Personal- och organisationsfrågor 2022

Av kommunens fyra mål bedöms målen om attraktivitet och hållbarhet påverkas av kommunens agerande i arbetsgivarfrågor. Burlövs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och erbjuda hälsofrämjande arbetsplatser, bra möjligheter till utveckling för medarbetarna och ett närvarande ledarskap. Burlövs kommun erbjuder utvecklingsorienterade arbetsplatser som kännetecknas av trivsel och arbetsglädje. Kommunens medarbetare är engagerade och i högsta grad delaktiga i att steg för steg realisera kommunens mål och uppdrag utifrån kommunens värdegrund.

Varje medarbetare är viktig för att göra Burlöv till en kommun där invånarna känner sig välkomna, trygga och erbjuds service och myndighetsutövning av hög kvalitet. Burlövs kommun har tilltro till att chefer och medarbetare tar ansvar för sina uppdrag och att de, tillsammans och i samspel, skapar vägar för att nå mål och utveckla verksamheten. Mångfald och medarbetarnas olikheter är en styrka som ger oss bättre förutsättningar att tillsammans möta medborgarnas behov.

Burlövs kommun attraherar och rekryterar rätt medarbetare till rätt plats i organisationen. Kommunen behåller medarbetare genom att ge dem förutsättningar att lyckas, trivas och utvecklas i takt med verksamhetens krav och behov. Genom att vara en lärande organisation förblir både medarbetare och kommun professionella över tid.

Med utgångspunkt i detta arbetar Burlövs kommun strategiskt för att vara en attraktiv arbetsgivare där vi levererar utifrån goda organisatoriska förutsättningar, ett nära ledarskap och med engagerade medarbetare.

Under 2022-2024 läggs fokus på att stärka profileringen av Burlövs kommun som arbetsgivare genom utveckling av verktyg, budskap, kanaler och material. Under slutet av perioden kommer fokus även att omfatta ett aktivt medarbetarskap. Arbetet syftar till att ge mervärde till HR-processens samtliga steg och alla verksamheter.

Attrahera

Burlövs kommun ska arbeta strukturerat för att attrahera potentiella medarbetare och ledare till våra verksamheter. Vi har attraktiva tjänster där goda förutsättningar ges för uppdragen i organisation. Vi ska vidare vara synliga som arbetsgivare för våra potentiella medarbetare och ledare.

Under 2022 kommer arbetet med att skapa goda förutsättningar i vår organisation att fortgå. Antal medarbetade per chef med ett maximalt tak om 30 medarbetare har fått full effekt och i samspel med införandet av ledaruppdraget stärks bilden av Burlövs kommun som en attraktiv arbetsgivare. Parallellt kommer det partsgemensamma arbetet med att öka andelen heltidsanställda att fortgå.

Arbetet med att synas som arbetsgivare på mässor och i våra annonser fortsätter liksom vår arbetsgivareprofilering i form av hur vi syns och kommunicerar såväl internt som externt för att stärka vårt arbetsgivarvarumärke.

Rekrytera

Burlövs kommun rekryterar medarbetare och ledare med rätt kompetens och värderingar samtidigt som kandidaterna får en positiv upplevelse. Vi arbetar strukturerat med introduktionen av våra nya medarbetare och ledare för att ge förutsättningar till ett engagerat medarbetarskap och ett nära ledarskap.

Under 2022 är målsättningen att fortsatt utveckla och stärka onbordningprocessen för våra medarbetare och ledare.

Utveckla

Burlövs kommun ska ta till vara och uppmuntra våra medarbetare och ledare att utvecklas i takt med verksamhetens krav och behov. Vi ska skapa möjligheter till utforskande av nya kunskaper, arbetsmetoder, arbetsuppgifter och arbetsplatser. Vi ska även erbjuda våra medarbetare och ledare karriärmöjligheter inom vår organisation.

Burlövs kommuns arbete för att stärka arbetet med innovationer och medarbetardriven utveckling fortsätter under 2022. Medarbetare kan alltså fortsatt söka pengar för att få prova ny teknik eller ett annat arbetssätt som utvecklar eller säkrar kvaliteten och servicen till våra medborgare på din enhet eller avdelning.

Under 2022 driver Burlövs kommun fortsatt ett ledarutvecklingsprogram med syfte att erbjuda våra ledare utveckling för bättre förutsättningar i uppdraget och för att behålla och attrahera bra ledare till våra verksamheter.

Med fokus på att ge våra medarbetare karriärmöjligheter inom vår organisation kommer vi fortsätta samarbeta med 5yes för att utveckla våra ledartalanger inom ramen för det gemensamma LETA-programmet. LETA står för Ledartalang.

Utbildningsinsatser görs digitala för att öka flexibiliteten för användarna.

Behålla

Burlövs kommun ska vara en arbetsgivare där både medarbetare och ledare vill stanna och bidra till verksamheten.

Vår lönepolitik grundar sig på kända kriterier där varje medarbetare ges förutsättning att påverka sin löneutveckling. Genom individuell och differentierad lönesättning belönar och stimulerar vi goda arbetsresultat.

Burlövs kommun har som målsättning att under 2022 förstärka arbetet med att uppmärksamma grupper eller individer som utmärker sig särskilt väl.

Med det systematiska arbetsmiljöarbetet som en integrerad del i verksamhetsutvecklingen främjar Burlövs kommun och medarbetarna tillsammans hälsa, trivsel och måluppfyllelse. Under 2022 fortgår arbete med den medarbetarundersökning som genomfördes 2021 och som syftar till att skapa underlag för dialog och utveckling i verksamheterna.

Arbetsgivarens förhoppning är att pågående partsgemensamma arbete med ett samverkansavtal gått i mål och att samverkan pågår under 2022.

Avgångar

Under 2022 kommer Burlövs kommun att kvalitetssäkra avslutningsprocessen utifrån digitala möjligheter.

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att fortsätta besöka denna sida godkänner du användandet av cookies.   Läs mer