Bilaga 2a: Investeringsbudget 2024-2026 inkl prognos 2023

Bilaga 2a: Investeringsbudget 2024-2026 inkl prognos 2023

Utgifter sedan projektens start.

Nämnd Projekt Benämning Beslutad totalutgift inkl. TA och omdisp. Ack. Utfall tom 2022 Avvikelse tot.utgift/ack.utfall Budget 2023 Prognos 2023 Budget 2024 Budget 2025 Budget 2026 Avvikelse 2023
Beslutade investeringar
KS 13210 Skolor, yttremiljö 1 000,0 0,0 1 000,0 1 346 1 346 1 000 1 000 1 000 0
KS 13213 Tillg.åtgärder alla fast. 4 500,0 3 740,3 759,7 300 300 200 200 0
KS 13214 Skalskydd 2 000,0 0,0 2 000,0 2 641 2 000 500 500 641
KS 13218 Staket skolor och försk. 1 000,0 0,0 1 000,0 1 000 300 700
KS 13224 F-6 skola Kronetorpstaden inkl. idrottshall 435 000,0 2 234,4 432 765,6 9 000 49 000 194 000 189 766 -40 000
KS 13226 Ny förskola Arlöv Grönebo 51 800,0 48 216,5 3 583,5 1 800 1 600 200
KS 13235 Närområde badhuset 6 869,0 0,0 6 869,0 530 530 0
KS 13237 Tågarpskolan utbyggnad 56 601,0 6 998,9 49 602,1 35 000 23 464 22 785 5 062 11 536
KS 13238 Förskola Rusthållaren 51 980,0 4 837,7 47 142,3 24 500 2 360 26 900 26 545 22 140
KS 13240 Arlövs teater 2 000,0 115,2 1 884,8 1 800 2 585 -785
KS 13244 Lidl-paviljonger Kronetorp 3 740,0 795,0 2 945,0 3 340 1 500 1 840
KS 13245 Ersättningslokal.för ABI 3 300,0 2 790,0 510,0 510 -510
KS 13246 Ombygg. Dalslund & Mölleg 9 200,0 277,7 8 922,3 9 200 8 922 278
KS 13247 Översyn och byte styr- och värmesystem 1 500,0 500 1 000 500 -500
KS 13249 Reinvestering underhåll fastighet 35 100,0 6 800 6 800 15000 13300 0
KS 13250 Solceller Tågarpskolan 3 000,0 3 000 0 3 000
KS 13251 Takbyte Vårboskolan 6 500,0 6 500 6 500 0
KS 13253 Reservkraft Dalslundsskolan 1 500,0 1 500 4 000 -2 500
KS 13254 Nya vingar Kronotorps mölla 1 575,0 425 425 1150 0
KS 13254 Nya vingar Kronotorps mölla inv. stöd -400,0 -100 -100 -300 0
KS 13255 Ny Förskola Kronetorp 50 000,0 25000 25000 0
KS 13256 Upprustning Södervångskolan 7 200,0 7 200 7 200 0
KS 13303 Bredbandsutbyggnad 90 950,0 85 452,4 5 497,6 7 003 3 500 2 600 3 503
KS 13303 Bredbandsutbyggnad, inkomst -1 825,0 -14 930,0 13 105,0 -1 500 -300 -300 -1 200
KS 13308 Gränsvägen förlängning 33 200,0 33 302,0 -102,0 110 -110
KS 13308 Gränsvägen förlängning, medfin -4 950,0 -4 950,0 0,0 0
KS 13312 Parkg &cykelv umt Sockerv 5 490,0 -56,1 5 546,1 5 046 1 000 4 490 4 046
KS 13314 Bur St.neds.eon/mur/konst 1 530,0 0,7 1 529,3 1 530 0
KS 13316 Gångfartsområde Alnarpsv. 6 540,0 4 247,3 2 292,7 1 878 1 878 1 878 0
KS 13317 Åkarpsdammen utbyggnad 2 470,0 1 556,8 913,2 1 174 1 174 1 174 0
KS 13318 Stationsvägens bro utbyg. 6 510,0 72,0 6 438,0 6 438 6 438 0
KS 13319 Åkarp stations omgivn utb 3 760,0 5 831,7 -2 071,7 1 650 1 650 1 650 0
KS 13323 Breddn. kulvert Sockerv. 5 225,0 3 673,6 1 551,4 1 901 1 901 0
KS 13324 Dalbyv. utbyggn. Fas.Uggl 16 756,0 910,4 15 845,6 12 909 6 000 7 000 2 846 6 909
KS 13324 Dalbyv. utbyggn. Fas.Uggl, inkomst 0,0 -6 247 -6 247
KS 13325 Byte gatubelys LED 3 556,7 2 171,0 1 385,7 1 000 1 000 0
KS 13326 Svenshögsvägen/nya skolan 2 500,0 20,8 2 479,2 2 479 2 479 0
KS 13334 Segevägen 350,0 350,0 350 -350
KS 13338 Nytt ridhus 6 500,0 31,0 6 469,0 6 000 6 000 6 000
KS 13339 Säkra skolvägar 5 000,0 3 867,2 1 132,8 1 200 1 200 0
KS 13341 Trafikutredning Åkarp 150,0 48,0 102,0 0
KS 13342 Lekplatser 10 500,0 1 049,3 9 450,7 2 683 2 800 1 700 4 950 -117
KS 13343 Trädplantering 1 500,0 230,4 1 269,6 400 400 400 470 0
KS 13344 Bullerskärmar längs E6 17,0 0
KS 13345 Burlöv station allm.plats 72 000,0 1 256,0 70 744,0 45 000 27 521 25 000 10 000 9 173 17 479
KS 13345 Burlöv station, medfinansiering -36 000,0 -36 000,0 -18 000 -18 000 0
KS 13346 Laddinfrastruktur 2 180,0 757,9 1 422,1 750 1 042 -292
KS 13347 Pendlarparkering 2 100,0 2 100,0 2 100 600 1 500 1 500
KS 13348 Bullerskärm järnväg 46 131,0 3 200,0 42 931,0 42 931 0
KS 13349 Gata kronetorpskolan 1 050,0 1 050,0 1 000 -1 000
KS 13350 Fotbollsplaner 42 000,0 89,4 41 910,6 1 000 41 000 0
KS 13351 Vattenplan 1 500,0 1 500,0 1 500 1 500 1 500
KS 13352 Trygghetsskapande åtgärd. 250,0 250,0 100 150 -100
KS 13359 Belysn. GC järnv.Åkarp 350,0 350,0 350 -350
KS 13363 GC-bro Sockervägen 5 300,0 5 300,0 5 300 5300 5 300
KS 13364 Stationsvägens förlängning 3 200,0 3 200,0 3 200 3200 0
KS 13365 Stadspark 500,0 500,0 500 500 0
KS 13366 Gränsvägens slutförande 3 300,0 3 300,0 3 300 3300 0
KS 13367 Asfaltering ny beläggning 6 000,0 6 000,0 2 000 2000 2000 2000 0
KS 13368 Ny asfaltbeläggning, fastighet 3 800,0 3 800,0 1 800 1 800 1 000 1 000 0
KS 13369 Bulleråtgärder 3 000,0 3 000,0 1 000 600 1 000 1 400 400
KS 13370 Reinvestering gatumiljö 3 000,0 3 000,0 1 000 1 000 1 000 1 000 0
KS 13371 Trafiksäkerhet i anslutning till Skolmiljö 3 000,0 3 000,0 1 500 1500 1500 0
KS 13372 Parkmiljö 3 000,0 3 000,0 1 000 1000 1000 1000 0
KS 13373 Allmänplats Kronetorp 1:1 m.m. 30 000,0 30 000,0 27 000 12500 17500 14 500
KS 13374 Granbacken 1 200,0 1 200,0 1 200 1200 0
KS 13504 Kronetorp 1:1 allm.pl.mar 19 260,0 22 215,5 0
KS 13504 Kronetorp 1:1 allm.pl.mar, medfin -18 650,0 -15 256,2 0
KS 13601 Fordon, maskiner hela kom 4 288,9 4 288,9 500 500 500 500 500
KS 13603 Kommunal leasing 8 463,7 8 463,7 500 800 300 500 500 -300
KS 13701 Inventarier 225,0 225,0 225 225 225 225 225 0
KS 13702 Ekonomisystem 883,0 883,0 400 100 250 250 250 300
KS 13705 IT-kompletteringar, nät 9 655,2 9 655,2 1 000 500 1 500 1 500 1 500 500
KS 13710 Beredskapsinvesteringar 10 000,0 10 000 7500 2 500
KS 13711 Inköp system digital ritningshantering 500,0 500 500 0
KoF 15701 Inventarier 400,0 400,0 400 400 400 400 400 0
KoF 15708 Verksamhetsanpassning fastigheter K&F 500,0 500,0 500 500 0
UKN 15709 Ersättning lokal brukshundsklubb, friluftsfrämjandet 2 000,0 2 000 2000 0
MoB 16701 Inventarier 40,0 40,0 40 40 40 40 40 0
MBN 16705 Nytt ärendehanteringssystem 1 370,0 1 370 1370 0
UKN 17701 Inventarier 2 500,0 2 500,0 3 112 2 500 2 500 2 500 2 500 612
UKN 17702 Verks ankn förändr lokal 500,0 500,0 500 500 500 500 500 0
UKN 17703 Kök, maskinpark -147,8 -147,8 250 250 0
UKN 17705 Invent.tillbygg.Tågarpsk. 400,0 400,0 0 400 -400
KS 13201 Avetab.paviljong. Tågarpsk 900,0 800 900 800
UKN 17706 Inv ny förskola Arlöv Grönebo 1 200,0 1 054,5 145,5 500 146 355
UKN 17707 Inventarier Rusthållaregården 1 920,0 1 920,0 1 920 0
UKN 17704 Innovationsanslag 56,0 56 56
SN 18701 Inventarier 1 391,0 1 391,0 1 391 1 391 1 500 1 500 1 500 0
SN 18706 Schemaläggning hel/deltid 1 000,0 1 000,0 0 0
SN 18707 Verks.anpass. av lokaler 500,0 500,0 500 500 500 500 500 0
KS Markförvärv 122 700,0 122 700
Investeringsäskande 2024-2026
KS 13249 Reinvestering underhåll fastighet 27 600,0 5 100 5 100 17 400
KS Parkeringsutformning 350,0 250 100
KS Reinvestering, papperskorger 900,0 300 300 300
KS Reinvestering, belysning  3 000,0 1 000 1 000 1 000
KS 13372 Reinvestering, parkmiljö 1 000,0 1 000
KS Kameror vid stationer 1 500,0 1 500
KS Ny ventilation i Medborgarhuset 66 000,0 66 000
KS Nya dörrar i Medborgarhuset 2 400,0 2 400
KS 13349 Gata Kronetorpsskolan  10 450,0 5 450 2 200 2 800
KS Utredning GC-bro E6 Lundavägen 300,0 300
UKN Havrens förskola 35 000,0 2 400 32 600
Markförvärv 73 000,0 38 000 35 000
Nettoinvesteringar inkl. äskande 1 520 893,7 205 868,3 856 390,7 282 990 230 713 541 572 507 855 41 088 52 277
Varav investeringsäskande 2024-2026           16 300 109 700 22 500  
Investeringsbidgrag       -7 847 -400 -18 300 -18 300    

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att fortsätta besöka denna sida godkänner du användandet av cookies.   Läs mer