Utbildnings- och kulturnämnden

Utbildnings- och kulturnämnden bedriver utvecklingsinriktad utbildningsverksamhet för följande delar: förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, integrerad grundsärskola, gymnasieskolans introduktionsprogram, och Komvux med Grundvux/gymnasiekurser/särvux/SFI. När det gäller utbildning inom särskola och gymnasium köper vi i huvudsak utbildningsplatser av andra anordnare. Vi erbjuder två introduktionsprogram till gymnasieskolan i egen regi.

I nämndens ansvarsområde ingår också:
Attraktiv och tillgänglig verksamhet inom kulturskolan, bibliotek, allmänkultur, ungdomsgruppen med ansvar för fritidsgårdar och fältverksamhet, Burlövsbadet, idrottsplatser och andra idrott- och fritidsanläggningar samt stöd till ideella organisationer.

Måltid- och lokalvårdsenheten som levererar goda, näringsriktiga och trivsamma måltider till både barn, elever och äldre i kommunens alla verksamheter samt en lokalvård som är innovativ och effektiv.

Så här fördelade sig nettokostnaderna 2020

Förändring i driftbudget 2022 och flerårsplan 2023-2024 jämfört med 2021

Beslutad ram (tkr) Bokslut 2020 Prognos 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024
Intäkter 447 182 164 260 154 160 154 160 154 160
Kostnader -1 042 830 -784 825 -758 989 -764 717 -785 138
Verksamhetens nettokostnader -595 648 -620 565 -604 829 -610 557 -630 978
Budget 2021 -615 126 -615 126 -615 126
Förändringar mot 2021:
Resursfördelning:
Grundskola enl resursfördelning 4 627 1 146 -7 344
Fritidshem enl resursfördelning 629 379 -353
Förskola enl resursfördelning 3 974 4 326 -1 157
Gymnasieskola enl resursfördelning 7 194 4 826 -865
Komvux enl resursfördelning 300 194 -346
Tillfälliga utökningar:
Tillfällig utö. Lillevångens paviljon. Fsk 0 640 640
Modul Tågarp 125 125
Modul Södervångskolan 516 516
Modul 2 Tågarp 516
TA 2021 - Lidl-paviljonger -1 212 -1 212 -1 212
Permanenta utökningar:
Nya Burlövsbadet -2 950 -2 950 -2 950
Burlövsfesten -500 -500 -500
Hyra familjecentralen -85 -85 -85
Mobila teamet -680 -680 -680
Skolpeng -1 000 -1 000 -1 000

Nettoram 2022

Utgångsläget i 2022 års budget och flerårsplan 2023–2024 för utbildnings- och kulturnämnden är budget 2021. Budget 2021 räknas upp med förändringar i löne- och prisutveckling, volym och olika kvalitetshöjande insatser i verksamheterna. Prisförändringarna räknas upp enligt ett antal olika parametrar. För köpta varor och tjänster görs uppräkningar utifrån prognoser för KPI[1] och personalkostnader. Uppräkningen för 2022–2024 ligger på 1,6 procent. För avtalsmässiga löneökningar finns centrala medel avsatta motsvarande 2,1 procent 2021 och 2,25 procent 2023 och 2024.

Full kompensation beviljas för politiskt beslutade politiska kostnader, hyror och kapitaltjänstkostnader. Detta innebär att full kapitaltäckning tillförs nämnderna vid utökning av politiska kostnader, lokaler och inköp av inventarier som klassas som investeringar.

I budget 2022 har nämndens medel minskat utifrån resursfördelningsmodell baserad på kommunens befolkningsprognos. I resursfördelningsmodellen räknas tidigare permanenta satsningar in. Beräkning har gjorts utifrån beslutad befolkningsprognos och enhetskostnad per barn/elev för att få fram en ersättning. Uppräkningen har inneburit att nämnden fråntagits medel i fasta priser motsvarande 16,7 mnkr i budget 2022 och 10,9 mnkr i flerårsplan 2023. För 2024 erhåller nämnden 10,1 mnkr enligt resursfördelningsmodellen.

Utöver förändringar baserade på befolkningsprognosen har ramen i budget 2022 förstärkts med kvalitetshöjande insatser på totalt 5,2 mnkr. Satsningarna inom Kultur & fritid avser 2 950 tkr i utökad ram för nya Burlövsbadet och 500 tkr för att anordna Burlövsfesten. Nämnden får utökad ram för hyreskostnader på familjecentralen, 85 tkr, 680 tkr för en fortsatt satsning i ett mobilt team samt 1 000 tkr för att stärka elevpengen inom grundskolan. Utöver det får nämnden behålla det tillfälliga anslaget för paviljonger på Lillevång, 40 tkr samt ett anslag för nya paviljonger på Kronetorp, 1 212 tkr.

Nämndens mål

Målområde Mål - Fram till år 2022 ska.. Indikator KF mål 2022
Attraktiva Burlöv Burlövs kommun i högre grad attrahera medarbetare med hög kompetens för att möjliggöra en god service till Burlövsborna Årsarbetare i förskolan med 53 pedagogisk högskoleexamen, andel (%) 53
Tillgängliga Burlöv Kommunen tillhandahålla en högre grad av tillgänglighet för Burlövsborna avseende kontakten med dess verksamheter Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) 60
Hållbara Burlöv Alla elever ges förutsättningar för att nå kunskapsresultaten i läroplanen Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (exkl. nyinvandrade och okänd bakgr.), kommunala skolor, andel (%) 79
Burlövsborna i större utsträckning vara självförsörjande genom arbete eller studier Elever som avbryter kurs vid grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, andel (%) 18
Kursdeltagare på respektive kurs inom SFI som slutfört kurs, genomsnittlig tid i veckor 26

Hur nämnden ska nå målen

Attraktiva Burlöv

Genom det övergripande målområdet Attraktiva Burlöv har kommunfullmäktige angett att viljan är att Burlövs kommun som varumärke ska stärkas för att attrahera såväl blivande som nuvarande företagare, medarbetare och invånare. Målen destineras till såväl kommunstyrelsen som enskilda nämnder såsom miljö- och byggnämnden, socialnämnden och utbildnings- och kulturnämnden. Bakomliggande indikatorer gäller såväl verksamhetsspecifika som mer strategiskt övergripande områden.

Mål - Fram till år 2022 ska.. Strategier för måluppfyllelse Vad ska göras under året?
Burlövs kommun i högre grad attrahera medarbetare med hög kompetens för att möjliggöra en god service till Burlövsborna Ett målmedvetet arbete med intern kompetensutveckling, i syfte att stärka medarbetarnas kompetens och att vara attraktiva arbetsgivare. Särskilt fokus kommer att vara på fritidspedagoger och förskollärare. - Kompetenskartläggning inom förskolan för att säkerställa att det finns förskollärare som ansvarar för planering av undervisningen på respektive avdelning.
Satsning på arbetslagledar- /samtalsledarutbildning i förskola och skola under 2021 och 2022. - Kompetensutveckling via MaU för rektorer och personal i fritidshem.
- Uppstart av arbetslagsledar- /samtalsledarutbildning samt utvecklingsarbetet "Burlöv bygger utmärkt undervisning" under hösten 2021.

Tillgängliga Burlöv

Burlövs kommun ska tillhandahålla en hög och kvalitativ servicenivå samt skapa goda förutsättningar för samverkan och bemöta alla medborgare och företagare lika. Därtill fokuserar målområdet på den fysiska tillgängligheten i den utemiljö och de fastigheter som kommunen ansvarar för såväl som tillgänglighet till kommunens verksamheter men också mer konkret på tillgängligheten i samspelet mellan verksamhet och boende på särskilda boenden.

Mål - Fram till år 2022 ska.. Strategier för måluppfyllelse Vad ska göras under året?
Kommunen tillhandahålla en högre grad av tillgänglighet för Burlövsborna avseende kontakten med dess verksamheter Fortsatt arbete med att kommunicera och stötta föreningar samt sänka trösklarna på mötesplatserna med hjälp av brett utbud. - Under 2021 implementeras ett nytt system för stöd till föreningar. Under hösten öppnar ett nytt fritids- och föreningshus där service kommer finnas tillgänglig i större utsträckning. Så fort det finns möjlighet kommer Meröppet i Arlöv att invigas.
Burlövsborna i hög utsträckning uppleva att de erbjuds ett brett utbud av kulturaktiviteter och en bra biblioteksverksamhet Kultur och fritid arbetar tvärsektioriellt utifrån fokusmorådena i Kultur och fritidsstrategin vilken inriktar sig på att ge kommuninvånarna en bredd och spets av utbud, skapa delaktighet i verksamheten samt att skapa tillgänglighet för fler. - Under våren arbetar Kultur och fritid med att på ett smittsäkert sätt leverera kulturupplevelser. Aktiviteter som planeras är mobila evenemang, livestreamning från verksamheterna, utveckling av uteslingor för rörelse och kultur, olika former av giveaways samt verksamhet i mindre grupper och utomhus.

Hållbara Burlöv

Hållbarhet är en bred aspekt av kommunfullmäktiges målbild för 2022. Grundtanken är att vi inte får efterlämna en börda som överskuggar framtida generationers möjligheter. Detta omfattar såväl socioekonomiska faktorer som rent ekonomiska och därtill det ekologiska perspektivet. Därmed ska Burlövs kommun verka för att ge såväl nuvarande som framtida generationers medborgare förutsättningar för en god hälsa, god livskvalitet och lika förutsättningar för sin framtid.

Mål - Fram till år 2022 ska.. Strategier för måluppfyllelse Vad ska göras under året?
Alla elever ges förutsättningar för att nå kunskapsresultaten i läroplanen Prioritera utvecklingsarbetet med framgångsfaktorer i undervisningen. Skapa förutsättningar för ett pedagogiskt ledarskap i skolorna. Stärka kompetensen i enheternas analysarbetet för att kunna fånga lyckade utvecklingsinsatser. - Inleda en konkret satsning på ett kommunövergripande arbete med undervisningens utveckling.
Stärka det kollegiala lärandet hos pedagoger genom den kommungemensamma satsningen "Burlöv bygger utmärkt undervisning".
Vidareutveckla satsningarna inom nyanländas lärande som genomförts under tre år i samverkan med Skolverket.
Burlövsborna i större utsträckning vara självförsörjande genom arbete eller studier Tidsatta kurstider i studieplaner i SFI. - Genomföra riktade kompetensutvecklingsinsatser både inom "Nyanländas lärande" samt i egen regi för Komvux.
Tydligare struktur för upprättande av studieplaner samt uppföljning av elevers studieresultat. - Tätare uppföljning under ledning av skolledning av elevers studieplaner med syv och undervisande lärare.
Genomförande av nationella prov var femte vecka för SFI-elever. - Analysera avbrottsorsaker
Tydligare upplägg och mer undervisning på lärplattformen. - Kollegialt lärande kring undervisning på lärplattform och den flexibla studieformen.
Utveckling och kvalitetshöjning av undervisning och handledning i den flexibla studieformen.

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att fortsätta besöka denna sida godkänner du användandet av cookies.   Läs mer