Socialnämnden

Nämnden ansvarar för den kommunala hälso- och sjukvården och fullgör kommunens ansvar inom socialtjänsten samt för LSS-verksamheten och vad som i lags sägs om socialnämnden. Nämnden ansvarar även för kommunens arbetsfrämjande åtgärder.

Så här fördelade sig nettokostnaderna 2020

Förändring i driftbudget 2022 och flerårsplan 2023-2024 jämfört med 2021

Beslutad ram (tkr) Bokslut 2020 Prognos 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024
Intäkter 193 236 185 751 177 409 177 409 177 409
Kostnader -539 429 -540 035 -519 119 -522 005 -526 021
Verksamhetens nettokostnader -346 193 -354 284 -341 710 -344 596 -348 612
Budget 2021 -336 551 -336 551 -336 551
Förändringar mot 2022:
Resursfördelning:
Vård och Äldreomsorg - yngre -325 -390 -911
Vård och Äldreomsorg - äldre -3 128 -5 949 -9 444
LSS enl resursfördelning 359 359 359
Tillfälliga utökningar:
Permamenta utökningar
LSS-utredning och fritidsverksamhet -1000 -1000 -1000
Gratis kollektivtrafik för äldre -300 -300 -300
Hyra familjecentralen -85 -85 -85
Mobila teamet -680 -680 -680

Nettoram 2022

Utgångsläget i 2022 års budget och flerårsplan 2023–2024 för Socialnämnden är budget 2021. Budget 2021 räknas upp med förändringar i lön- och prisutveckling, volym och olika kvalitetshöjande insatser i verksamheterna. Prisförändringarna räknas upp enligt ett antal olika parametrar. För köpta varor och tjänster görs uppräkningar utifrån prognoser för KPI[1] och personalkostnader. Uppräkningen för 2022–2024 ligger på 1,6 procent. För avtalsmässiga löneökningar finns centrala medel avsatta motsvarande 2,1 procent 2022 och 2,25 procent 2022 och 2023.

Full kompensation beviljas för politiskt beslutade politiska kostnader, hyror och kapitaltjänstkostnader. Detta innebär att full kapitaltäckning tillförs nämnderna vid utökning av politiska kostnader, lokaler och inköp av inventarier som klassas som investeringar.

I budget 2022 har Socialnämndens tilldelats/fråntagits medel utifrån en resursfördelningsmodell baserad på kommunens befolkningsprognos, dels utifrån anslag för permanenta satsningar utanför resursfördelningsmodellen. Beräkning har gjorts utifrån beslutad befolkningsprognos och enhetskostnad per person i åldern 65–84 samt 85 och äldre för att få fram en ersättning utifrån resursfördelningsmodellen. Vidare har resurstilldelning även skett baserad på inrapporterad individstatistik till Statistiska centralbyrån för LSS-verksamheten. Uppräkningen har i budget 2022 resulterat i förändrade anslag i fasta priser motsvarande 3,5 mnkr inom vård- och äldreomsorg. Vidare indikerar individstatistiken som rapporteras in till SCB under hösten 2020 att behovet av LSS- insatser är lägre än 2019, vilket ger en effekt på 0,4 mnkr. I 2023 års plan beräknas ramen justeras upp med 6,3 mnkr för volymförändringar. År 2024 är volymökningarna 10,0 mnkr högre jämfört med 2021.

Socialnämnden har i budget 2022 beviljats ytterligare 2,1 mnkr i förstärkning av verksamheten. För LSS-verksamheten erhålls 1 000 tkr utifrån den LSS-utredning som presenterats och om den går igenom kommer att ändra förhållandet mellan vad som är kommunens respektive statens kostnadsansvar inom LSS. Nämnden erhåller även 300 tkr för gratis kollektivtrafik för äldre, 85 tkr i utökad hyresram för familjecentralen samt 680 tkr för en fortsatt satsning på mobila teamet.

Nämndens mål

Målområde Mål - Fram till år 2022 ska.. Indikator KF mål 2022
Attraktiva Burlöv Minst 9 av 10 Burlövsbor som använder hemtjänsten vara nöjda med servicen Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) 92
Burlövs kommun i högre grad attrahera medarbetare med hög kompetens för att möjliggöra en god service till Burlövsborna
Tillgängliga Burlöv Kommunen tillhandahålla en högre grad av tillgänglighet för Burlövsborna avseende kontakten med dess verksamheter
Minst 9 av 10 Burlövsbor som bor i ett särskilt boende tycka att hänsyn tas till deras åsikter och önskemål Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%) 90
Hållbara Burlöv Burlövsborna i större utsträckning vara självförsörjande genom arbete eller studier Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%) 82
Trygga Burlöv Burlövs kommun vara en tryggare och säkrare plats att leva och verka i

Hur nämnden ska nå målen

Attraktiva Burlöv

Genom det övergripande målområdet Attraktiva Burlöv har kommunfullmäktige angett att viljan är att Burlövs kommun som varumärke ska stärkas för att attrahera såväl blivande som nuvarande företagare, medarbetare och invånare. Målen destineras till såväl kommunstyrelsen som enskilda nämnder såsom miljö- och byggnämnden, socialnämnden och utbildnings- och kulturnämnden. Bakomliggande indikatorer gäller såväl verksamhetsspecifika som mer strategiskt övergripande områden.

Mål - Fram till år 2022 ska.. Strategier för måluppfyllelse Vad ska göras under året?
Minst 9 av 10 Burlövsbor som använder hemtjänsten vara nöjda med servicen Bedriva ett aktivt och systematisk utvecklingsarbete. - Arbeta med systematiskt förbättringsarbete tex utifrån resultatet från brukarundersökningar, avvikelser, synpunkter och klagomål.
- Samtliga brukare ska ha en genomförandeplan som upprättas tillsammans med den enskilde.
- Utveckla teamarbetet.
- Handlingsplan är framtagen för de delar som behöver ses över. I planen berörs bland annat schema, bemanning och målstyrning.
Burlövs kommun i högre grad attrahera medarbetare med hög kompetens för att möjliggöra en god service till burlövsborna

Tillgängliga Burlöv

Burlövs kommun ska tillhandahålla en hög och kvalitativ servicenivå samt skapa goda förutsättningar för samverkan och bemöta alla medborgare och företagare lika. Därtill fokuserar målområdet på den fysiska tillgängligheten i den utemiljö och de fastigheter som kommunen ansvarar för såväl som tillgänglighet till kommunens verksamheter men också mer konkret på tillgängligheten i samspelet mellan verksamhet och boende på särskilda boenden.

Mål - Fram till år 2022 ska.. Strategier för måluppfyllelse Vad ska göras under året?
Kommunen tillhandahålla en högre grad av tillgänglighet för Burlövsborna avseende kontakten med dess verksamheter Öka tillgängligheten inom social tjänstens område för medborgaren. - Genom Individ och familjeomsorgens gemensamma mottag kommer tillgängligheten att öka. Mottaget har öppen telefon, erbjuder fria servicesamtal, ger möjlighet till digitala ansökningar via e-tjänster samt snabba tider för fysiska besök. Att samla hela IFOs verksamhet i en och samma byggnad, centralt placerad nära Burlöv C kommer att ge medborgarna en hög tillgänglighet, tydlighet och bättre och mer sammanhållen service och biståndsbedömda insatser. Som komplement skapas tydlig information via hemsida och i de fall det behövs även på andra språk.
Minst 9 av 10 Burlövsbor som bor i ett särskilt boende tycka att hänsyn tas till deras åsikter och önskemål Bedriva ett aktivt och systematisk utvecklingsarbete. - Arbeta med systematiskt förbättringsarbete tex utifrån resultatet från brukarundersökningar, avvikelser, synpunkter och klagomål.
- Samtliga brukare ska ha en genomförandeplan som upprättas tillsammans med den enskilde.

Hållbara Burlöv

Hållbarhet är en bred aspekt av kommunfullmäktiges målbild för 2022. Grundtanken är att vi inte får efterlämna en börda som överskuggar framtida generationers möjligheter. Detta omfattar såväl socioekonomiska faktorer som rent ekonomiska och därtill det ekologiska perspektivet. Därmed ska Burlövs kommun verka för att ge såväl nuvarande som framtida generationers medborgare förutsättningar för en god hälsa, god livskvalitet och lika förutsättningar för sin framtid.

Mål - Fram till år 2022 ska.. Strategier för måluppfyllelse Vad ska göras under året?
Burlövsborna i större utsträckning vara självförsörjande genom arbete eller studier Bedriva ett aktivt utvecklingsarbete inom Individ och familjeomsorgens enhet Arbete och försörjning. - Genom införandet av RPA-digital medarbetare eller robot inom försörjningsstödet frigörs tid för socialsekreterarna att träffa klienterna än mer. Mer tid frigörs för socialt förändringsarbete med målet att göra allt fler bidragsberoende till självförsörjande genom aktivt stöd till arbete eller utbildning. Två fristående projekt, SAM-team och Språkboozt tillsammans med Komvux, Af löper under 2021. Syftet med dessa är att kartlägga och systematisera det gemensamma arbete som görs internt och externt med kompetensförsörjningsuppdraget.

Trygga Burlöv

Trygghet är ett relativt begrepp som uppfattas på olika sätt av oss alla. Genom att arbeta med den upplevda såväl som den faktiska tryggheten i alla delar av kommunens verksamheter kan vi också möta medborgarnas olika uppfattningar om vad som ger dem en tryggare och säkrare plats att leva och verka i, vilket är ett av kommunfullmäktiges fokusområden för perioden fram till 2022.

Mål - Fram till år 2022 ska.. Strategier för måluppfyllelse Vad ska göras under året?
Burlövs kommun vara en tryggare och säkrare plats att leva och verka i Systematiskt arbete utifrån trygghetsmått i brukarundersökning, medarbetarenkät och medborgarundersökning. - Perspektivet trygghet finns med i det systematiska förbättringsarbetet på enhetsnivå och på förvaltningsnivå.

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att fortsätta besöka denna sida godkänner du användandet av cookies.   Läs mer