Bilaga 3: Resultatbudget, finansieringsbudget och balansbudget

Bilaga 3: Resultatbudget, finansieringsbudget och balansbudget. Specifikation finansiella poster.

– = kostnadspost, + = intäktspost
1000-tal kr

Skatteintäkter och finansiella poster

Prognos 2023 Budget 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026
Skatteintäkter 866 904,0 863 227,0 919 489,0 963 682,0 1 011 831,0
Allmän kommunalskatt, enl SKR 863 312,0 863 227,0 919 489,0 963 682,0 1 011 831,0
Korr. för befolkningsförändring 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Beräknad slutavräkning 1 363,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Beräknad delavräknig 2 229,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Generella statsbidrag och utjämning 419 237,0 413 027,0 409 903,0 430 435,0 443 030,0
Inkomstutjämning 329 746,0 336 605,0 328 068,0 349 882,0 368 570,0
Kostnadsutjämning 60 792,0 63 034,0 54 026,0 70 180,0 72 293,0
Förändringar i utjämningssystemet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Regleringspost 46 480,0 30 400,0 45 392,0 33 555,0 25 883,0
Utjämning LSS-kostnader -56 634,0 -55 952,0 -57 231,0 -57 830,0 -58 364,0
Kommunal fastighetsavgift 33 989,0 33 940,0 34 648,0 34 648,0 34 648,0
Införandebidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Skolmiljard & övriga generella statsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0
Stöd till kommuner med särskilda utmaningar 4 864,0 5 000,0 5 000,0
Finansiella intäkter 11 846,0 10 261,0 12 382,5 13 719,1 15 422,3
Räntor medelsplacering 1 319,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Räntor upplåning
Övriga räntor 62,0 55,0 55,0 55,0 55,0
Ränta Skärfläckan AB 4 200,0 5 250,0 5 419,6 5 613,0 5 762,6
Avkastning pensions- och infrastrukturmedel 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0
Utdelning aktier/andelar 246,0 500,0 200,0 200,0 200,0
Borgensavgifter 2 752,0 2 874,0 2 616,6 2 616,6 2 616,6
Ränta utlåning VA SYD 2 767,0 982,0 3 491,3 4 634,5 6 188,1
Utdelning pensionsfonden 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Finansiella kostnader -10 530,0 -13 169,0 -22 185,6 -34 684,3 -38 548,3
Ränta upplåning -9 602,0 -12 302,0 -21 284,6 -34 316,3 -38 268,3
Ränta förmåner intjänade 1998- -100,0 -767,0 -801,0 -268,0 -180,0
Övriga räntekostnader -828,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0
(summa finansiella poster) 1316,0 -2908,0 -9803,1 -20965,2 -23126,0

Resultatbudget

1000-tal kr
Löpande priser

Prognos 2023 Budget 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026
Driftbudgetens intäkter 189 251,8 184 057,2 193 036,9 196 897,6 200 835,5
Driftbudgetens kostnader -1 404 856,8 -1 397 865,2 -1 442 251,9 -1 464 122,6 -1 521 062,5
Avskrivningar  -62 429,0 -64 141,0 -67 679,0 -75 135,0 -92 766,0
Verksamhetens nettokostnad -1 278 034,0 -1 277 949,0 -1 316 894,0 -1 342 360,0 -1 412 993,0
Skatteintäkter,netto 866 904,0 863 227,0 919 489,0 963 682,0 1 011 831,0
Generella statsbidrag 419 237,0 413 027,0 409 903,0 430 435,0 443 030,0
Finansiella intäkter 11 846,0 10 261,0 12 382,5 13 719,1 15 422,3
Finansiella kostnader -10 530,0 -13 169,0 -22 185,6 -34 684,3 -38 548,3
Uppräkning avtal S Stambanan -1 266,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets resultat exkl jämförelse störande poster 8 157,0 -4 603,0 2 694,9 30 791,8 18 742,0
Jämförelsestörande poster
-exploateringsöverskott 67 564,0 50 000,0 27 650,0 34 150,0 25 000,0
Utarangering anlägg. Tillgångar -6 203,0
Reavinst 422,0
-orealiserade vinster/förluster 15 344,0 3 900,0 4 810,0 4 377,0 3 880,0
Årets resultat inkl jämförelse störande poster 85 284,0 49 297,0 35 154,9 69 318,8 47 622,0

Finansieringsbudget

Prognos 2023 Budget 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat inkl jämföreslestörande poster 49 297,0 35 154,9 69 318,8 47 622,0 47 622,0
Just ej likviditetspåverkande poster:
  Av- och nedskrivningar 64 141,0 67 679,0 75 135,0 92 766,0 92 766,0
  Periodisering Pendlarstation 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0
  Avsättningar, netto -439,0 -440,0 -441,0 -444,0 -444,0
 Upplösning investeringsbidrag -1 000,0 -1 000,0 -1 131,0 -1 134,0 -1 134,0
Överinga ej likv.påverkande poster 602,0
Förändring kortfristiga fordringar 3 021,0 3 021,0 0,0 0,0 0,0
Förändring kortfristiga skulder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Förändring av förråd och varulager 86,0
Orealiserade vinster/förluster (oms.tillgångar) -3 900,0 -4 810,0 -4 377,0 -3 880,0 -3 880,0
Reavinst vid försäljning av anlägg/omsättningstilgånger -50 000,0 -27 650,0 -34 150,0 -25 000,0 -25 000,0
Medel från den löpande verksamheten 62 220,0 73 054,9 105 454,8 111 030,0 111 030,0
INVESTERINGSVERKSAMHET
Bruttoinvesteringar -230 712,0 -279 737,0 -559 872,0 -526 155,0 -41 088,0
Investeringsbidrag 0,0 7 847,0 18 300,0 18 300,0
Exploateringsverksamhet 67 650,0 50 128,0 24 400,0 34 150,0 25 000,0
Försäljning fastigheter mm 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Medel från investeringsverksamheten -162 612,0 -221 762,0 -517 172,0 -473 705,0 -16 088,0
FINANSIERINGSVERKSAMHET
Pensionsmedel, infrastrukturmedel -500,0 -1 500,0 -1 500,0 -1 500,0 -1 500,0
Lån till VA-Syd -26 250,0 -16 500,0 -26 300,0 -26 000,0 -96 000,0
Bidrag till Trafikverket -67 761,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Inösen av medelplaceringar, Trafikverket 57 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Medlemsinsats Kommuninvest -1 700,0 -2 000,0
Upplåning 100 000,0 227 000,0 450 000,0 385 000,0 50 000,0
Medel från finansieringsverksamheten 61 189,0 209 000,0 420 200,0 357 500,0 -47 500,0
ÅRETS KASSAFLÖDE -11 417,0 49 458,0 -23 917,1 -10 750,2 47 442,0
Likvida medel vid årets början 69 139,0 17 634,0 57 722,0 33 804,9 23 054,7
Likvida medel vid årets slut 57 722,0 67 092,0 33 804,9 23 054,7 70 496,7

Balansbudget

Bokslut 2022 Prognos 2023 Budget 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026
Tillgångar
Anläggningstillgångar 1 759 564,5 1 955 347,5 1 991 660,5 2 473 840,5 2 950 860,5 2 995 182,5
Bidrag till statlig infrastruktur 8 600,0 7 500,0 7 500,0 6 400,0 5 300,0 4 200,0
Omsättningstillgångar 366 766,5 291 957,5 418 475,5 274 579,4 269 706,2 322 528,2
(varav likvida medel 31/12) (69 139,0) (104 100) (214,5) (214,5) (6247,5) (209309)
SUMMA TILLGÅNGAR 2 134 931,0 2 254 805,0 2 417 636,0 2 754 819,9 3 225 866,7 3 321 910,7
Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital 1 621 791,0 1 707 075,0 1 671 088,0 1 740 229,9 1 809 548,7 1 857 170,7
(varav resultatutjämningsreserv) (58 677,0) (60 047,0) (60 047,0) (60 047,0) (60 047,0) (60 047,0)
Avsättningar 79 776,0 15 466,0 79 337,0 15 026,0 14 585,0 14 141,0
Långfristiga skulder 263 451,0 362 351,0 497 298,0 829 651,0 1 231 820,0 1 280 686,0
(varav förutbetald intäkt) (23 451,0) (24 908,0) (24 908,0) (24 908,0) (24 908,0) (24 908,0)
Kortfristiga skulder 169 913,0 169 913,0 169 913,0 169 913,0 169 913,0 169 913,0
SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 2 134 931,0 2 254 805,0 2 417 636,0 2 754 819,9 3 225 866,7 3 321 910,7
Soliditet 76,0% 75,7% 69,1% 63,2% 56,1% 55,9%

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att fortsätta besöka denna sida godkänner du användandet av cookies.   Läs mer