Investeringar

Nämnderna presenterade ett nettoinvesteringsbehov för nya investeringar på 92,7 mnkr för perioden 2022–2024. Tillsammans med redan beviljade investeringsvolym uppgår då investeringarna till 934,8 mnkr för perioden. En investeringsvolym av denna storlek är ohållbar över en längre period, men överkomlig om investeringsbehovet är av tillfällig karaktär som till exempel vid ett bygge av ett nytt badhus eller ny skola som sker sällan. En förutsättning är då att investeringsvolymen återgår till en normal nivå åren därpå, vilket för Burlövs kommun är mellan 70-100 mnkr per år. Risken är annars stor att Burlövs kommun får organisatoriska och ekonomiska problem i framtiden. Investeringsvolymer enligt föreslagen nivå innebär att kommunens avskrivningar ökar kraftigt.

Beredningen har utifrån befolkningsprognos och politiska prioriteringar, i syfte att nå kommunfullmäktiges övergripande mål, gjort mindre revideringar av föreslagen investeringsvolym samt framfört investeringsbehov för fotbollsplaner, vattenplan, trygghetsskapande åtgärder samt utökad ram för nytt ridhus. Med anledning av detta har en investeringsvolym för tillkommande investeringar på 136,3 mnkr föreslagits för perioden 2022–2024. Investeringsvolymen är inte anpassad till det övergripande finansiella investeringsmålet och den totala investeringsvolymen för perioden är 858,8 mnkr. Detta med anledning av att stora investeringar planeras genomföras under planperioden, ett nytt badhus slutförs, nya skolor på Kronetorp och nya förskolor i Arlöv. Enbart kostnaden för ett badhus skulle överstiga det övergripande finansiella investeringsmålet för de aktuella åren investeringen ska genomföras.

Investerings- och exploateringsverksamheten framgår i detalj av bilaga 2 (Investeringsbudget 2022– 2024).

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att fortsätta besöka denna sida godkänner du användandet av cookies.   Läs mer