Personal- och organisationsfrågor

Burlövs kommun ska vara en attraktiv, utvecklingsorienterad och hållbar arbetsgivare. Varje medarbetare är viktig för att göra Burlöv till en kommun där medborgarna känner sig välkomna, trygga och det erbjuds service och myndighetsutövning av hög kvalitet.

En utmaning som Burlövs kommun står i och inför är kompetensförsörjningen. Kommunen behöver såväl attrahera som behålla kompetenta medarbetare och chefer i takt med kommunens tillväxt. I ett samhälle med snabb utveckling, i en växande organisation och stad behöver kommunen också arbeta löpande med stabilitet i verksamheterna och samtidigt hitta nya och effektivare sätt att arbeta på.

Planering personal och organisationsfrågor 2024–2026

Under 2023–2026 läggs fokus på att stärka profileringen av Burlövs kommun som en attraktiv, utvecklingsorienterad och hållbar arbetsgivare. Burlövs kommun arbetar långsiktigt och utgår från de fokusområden som framgår av arbetsgivarpolicyn:

  • samspel och mångfald
  • utveckling och kompetensförsörjning
  • hållbart arbetsliv
  • lön och förmåner.

Målet för området attraktiv arbetsgivare är att Burlövs kommun skapar bättre förutsättningar för ett hållbart arbetsliv där varje medarbetares kompetens tas tillvara och utvecklas i takt med verksamhetens krav och behov. Följande indikatorer är framtagna för att löpande följa utvecklingen i kommunen:

  • hållbart medarbetarengagemang (HME)
  • personalomsättning
  • andel som anser att det finns bra utvecklingsmöjligheter inom organisationen.

Samspel och mångfald

Burlövs kommun har tilltro till att chefer och medarbetare tar ansvar för sina uppdrag och att de, tillsammans och i samspel, skapar vägar för att nå mål och utveckla verksamheten. Den 1 april 2022 trädde Burlövs kommuns samverkansavtal, med majoriteten av de fackliga organisationerna, i kraft. Under 2024 kommer fokus att ligga på löpande utveckling och förbättring av samverkansavtalets tillämpning med syfte att nå delaktighet, en hållbar arbetsplats och verksamheternas mål.

Mångfald och medarbetarnas olikheter är en styrka som ger kommunen bättre förutsättningar att tillsammans möta medborgarnas behov. Utredning och arbete kring ett aktivare arbete med mångfald och medarbetarskap kommer att fortgå under 2023 och 2024.

Utveckling och kompetensförsörjning

Det bedrivs ett systematiskt arbete med att attrahera, rekrytera, introducera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare. Burlövs kommun arbetar aktivt med att öka andelen heltidsanställda. Under 2023 sjösattes den digitala onboardingprocessen för kommunens medarbetare och ledare. Detta arbete kommer att vidareutvecklas under 2024.

Burlövs kommun skapar möjligheter till utforskande av nya kunskaper, arbetsmetoder, arbetsuppgifter och arbetsplatser i takt med verksamhetens krav och behov. Verksamhet och medarbetare ska fortsatt mötas i det årliga medarbetarsamtalet. Här skapas grund för kompetensutveckling. Under perioden 2023–2024 är bilden att den digitala kompetensplattformen Grade ska skapa utvecklade möjligheter för kompetensutveckling. Burlöv kommuns arbete för att stärka arbetet med innovationer och medarbetardriven utveckling fortsätter. Med utgångspunkt i den ansträngda budgeten 2024 flyttas fokus till att arbete sker inom normal verksamhet. Målsättningen för perioden 2024–2026 är att medarbetare, vid ett eller flera tillfällen, ska kunna ansöka om innovationsbidrag för att få prova ny teknik eller ett annat arbetssätt som utvecklar eller säkrar kvaliteten och servicen till kommunens medborgare. Med fokus på att ge medarbetarna karriärmöjligheter inom vår organisation ska Burlövs kommun fortsatta samarbeta med våra samarbetskommuner för att utveckla våra ledartalanger inom ramen för det gemensamma LETA-programmet.

Burlövs kommun har under de senaste åren gjort en kraftfull satsning på ett ledarutvecklingsprogram med syfte att ge kommunens ledare utveckling för bättre förutsättningar i uppdraget och för att behålla och attrahera goda ledare till våra verksamheter. Under perioden 2023–2024 kommer kommunen att göra en översyn för att planera och börja driva nästa steg i ledarutvecklingen.

Hållbart arbetsliv

I samverkan skapar Burlövs kommun förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Med systematiskt arbetsmiljöarbete som en integrerad del i verksamhetsutvecklingen främjar kommunen och medarbetarna tillsammans hälsa, trivsel och måluppfyllelse.

Under 2024 kommer arbetet med att skapa goda förutsättningar att fortgå. Antal medarbetare per chef med ett maximalt tak om 30 medarbetare och ledarutvecklingsprogrammet har fått full effekt och i samspel med införandet av basuppdraget för chefer är målet att stärka bilden av Burlövs kommun som en attraktiv arbetsgivare.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är nu en integrerad del i verksamhetsutvecklingen och utgör en modul i verksamhetsuppföljningsprogrammet Stratsys. Burlövs kommun fortsätter att utvärdera och vid behov förbättra arbetsmiljöarbetet. Med syfte att skapa underlag för dialog och utveckling i verksamheterna undersöks den sociala och den organisatoriska arbetsmiljön och det hållbara medarbetarengagemanget. Från och med 2023 kommer SKR:s nyckeltal Hållbart medarbetarengagemang (HME) att följas upp årligen och undersökningen av den sociala och organisatoriska arbetsmiljön att genomföras.

Lön och förmåner

Kommunens anställningsvillkor gör det möjligt att rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens. Jämställda löner utan osakliga löneskillnader kännetecknar verksamheten. Kommunens lönepolitik grundar sig på kända kriterier där varje medarbetare ges förutsättning att påverka sin löneutveckling. Genom individuell och differentierad lönesättning belönar och stimuleras goda arbetsresultat. En översyn av kommunens förmåner pågår under 2023.

Goda insatser uppmärksammas och premieras. Genom välkända lönekriterier, individuell och differentierad lönesättning belönar och stimuleras goda arbetsresultat som bidrar till kommunens mål och vision. Under 2022 implementerades priserna årets medarbetare, årets ledare och årets team. Detta sätt att uppmärksamma och premiera medarbetare, ledare och team ska Burlövs kommun fortsatt arbeta med under perioden 2024–2026.

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att fortsätta besöka denna sida godkänner du användandet av cookies.   Läs mer