön
  • Liv & rörelse

Alla som bor och vistas i Burlöv ska känna sig välkomna och trygga här. Våra verksamheter ska ge service av hög kvalitet, alltid med medborgaren i centrum.

Här finns rika möjligheter till möten och upplevelser, inom handel, kultur och fritid, för såväl unga som gamla. Mötesplatserna är mångsidiga och öppnar för dialog, delaktighet och utveckling.

Burlöv ska vara en ekologiskt hållbar kommun med grönska och sköna rekreationsområden för alla.

Alla som bor i kommunen ska ha möjlighet att få ett arbete och ett gott liv. Våra förskolor och skolor ska vara bland de bästa i Skåne både vad gäller trivsel och studieresultat.

Alla som bor och är verksamma här ska känna stolthet över sin kommun.

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att fortsätta besöka denna sida godkänner du användandet av cookies.   Läs mer