Budget 2024

Dokumentets innehåll

Kommunbudgeten är en plan över hur mycket pengar kommunen väntas få in i skatter, avgifter och statsbidrag och vad pengarna ska användas till. I budgeten bestäms också de mål som ska gälla för respektive verksamhet. Dessa övergripande mål med indikatorer har kommunfullmäktige antagit för verksamheterna i Burlövs kommun för perioden 2024–2026.

Detta dokument är en kopia på den politisk fastslagna budgeten vid Burlövs kommunfullmäktige  sammanträde 2023-06-19. Vi reserverar oss för eventuella stav- skriv och sifferfel. För att se originaldokumentet, gå till Burlövs kommuns webbplats:

www.burlov.se/kommunfullmaktige-protokoll/

Sara Vestering, kommunstyrelsens ordförande
Sara Vestering, kommunstyrelsens ordförande

Politisk inriktning

Alliansens budget för 2024 kommer att präglas av den svåra omvärldssituationen vi befinner oss i. Kriget i Ukraina har stor påverkan på oss inom flera områden. Först och främst är det en starkt pådrivande faktor till den rusande inflationen som medfört stora fördyrningar inom många av de områden som räknas till kommunens kärnverksamhet. Dels har priserna på energi, materiel och mat ökat kraftig, dels kommer vi att behöva avdela medel för att bygga upp vår säkerhet i form av el- och vattenresurser som vi inte tidigare haft behov av.

Vårt mål är att trots de stigande kostnaderna så långt möjligt genomföra det program som Alliansen gick till val på och med de bärande idéerna i Vision 2040.  Vissa delar kommer vi kanske att behöva skjuta i tiden för att klara välfärden men de kommer inte att strykas bort.

Vi är inne i en stor utbyggnad och vill verkligen vara säkra på att det görs klokt och hållbart. I den ekonomiska osäkerhetens och inflationens spår har många av de omvärldsfaktorer som vi baserar vår planering på förändrats och osäkerheten är stor. Det innebär att vi måste vara flexibla i hur vi hanterar vår vision för 2040 och säkerställa att ekonomi, kvalitet och säkerhet inte åsidosätts när vi expanderar.  I vissa delar måste sannolikt den visionen omarbetas för att komma i takt med verkligheten. Vi har många år framför oss av investeringar i vår service till invånarna.

Det mål som antogs i förra budgeten för Utbildnings och Kultur Nämnden (UKN) ligger fortfarande fast. Vi kommer att fortsätta att höja skolpengen, satsa på lärare och rektorer för att fortsätta resan som gör att fler av våra elever kommer att gå ut högstadiet med betyg som ger dem gymnasiebehörighet. Satsningen på en ny skola (Västervångsskolan) samt avsikten att Internationella Engelska Skolan kommer att etablera en skola här kommer att höja både attraktiviteten och motiveringen för elever, lärare och föräldrar att gå i de skolor som ligger i kommunen. Även våra förskolor kommer att byggas ut i den takt som krävs.

Vårt avtal med Regionen om ”Nära vård i hemmet” kräver ökad kompetens och medför fortsatt satsning på att vidareutbilda våra vårdbiträden till undersköterskor. Ett nytt schemaläggningssystem kommer att införas för att underlätta schemaläggningen av personalen.

Arbetet med att skapa en ny Översiktsplan pågår. Genom den skall vi säkra att vi får en bra struktur på den nybyggnation och de investeringar vi måste göra för att Burlöv blir en attraktiv och säker kommun att leva i. Många planer som kommer att arbetas om och moderniseras för att detta skall kunna ske på ett effektivt sätt. Vår uppföljning av planer och budget kommer att intensifieras för att vi effektivt skall kunna göra de åtgärder som kommer att krävas av oss utifrån den förändrade omvärlden.

När nu fyra spår mellan Malmö och Lund blir klara och de nya stationerna Burlöv och Åkarp invigs öppnas möjligheterna för vår dygns- och daginvånare att snabbt och effektivt ta sig till och från vår kommun. Burlövs naturliga läge mellan de två större städerna kommer att göra det attraktivt att bosätta sig här och vi kommer att arbeta för att göra stationsmiljöerna och områdena däromkring så attraktiva som möjligt.

 

Sara Vestering

Kommunstyrelsens ordförande (M)

Vision 2040

Burlövs kommun har en vision som pekar ut riktningen och beskriver ett önskat tillstånd i framtiden, som vi tillsammans i kommunen har ett gemensamt ansvar att verka för. Vi är alla en del av helheten i Burlövs kommun och det är summan av alla verksamheters insatser som avgör om vi går i riktning mot visionen. Visionen antogs av kommunfullmäktige den 21 juni 2021, § 44.

Den lilla kommunen med de
stora möjligheterna
genom hela livet

Burlöv är den mest lockande platsen i regionen att bo på med närhet till grönska, hav och stad. Hos oss finns ett rikt utbud av boendeformer, kultur, fritid och service.

Burlöv är en utbildningskommun där vi med kreativitet och glädje för lärandet skapar goda förutsättningar för framtiden.

I Burlöv finns omsorg för och om alla. Här är det lätt att trivas och här finns det goda i livet.

Burlöv är en kommun för alla företag, med ett företagsklimat som präglas av en rik mångfald och som möjliggör utveckling och tillväxt.

Burlöv är en hållbar mötesplats med möjlighet till snabba och trygga förflyttningar inom och utanför kommunen.

Alla Burlövsbor har möjlighet att göra sin röst hörd och engagera sig i sin kommun.

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att fortsätta besöka denna sida godkänner du användandet av cookies.   Läs mer