Investeringar

Alla nya investeringar finns inom kommunstyrelsens verksamhet för bland annat reinvesteringar i fastighet och parker, ny ventilation och dörrar i Medborgarhuset, kameror vid Burlöv och Åkarp och gata vid Västervångskolan.

Nämnderna har sammanlagt presenterat ett nettoinvesteringsbehov för nya investeringar på 221,5 mnkr för perioden 2024–2026 varav 73 mnkr avser tillkommande markförvärv. Tillsammans med redan beviljade investeringsvolym uppgår då investeringarna till 1 090 mnkr varav 195,7 mnkr avser markförvärv.

I investeringsvolymen ingår även investeringarna som är kopplade till befintliga eller framtida exploateringsområden som kommer att generera exploateringsintäkter framöver från markförsäljning och exploateringsersättningar. Byggbranschen är dock konjunkturkänslig och ambitionen bör ligga på en rimlig nivå. Risken är annars stor att Burlövs kommun får organisatoriska och ekonomiska problem i framtiden. Investeringsvolymer enligt föreslagen nivå innebär att kommunens avskrivningar år 2026 ökar till 92,7 mnkr och därmed intecknas delar av det kommande ekonomiska utrymmet för en lång tid framöver.

I samband med budgetbeslutet omfördelas medel dels mellan beslutade investeringsprojekt, dels från investerings- till exploateringsprojekt.

Investeringsvolymen, med hänsyn till senaste investeringsprognos, ryms inte inom det finansiella investeringsmålet för självfinansiering. Den planerade självfinansieringsgraden beräknas bli 48 %. För att uppnå 60 % självfinansiering under perioden behöver antingen investeringarna sänkas eller det planerade resultatet öka med cirka 200 mnkr för perioden till och med 2026.

Investeringar framgår i detalj av Bilaga 2a: Investeringsbudget 2024-2026 inkl prognos 2023.

I investeringsbudgeten ingår inte ej kostnadsberäknade investeringar från lokalförsörjningsplanen avseende: nytt särskilt boende och LSS-boende. Dessa investeringsobjekt beräknas äskas i särskild ordning under kommande budgetperiod.

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att fortsätta besöka denna sida godkänner du användandet av cookies.   Läs mer