Budgetarbetet inför 2024-2026

Kommunens budgetarbete bygger på de av nämnderna föreslagna övergripande målen för perioden 2023–2026 och hur kommunens ekonomiska förutsättningar ska bidra till att kommunfullmäktiges övergripande mål uppnås vid målperiodens slut.

Kommunfullmäktiges 2024 års prognostiserade resultat i samband med uppföljningsrapport 1-2023 visar på ett resultat som motsvarar 0,6 % av intäkterna från skatter och statsbidrag exklusive jämförelsestörande poster. Det förändrade säkerhetsläget i omvärlden, inflationen och högre räntor har bidragit till förändrade ekonomiska förutsättningar och större osäkerhet framöver.

I februari antog fullmäktige tekniska ramar för 2024 med flerårsplan 2025–2026 och fastställde den ekonomiska inriktningen för budget 2024 till en ekonomisk nivå som möjliggör ett positivt resultat före jämförelsestörande poster (>0 % av skatter och statsbidrag) vid bibehållen skattesats på 20,09. Nämnderna har enligt fullmäktiges uppdrag kommit fram med besparingar motsvarande 2 % av sin teknisk ram 2024. Trots besparingar på 2 % har nämnderna fått i de preliminära ramarna full kompensation för volymökningar med tidigare års kvalitetssatsningar, prisökningar samt löneökningar. En rak framskrivning av nämndernas anslag 2023 med uppräkningar för volymer, justeringar för tillfälliga utökningar, löneutveckling, priskompensation och pensioner skulle medföra ett 0-resultat 2024.

Under våren arbetade nämnderna fram nya förslag för budget 2024 med flerårsplan 2025–2026. Förslagen tillsammans med besparingar resulterade i en kostnadsminskning inom nämndernas verksamhetsområden med 23,8 mnkr 2024 och 21,0 respektive 20,5 mnkr år 2025 respektive år 2026, jämfört med beslutade tekniska ramar.

I slutet av april presenterade SKR nya prognoser för skatter och generella statsbidrag. Prognosen visar en försämring av skatteintäkterna år 2024 mot den i tekniska ramar med -16,7 mnkr medan en förbättring visas med +9,2 mnkr respektive +20 mnkr åren 2025 och 2026. Centrala medel för 2024 års löneökningar och priskompensation revideras upp med -1,6 mnkr respektive -1,5 mnkr till följd av SKR:s senaste prognos om pris och lön. Den senaste pensionsprognos visar en förbättring om +0,7 mnkr år 2024 jämfört med pensionskostnader i tekniska ramar. Utifrån ändrade investeringsförutsättningar gjordes en nedrevidering av avskrivningskostnaderna med cirka 2 mnkr för 2024. Den tidigare budgetmarginalen på 1,5 % av skatter och statsbidrag i de tekniska ramarna har tagits bort för att uppnå ett resultat över noll.

Budgetberedningen har föreslagit vissa ändringar jämfört med nämndernas förslag (se Bilaga 1: Nettokostnader 2024–2026).

Sammantaget görs bedömningen att det är möjligt att bevilja de budgetramar som anges i bilaga 1.

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att fortsätta besöka denna sida godkänner du användandet av cookies.   Läs mer