Riktlinjer och mål för Burlövs kommun

Kommunfullmäktiges mål för perioden 2019–2022

Målområde Mål - Fram till år 2022 ska.. Indikator KF mål 2022
Attraktiva Burlöv Burlövsborna vara mer nöjda med kommunen som en plats att leva och bo i så att de kan rekommendera andra att flytta hit Planberedskap för nya bostäder som kan byggas med stöd av alla gällande detaljplaner den 31/12, antal/1000 inv 23
Medborgare som kan rekommendera andra att flytta till kommunen 55
Minst 9 av 10 Burlövsbor som använder hemtjänsten vara nöjda med servicen Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) 92
Företagarna i Burlövs kommun i högre grad vara nöjda med den service som kommunen tillhandahåller Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI 70
Burlövs kommun som arbetsgivare verka för en tryggad personalförsörjning genom att erbjuda heltid som norm i den utsträckning medarbetaren önskar Andel heltidsanställda inom avtalsområdet AB (Allmänna Bestämmelser) exklusive timanställda och PAN 80
Burlövs kommun i högre grad attrahera medarbetare med hög kompetens för att möjliggöra en god service till Burlövsborna Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex 79
Årsarbetare i förskolan med pedagogisk högskoleexamen, andel (%) 53
Tillgängliga Burlöv Kommunen tillhandahålla en högre grad av tillgänglighet för Burlövsborna avseende kontakten med dess verksamheter Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%) 70
Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) 60
Burlövsborna i hög utsträckning uppleva att de erbjuds ett brett utbud av kulturaktiviteter och en bra biblioteksverksamhet Medborgare som är ganska eller mycket nöjda med det lokala kultur- och nöjeslivet 50
Medborgare som är ganska eller mycket nöjda med bibliotekens utbud av aktiviteter 60
Kommunala fastigheter och den yttre miljö som kommunen ansvarar för så långt det är möjligt vara tillgänglighetsanpassad för Burlövsborna Andel åtgärdade enkelt avhjälpta hinder utifrån gjord inventering 75
Minst 9 av 10 Burlövsbor som bor i ett särskilt boende tycka att hänsyn tas till deras åsikter och önskemål Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%) 90
Hållbara Burlöv Alla elever ges förutsättningar för att nå kunskapsresultaten i läroplanen Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (exkl. nyinvandrade och okänd bakgr.), kommunala skolor, andel (%) 79
Burlövsborna i högre grad ges förutsättningar att leva miljövänligt och minst hälften av hushållsavfallen återvinnas Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%) 40
Burlövsborna i större utsträckning vara självförsörjande genom arbete eller studier Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%) 50
Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%) 82
Kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning som vid årets slut slutfört kurs, andel (%) 72
Elever som avbryter kurs vid grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, andel (%) 18
Kursdeltagare på respektive kurs inom SFI som slutfört kurs, genomsnittlig tid i veckor 26
Burlövs kommuns årliga självfinansieringsgrad ska vara minst 90 % under målperioden Årets resultat inklusive jämförelsestörande poster plus årets avskrivningar dividerat med nettoinvesteringsvolymen 90
Varje års resultat, exklusive reavinster från fastighetsförsäljningar och exploateringsöverskott, vara lägst 2 % av intäkter från skatter och statsbidrag, oräknat sådana åtgärder för vilka kommunfullmäktige beslutat att medel ska reserveras i årsredovisningens balanskravsavstämning. Årets resultat i procent av skatter och statsbidrag 2
Trygga Burlöv Burlövs kommun vara en tryggare och säkrare plats att leva och verka i Polisens Trygghetsundersökning – Problemindex 0-6 2
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet. Ranking 50

Attraktiva Burlöv

Genom det övergripande målområdet Attraktiva Burlöv har kommunfullmäktige angett att viljan är att Burlövs kommun som varumärke ska stärkas för att attrahera såväl blivande som nuvarande företagare, medarbetare och invånare. Målen destineras till såväl kommunstyrelsen som enskilda nämnder såsom miljö- och byggnämnden, socialnämnden och utbildnings- och kulturnämnden. Bakomliggande indikatorer gäller såväl verksamhetsspecifika som mer strategiskt övergripande områden.

Tillgängliga Burlöv

Burlövs kommun ska tillhandahålla en hög och kvalitativ servicenivå samt skapa goda förutsättningar för samverkan och bemöta alla medborgare och företagare lika. Därtill fokuserar målområdet på den fysiska tillgängligheten i den utemiljö och de fastigheter som kommunen ansvarar för såväl som tillgänglighet till kommunens verksamheter men också mer konkret på tillgängligheten i samspelet mellan verksamhet och boende på särskilda boenden.

Hållbara Burlöv

Hållbarhet är en bred aspekt av kommunfullmäktiges målbild för 2022. Grundtanken är att vi inte får efterlämna en börda som överskuggar framtida generationers möjligheter. Detta omfattar såväl socioekonomiska faktorer som rent ekonomiska och därtill det ekologiska perspektivet. Därmed ska Burlövs kommun verka för att ge såväl nuvarande som framtida generationers medborgare förutsättningar för en god hälsa, god livskvalitet och lika förutsättningar för sin framtid.

Trygga Burlöv

Trygghet är ett relativt begrepp som uppfattas på olika sätt av oss alla. Genom att arbeta med den upplevda såväl som den faktiska tryggheten i alla delar av kommunens verksamheter kan vi också möta medborgarnas olika uppfattningar om vad som ger dem en tryggare och säkrare plats att leva och verka i, vilket är ett av kommunfullmäktiges fokusområden för perioden fram till 2022.

Finansiell målsättning

I Burlövs kommun har de finansiella målen integrerats i de övergripande målen. Liksom tidigare år uttrycks de finansiella målen fortsatt som en nivå av årets resultat och som ett tak för investeringsvolymen. Enligt ny gällande lagstiftning inbegriper god ekonomisk hushållning hela kommunkoncernen. I och med detta har de finansiella målen kompletterats med ett mål som avser kommunens samlade verksamheters årliga soliditet. Syftet är att följa den långsiktiga betalningsförmågan i kommunkoncernen.

Inför budget 2022 föreslås att resultatmålet fastställs till 2,0 procent av intäkterna från skatter och statsbidrag, att investeringsvolymen fastställs till en nivå som motsvarar en självfinansieringsgrad på 90 procent[1] och att kommunens samlade verksamheters (koncern) årliga soliditet över perioden ska vara minst 40 procent.

Burlövs kommun karakteriseras som en tillväxtkommun eftersom befolkningen de närmsta åren beräknas växa med 2–4 procent per år. Detta är mer än dubbelt så mycket som en genomsnittlig kommun växer årligen. En sådan utveckling kommer att medföra att behov av kommunal service och investeringsbehov för bostäder, infrastruktur med mera kommer att öka, vilket innebär högre verksamhetskostnader och försämrat finansnettot. Kommunens intäkter kommer å andra sidan att öka till följd av befolkningstillväxten. Men erfarenheter från kommuner med snabb expansion visar att intäkterna under expansionsskedet inte hänger med kostnadsökningarna. Burlövs kommun bör därför vara förberedd på att ekonomin kommer att försvagas under de närmsta åren om denna expansion blir verklighet.
Enligt SKR:s rekommendationer bör Burlövs kommun därmed ha en finansiell målsättning avseende resultat på lägst 2 procent av intäkterna för skatter och statsbidrag årligen. Det finns flera skäl till att Burlövs målsättning för resultatet och investeringsvolymen är lägre än vad som är förekommande i andra kommuner.

I Burlövs mål ingår inte överskott från försäljningar av exploateringsmark. Det innebär att Burlöv i sin målsättning ska ha ett positivt resultat även de år då exploateringsintäkter uteblir. Kommunen har under det senaste årtiondet haft mycket stora sådana överskott, även om de har varit ojämnt fördelade över åren.

En annan anledning till att resultatmålet satts relativt lågt är att kommunens och koncernens soliditet är hög. Dessutom har likviditeten varit mycket god under flera år.

Sammantaget har detta lett fram till bedömningen att resultatmålet kunnat sättas relativt lågt samtidigt som investeringstakten är relativt högt.
[1] Självfinansieringsgrad på 90 procent innebär att samtliga investeringar aktuellt år till 90 procent måste täckas av det årliga resultatet + avskrivningarna.

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att fortsätta besöka denna sida godkänner du användandet av cookies.   Läs mer