Budgetarbetet inför 2022-2024

Fokus i kommunens budgetarbete har varit kommunfullmäktiges övergripande mål för perioden 2019–2022 samt hur kommunens ekonomiska förutsättningar ska bidra till att kommunfullmäktiges övergripande mål uppnås vid målperiodens slut. 2021 års prognostiserade resultat i samband med uppföljningsrapport 1–2021 visar på ett resultat som motsvarar 4,0 procent av intäkterna från skatter och statsbidrag exklusive jämförelsestörande poster. Den pågående pandemin har dock lett till ett osäkert läge och bidragit till förändrade ekonomiska förutsättningar framöver.

I februari antog kommunfullmäktige tekniska ramar för 2022 med flerårsplan 2023–2024. I de preliminära ramarna kompenserades nämnderna fullt ut för volymökningar med tidigare års kvalitetssatsningar, prisökningar samt löneökningar. En rak framskrivning av nämndernas anslag 2021 med uppräkningar för volymer, justeringar för tillfälliga utökningar, löneutveckling, priskompensation samt pensioner skulle medföra ett resultat på 26,5 mnkr år 2022 vilket innebar ett resultat som motsvarar 2,2 % av skatter och statsbidrag.

Under våren arbetade nämnderna fram nya förslag för budget 2022 med flerårsplan 2023–2024. Förslagen resulterade i en kostnadsökning inom nämndernas verksamhetsområden med 19,8 mnkr 2022 och 19,5 mnkr år 2023 respektive år 2024, jämfört med beslutade tekniska ramar.

I slutet av april presenterade SKR nya prognoser för skatter och generella statsbidrag. Enligt prognoserna förbättrades skatteintäkterna med 8,3 mnkr 2022 och med 36,1 mnkr respektive 47,6 mnkr åren 2023 och 2024. Kommande års löneökningar revideras ned med cirka 5,2 mnkr till följd av att lönerörelsen 2021 blev lägre än beräknat. Samtidigt gjordes en nedrevidering av avskrivningskostnaderna med 1,7 mnkr för 2022 utifrån ändrade investeringsförutsättningar.

Budgetberedningen har föreslagit vissa ändringar jämfört med nämndernas förslag (se bilaga 1, Nettokostnader 2022-2024 Nämndernas anslag 2022).

Kommunen befinner sig i ett expansivt skede med många stora investeringsbehov och demografiska utmaningar. Kommunfullmäktige har valt att förstärka kvaliteten ytterligare inom kommunens verksamheter genom att skjuta till 14,5 mnkr till nämnderna utöver de preliminära ramarna. Detta har varit möjligt eftersom Burlövs kommun valt att i årets budget inte ha ett resultat som speglar kommunens finansiella målsättning.

Sammantaget görs bedömningen att det är möjligt att bevilja de budgetramar som anges i bilaga 1.

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att fortsätta besöka denna sida godkänner du användandet av cookies.   Läs mer