Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är nämnd för kommunledningsförvaltningen. Miljö- och byggnämnden är beslutande organ för frågor som handläggs av miljö- och byggavdelningen. Kommunstyrelsen har arbetsgivaransvaret för kommunens samlade verksamheter, med undantag av anställningen och villkoren för miljö- och byggavdelningens chef.

Kommunledningsförvaltningen är kommunstyrelsens organ för den strategiska och övergripande nivån för drift och utveckling av kommunen, i hela kommunkoncernen, inkl. bolag, förbund osv. Förvaltningen stöder kommunens politiska ledning i såväl intern ledning och styrning som vid externa kontakter. Förvaltningen är indelad i avdelningarna; miljö- och bygg, tillväxt, teknisk, ekonomi, HR, kommunikation, kansli samt kommundirektörens stab.

Så här fördelade sig nettokostnaderna 2020

Förändring i driftbudget 2022 och flerårsplan 2023-2024 jämfört med 2021

Beslutad ram (tkr) Bokslut 2020 Prognos 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024
Intäkter 87 055,2 84 855 83 245 83 245 83 245
Kostnader -218 252,4 -221 020 -224 040 -220 210 -220 210
Verksamhetens nettokostnader -131 197,2 -136 165 -140 795 -136 965 -136 965
Budget 2021 -134 180 -134 180 -134 180
Förändringar mot 2021:
Tillfälliga utökningar, återföring:
Ledarutbildning 500 500
Värmekameror 500 500
Beläggningsunderhåll 750 750
2 tj Delprojektledare Stambanan 1 330 1 330
1 tj Styr- och reglertekniker, fastighet 600 600 600
Tillfälliga utökningar, nya beslut
Asfalt, underhåll -500
Affärsjurist, avtalskompetens IT -350
ESF digitaliseringsprojekt -400 -400 -400
Allmänna val 2022 -400
Permanenta utökningar:
1 tj beställarombud VA/Avfall -800 -800 -800
1 tj informationssäkerhets-samordnare -550 -550 -550
1 tj mark- och exploatering -750 -750 -750
1 tj prjledare gata/infrastruktur -600 -600 -600
1 tj projektledare, fastighet -600 -600 -600
Kompetensutveckling chefer -200 -700 -700
Ökad energikostnad, nyproduktion, omb -500 -500 -500
Driftkostnader, nya badhuset -300 -300 -300
Underhåll gata och park -500 -500 -500
Räddningstjänsten syd -500 -500 -500
Datorer till förtroendevalda -40 -40 -40
Årets medarbetare -150 -150 -150
Löneservice utvecklingspott -75 -75 -75

Nettoram 2022

Utgångsläget i 2022 års budget och flerårsplan 2023–2024 för kommunstyrelsen är budget 2021 vilken räknas upp med förändringar i lön- och prisutveckling. Prisförändringarna räknas upp enligt ett antal olika parametrar. För köpta varor och tjänster görs uppräkningar utifrån prognoser för KPI[1] och personalkostnader. Uppräkningen för 2022–2024 ligger på 1,6 procent. För avtalsmässiga löneökningar finns centrala medel avsatta motsvarande 2,1 procent 2022 och 2,25 procent 2023 och 2024.

Full kompensation beviljas för beslutade politiska kostnader, hyror och kapitaltjänstkostnader. Detta innebär att full kapitaltäckning tillförs nämnderna vid beslutad utökning av politiska kostnader, lokaler och inköp av inventarier som klassas som investeringar.

I kommunstyrelsens budget för 2022 har ramen reducerats med 600 tkr på grund av ett tillfälligt anslag som beviljats tidigare år för en styr- och reglertekniker.

Kommunstyrelsen har därefter beviljats nya anslag motsvarande 7 215 tkr. Tillfälliga satsningar är asfaltsunderhåll 500 tkr, affärsjurist med avtalskompetens inom IT, 350 tkr, ESF digitaliseringsprojekt, 400 tkr samt allmänna val 2022.

Vidare har ramen stärkts med permanenta satsningar där bland annat flera tjänster kommer att tillsättas utifrån att kommunen växer. Det avser 1 tjänst som beställarombud för VA/avfall, 800 tkr, 1 tjänst som informationssäkerhetssamordnare, 550 tkr (delvis bidragsfinansierad), 1 tjänst inom mark- och exploatering, 750 tkr, 1 tjänst som projektledare inom gata/infrastruktur, 600 tkr samt 1 projektledartjänst inom fastighet, 600 tkr.

Kompetensutvecklingsprogrammet för kommunens chefer permanentas och summan ökas med 200 tkr till totalt 700 tkr/år. Ökade energikostnader för kommunens nya fastigheter kompenseras med 500 tkr samt utökade driftkostnader för nya badet med 300 tkr. För underhåll inom gata och park utökas ramen med 500 tkr och kompensation för ökade kostnader kopplade till pris- och löneutveckling för räddningstjänsten Syd utgår med 500 tkr. Även datorer till förtroendevalda, 40 tkr, årets medarbetar 150 tkr samt en utvecklingspott för löneservice tillkommer med 75 tkr (avser Burlövs del av totalt belopp på 250 tkr).

Nämndens mål

Målområde Mål - Fram till år 2022 ska.. Indikator KF mål 2022
Attraktiva Burlöv Burlövsborna vara mer nöjda med kommunen som en plats att leva och bo i så att de kan rekommendera andra att flytta hit Planberedskap för nya bostäder som kan byggas med stöd av alla gällande detaljplaner den 31/12, antal/1000 inv 23
Medborgare som kan rekommendera andra att flytta till kommunen 55
Företagarna i Burlövs kommun i högre grad vara nöjda med den service som kommunen tillhandahåller Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI 70
Burlövs kommun som arbetsgivare verka för en tryggad personalförsörjning genom att erbjuda heltid som norm i den utsträckning medarbetaren önskar Andel heltidsanställda inom avtalsområdet AB (Allmänna Bestämmelser) exklusive timanställda och PAN 80
Burlövs kommun i högre grad attrahera medarbetare med hög kompetens för att möjliggöra en god service till Burlövsborna Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex 79
Tillgängliga Burlöv Kommunen tillhandahålla en högre grad av tillgänglighet för Burlövsborna avseende kontakten med dess verksamheter Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%) 70
Andel åtgärdade enkelt avhjälpta hinder utifrån gjord inventering 75
Hållbara Burlöv Burlövsborna i högre grad ges förutsättningar att leva miljövänligt och minst hälften av hushållsavfallen återvinnas Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%) 40
Trygga Burlöv Burlövs kommun vara en tryggare och säkrare plats att leva och verka i Polisens Trygghetsundersökning – Problemindex 0-6 2
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet. Ranking 50

Hur nämnden ska nå målen

Attraktiva Burlöv

Genom det övergripande målområdet Attraktiva Burlöv har kommunfullmäktige angett att viljan är att Burlövs kommun som varumärke ska stärkas för att attrahera såväl blivande som nuvarande företagare, medarbetare och invånare. Målen destineras till såväl kommunstyrelsen som enskilda nämnder såsom miljö- och byggnämnden, socialnämnden och utbildnings- och kulturnämnden. Bakomliggande indikatorer gäller såväl verksamhetsspecifika som mer strategiskt övergripande områden.

Mål - Fram till år 2022 ska.. Strategier för måluppfyllelse Vad ska göras under året?
Burlövsborna vara mer nöjda med kommunen som en plats att leva och bo i så att de kan rekommendera andra att flytta hit - Vara delaktiga i medborgardialogen och i samtliga delar av kommunkoncernen - Delta, lyssna och fånga upp synpunkter
- Bygga blandad stad - Genomföra enklare åtgärder direkt
- Inkludera Burlövs Bostäder AB i processerna - Upprätta tidplaner för mer komplexa åtgärder
- Planera utbyggnad så att skolor, stadsmiljö, grönstruktur, mötesplatser m.m. byggs ut i samma takt som bostäderna
Företagarna i Burlövs kommun i högre grad vara nöjda med den service som kommunen tillhandahåller - Genomföra planerade delmål utifrån näringslivsplan - Arbeta utifrån antagen näringslivsplan
Burlövs kommun som arbetsgivare verka för en tryggad personalförsörjning genom att erbjuda heltid som norm i den utsträckning medarbetaren önskar - Arbeta för att den breda erfarenheten och kunskapen som finns i mångfald synliggörs, samspelar och används för att kommunen ska nå sina mål - Genomföra rekryteringar utifrån kommunens personalpolitiska program
Burlövs kommun i högre grad attrahera medarbetare med hög kompetens för att möjliggöra en god service till Burlövsborna - Arbeta för att skapa en bra arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv samt verka för en tryggad personalförsörjning genom att erbjuda heltid som norm - Aktualisera handlingsplanen för ett genomförande av arbete på heltid som norm

Tillgängliga Burlöv

Burlövs kommun ska tillhandahålla en hög och kvalitativ servicenivå samt skapa goda förutsättningar för samverkan och bemöta alla medborgare och företagare lika. Därtill fokuserar målområdet på den fysiska tillgängligheten i den utemiljö och de fastigheter som kommunen ansvarar för såväl som tillgänglighet till kommunens verksamheter men också mer konkret på tillgängligheten i samspelet mellan verksamhet och boende på särskilda boenden.

Mål - Fram till år 2022 ska.. Strategier för måluppfyllelse Vad ska göras under året?
Kommunen tillhandahålla en högre grad av tillgänglighet för Burlövsborna avseende kontakten med dess verksamheter - Implementera ny kontaktcenterlösning för medborgarservice - Utveckla och effektivisera medborgarservice för att kunna ge god service till fler Burlövsbor
Kommunala fastigheter och den yttre miljö som kommunen ansvarar för så långt det är möjligt vara tillgänglighetsanpassad för Burlövsborna - Arbete med tillgänglighets anpassning i och runtomkring kommunens fastigheter - Se över kommunens fastighet och genomföra tillgänglighetsanpassningar i möjlig utsträckning

Hållbara Burlöv

Hållbarhet är en bred aspekt av kommunfullmäktiges målbild för 2022. Grundtanken är att vi inte får efterlämna en börda som överskuggar framtida generationers möjligheter. Detta omfattar såväl socioekonomiska faktorer som rent ekonomiska och därtill det ekologiska perspektivet. Därmed ska Burlövs kommun verka för att ge såväl nuvarande som framtida generationers medborgare förutsättningar för en god hälsa, god livskvalitet och lika förutsättningar för sin framtid.

Mål - Fram till år 2022 ska.. Strategier för måluppfyllelse Vad ska göras under året?
Burlövsborna i högre grad ges förutsättningar att leva miljövänligt och minst hälften av hushållsavfallen återvinnas - Se över behovet att förbättra möjligheterna att skapa ännu bättre källsortering - Inventera och utvärdera samtliga fastigheter och skapa framtida plan för genomförande
- Aktualisera avfallsplan tillsammans med Malmö stad och VASyd.

Trygga Burlöv

Trygghet är ett relativt begrepp som uppfattas på olika sätt av oss alla. Genom att arbeta med den upplevda såväl som den faktiska tryggheten i alla delar av kommunens verksamheter kan vi också möta medborgarnas olika uppfattningar om vad som ger dem en tryggare och säkrare plats att leva och verka i, vilket är ett av kommunfullmäktiges fokusområden för perioden fram till 2022.

Mål - Fram till år 2022 ska.. Strategier för måluppfyllelse Vad ska göras under året?
Burlövs kommun vara en tryggare och säkrare plats att leva och verka i - Fortsatt arbete med förbättrat skalskydd i och omkring fastigheterna - Fortsätta utbyte av nycklar till taggar

Samarbetsnämnd – gemensam Löneservice

Nedan följer budget för huvudverksamhetsområdet samarbetsnämnd för löneservice. Området finns inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Redogörelse görs även i särskilt dokument ställt till samarbetsnämnden.

Förändringar i driftbudget 2022 och flerårsplan 2023–2024 jämfört med 2021

Beslutad ram (tkr) Bokslut 2020 Prognos 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024
Intäkter 9 584 9 450 9 860 9 860 9 860
Kostnader -9 700 -9 610 -9 860 -9 860 -9 860
Verksamhetens nettokostnader -115 -160 0 0 0

Nettoram 2022

Eftersom nämnden är en resultatenhet, vilket innebär att nämnden finansieras med intäkter från samarbetskommunerna, ska verksamhetens nettokostnader vara noll. Utgångsläget i beräkningen av 2022 års budget och flerårsplan 2023–2024 är budget 2021. Budget 2022 räknas upp med förändringar i löner och pris, volym och olika kvalitetshöjande insatser i verksamheterna.

För 2022 erhåller löneservicenämnden en utvecklingspott på 250 tkr för att kunna effektivisera sin verksamhet med hjälp av bland annat digitalisering.

Nämndens mål

Nämnden ska följa kommunstyrelsens nämndsmål. Utöver dessa finns egna nämndsmål som löneserviceenheten ska följa som är gemensamma för de tre samarbetskommunerna.

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att fortsätta besöka denna sida godkänner du användandet av cookies.   Läs mer