Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden är myndighetsnämnd med ansvar för myndighetsutövning inom plan- och bygglagen, livsmedelslagen och miljöbalken.

Område Miljö fullgör kommunens lagstadgade myndighetsansvar inom miljö- och hälsoskyddsområdet, vilket innebär tillsynsansvar för lagstiftningen inom områdena miljö, hälsoskydd, smittskydd, livsmedel, strålskydd och kemikaliehantering. Verksamheten omfattar även miljöövervakning innefattande kontroll av luft och vatten.

Område Bygg omfattar bygglov, bygganmälan, tillsyn, tillstånd för egensotning, obligatorisk ventilationskontroll (OVK), samt rådgivning i anslutning till bostadsanpassningsbidrag.

Så här fördelade sig nettokostnaderna 2020

Förändring i driftbudget 2022 och flerårsplan 2023-2024 jämfört med 2021

Beslutad ram (tkr) Bokslut 2020 Prognos 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024
Intäkter 4 863 4 000 4 000 4 000 4 000
Kostnader -8 009 -7 724 -8 738 -8 738 -8 738
Verksamhetens nettokostnader -3 146 -3 724 -4 738 -4 738 -4 738
Budget 2021 -4 738 -4 738 -4 738
Förändringar mot 2021

Nettoram 2022

Utgångsläget i 2022 års budget och flerårsplan 2023–2024 för Miljö- och byggnämnden är budget 2021. Prisförändringarna räknas upp enligt ett antal olika parametrar. För köpta varor och tjänster görs uppräkningar utifrån prognoser för KPI[1] och personalkostnader. Uppräkningen för 2022–2024 ligger på 1,6 procent. För avtalsmässiga löneökningar finns centrala medel avsatta motsvarande 2,1 procent 2022 och 2,25 procent 2023 och 2024.

Full kompensation beviljas för beslutade politiska kostnader, hyror och kapitaltjänstkostnader. Detta innebär att full kapitaltäckning tillförs nämnderna vid utökning av politiska kostnader, lokaler och inköp av inventarier som klassas som investeringar.

I budget 2022 har nämnden inte tilldelats några nya anslag.

Foto: Scandinav Bildbyrå

Nämndens mål

Målområde Mål - Fram till år 2022 ska.. Indikator KF mål 2022
Attraktiva Burlöv Burlövsborna vara mer nöjda med kommunen som en plats att leva och bo i så att de kan rekommendera andra att flytta hit
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI 70
Tillgängliga Burlöv Kommunen tillhandahålla en högre grad av tillgänglighet för Burlövsborna avseende kontakten med dess verksamheter
Hållbara Burlöv
Trygga Burlöv Burlövs kommun vara en tryggare och säkrare plats att leva och verka i

Hur nämnden ska nå målen

Attraktiva Burlöv

Genom det övergripande målområdet Attraktiva Burlöv har kommunfullmäktige angett att viljan är att Burlövs kommun som varumärke ska stärkas för att attrahera såväl blivande som nuvarande företagare, medarbetare och invånare. Målen destineras till såväl kommunstyrelsen som enskilda nämnder såsom miljö- och byggnämnden, socialnämnden och utbildnings- och kulturnämnden. Bakomliggande indikatorer gäller såväl verksamhetsspecifika som mer strategiskt övergripande områden.

Mål - Fram till år 2022 ska.. Strategier för måluppfyllelse Vad ska göras under året?
Burlövsborna vara mer nöjda med kommunen som en plats att leva och bo i så att de kan rekommendera andra att flytta hit Främja engagemang, kreativitet, delaktighet och dialog - Genomföra kompetens- och verksamhetsutveckling för ett hållbart arbetsliv
Företagarna i Burlövs kommun i högre grad vara nöjda med den service som kommunen tillhandahåller Främja ett mer förankrat kundperspektiv - Genomföra aktiviteter utifrån de mest prioriterade områdena i undersökningen av de olika serviceområden, information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.
- Fortsätta arbetet med Lotsfunktionen
- Fortsätta med att förbättra information om våra verksamheter på kommunens hemsida

Tillgängliga Burlöv

Burlövs kommun ska tillhandahålla en hög och kvalitativ servicenivå samt skapa goda förutsättningar för samverkan och bemöta alla medborgare och företagare lika. Därtill fokuserar målområdet på den fysiska tillgängligheten i den utemiljö och de fastigheter som kommunen ansvarar för såväl som tillgänglighet till kommunens verksamheter men också mer konkret på tillgängligheten i samspelet mellan verksamhet och boende på särskilda boenden.

Mål - Fram till år 2022 ska.. Strategier för måluppfyllelse Vad ska göras under året?
Kommunen tillhandahålla en högre grad av tillgänglighet för Burlövsborna avseende kontakten med dess verksamheter Arbeta för att den breda erfarenheten och kunskapen som finns i mångfald synliggörs, samspelar och används för att kommunen ska nå sina mål - Genomföra rekryteringar utifrån kommunens personalpolitiska program

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att fortsätta besöka denna sida godkänner du användandet av cookies.   Läs mer