Exploateringsverksamhet

Exploateringsverksamheten väntas ge ett överskott om cirka 90 mnkr under 2024–2026. En bidragande förklaring är att försäljning av Södra Pilevallen väntas genomföras under perioden. Inkomsterna kommer att användas för att finansiera kommunens stora investeringsvolym. Det finns fler stora exploateringsprojekt som är på gång i kommunen men som i dagsläget är osäkra gällande tidplan och ekonomi.

I budgeten för exploateringsverksamheten ingår kostnader för tidiga skeden vilka avses finansieras genom den reservering om 25 mnkr som gjorts av tidigare års resultat. Av reserven beräknas 16 mnkr återstå efter 2023 och ytterligare 4,2 mnkr kommer att ianspråktas av reserven 2024.

Budgeten för kommunens exploateringsverksamhet framgår av Bilaga 2b: Exploateringsbudget 2024-2026 inkl prognos 2023.

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att fortsätta besöka denna sida godkänner du användandet av cookies.   Läs mer